Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Aktualności

Sala Projektowa im. Profesora Zbigniewa Habera

Uroczyście, z udziałem JM Rektora, prof. Jana Pikula, oraz najbliższej rodziny, przyjaciół i pracowników z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP, od 17 marca 2017 r., Sala Projektowa nr 15A w Kolegium Zembala, otrzymała imię zasłużonego naukowca, twórcy obecnej Katedry Terenów Zielonych i Architektury Krajobrazu, współtwórcy Arboretum Leśnego w Zielonce, prof. dr. hab. Zbigniewa Habera, specjalisty z zakresu kształtowania i konserwacji terenów zielonych.

Symbolicznego odsłonięcia tablicy nad wejściem do sali, dokonała małżonka Profesora, p. Mirosława Haber w towarzystwie JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Laudację wygłosił dr hab. Piotr Urbański, który w barwny sposób opisał sylwetkę swego nauczyciela i promotora pracy doktorskiej. Wymienił m.in. charakterystyczne cechy osobowe Profesora Habera, które zamknęły się w trzech słowach: „teka”, czyli teczka jako nieodzowny atrybut Profesora, uczciwość Profesora oraz Jego akademicka sprawiedliwość.

Syn, Wojciech Haber, w imieniu licznie przybyłej rodziny, podziękował inicjatorom decyzji o nadaniu Sali Projektowej w Kolegium Zembala mienia Ojca.

Moderatorem uroczystości był dziekan wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, dr hab. Tomasz Kosiada.

Rzecznik prasowy UP 20 marca 2017 r.


Foto: Jerzy Lorych
 

Uniwersytet Młodego Odkrywcy na Wydziale Technologii Drewna

Uroczysta inauguracja zajęć, w ramach pierwszej edycji programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pod nazwą Uniwersytet Młodego Odkrywcy (UMO) odbyła się w piątek, 17 marca br. na Wydziale Technologii Drewna, w sali wykładowej im. Tadeusz Perkitnego.
W uroczystości wzięli m.in. udział: prorektor ds. studiów, prof. dr hab. Cezary Mądrzak, a także prodziekan ds. studiów na Wydziale Technologii Drewna, dr hab. Andrzej Krauss, prof. nadzw. Inaugurację prowadził koordynator projektu UMO na wydziale, a jednocześnie drugi prodziekan ds. studiów, dr hab. Edward Roszyk.
Ponad stu uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w wieku od 12 do 16 lat, z Poznania i Jarocina, złożyło uroczyste ślubowanie, stając się tym samym „studentami – młodymi odkrywcami”. Na dowód tego otrzymali indeksy, w których będzie dokumentowany ich udział w różnych warsztatach i laboratoriach na wydziale. Program zajęć, zaplanowany na osiem zjazdów (do 2 czerwca br.), obejmuje szeroką tematykę drzewnictwa: od nauki o drewnie, przez tworzywa drzewne, zabezpieczanie drewna przed ogniem, sterowane numerycznie obrabiarki do drewna, metody projektowania mebli, po chemię drewna. Tym samym w projekt pod tytułem „Tego nie wiesz o drewnie” włączyły się niemalże wszystkie jednostki organizacyjne wydziału.
Podczas wykładów inauguracyjnych, wygłoszonych przez dra hab. Edwarda Roszyka oraz dra inż. Marka Wieruszewskiego, młodzi odkrywcy dowiedzieli się, jak ważną rolę we współczesnym świecie – a szczególnie w polskiej gospodarce – odgrywa drzewnictwo. Rozwiane zostały też wątpliwości zatroskanych o polskie lasy młodych miłośników przyrody. W przerwie pomiędzy wykładami nowi studenci testowali rower z drewna, wykonany przez absolwenta wydziału, mgra inż. Mateusza Frosta, oraz matę sensorową stosowaną w meblarstwie.

Wniosek Wydziału Technologii Drewna, złożony jako jeden z ponad 200 wniosków, które wpłynęły do MNiSW w ramach pierwszej edycji programu UMO, uzyskał dofinansowanie – jako jeden z 65 wniosków rozpatrzonych pozytywnie, w tym trzech z Poznania, a pięciu z Wielkopolski (aż dwa z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu).
Celem projektu „Tego nie wiesz o drewnie” jest rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów szeroko rozumianą branżą drzewną, która jest ekologiczna i innowacyjna, z doskonałymi perspektywami rozwoju. Projekt ma za zadanie inspirować młodych ludzi do odkrywania nowych zainteresowań i pasji związanych z drzewnictwem, a także propagować innowacyjność w tej branży. Chodzi o szerzenie od najmłodszych pokoleń faktu, że drewno jest samo z siebie ekologicznym surowcem, a jego współczesny przerób i wykorzystanie nie zagraża w żaden sposób środowisku naturalnemu tylko je wspomaga, np. przez eliminację sztucznych, trudno biodegradowalnych materiałów.
Realizację programu UMO na Wydziale Technologii Drewna można śledzić na bieżąco na profilu Facebook: facebook.com/UMOwtdpoznan

Koordynator UMO na WTD dr hab. Edward Roszyk
Foto: dr Magdalena Broda (galeria)
 

Kolokwia Doktoranckie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

1 marca 2017 roku w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (PTPN) odbyło się drugie w tym roku Kolokwium Doktoranckie, podczas którego mgr Piotr Krzyżański - doktorant w Zakładzie Historii Wojskowej (Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), przygotowujący rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. dr. hab. Macieja Franza, przedstawił referat pt. „Wpływ konia na rozwój Królestwa Polski epoki Odrodzenia”.

Jednym z celów Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (PTPN) jest upowszechnianie nauki we wszystkich dziedzinach poprzez organizowanie konferencji, sesji i posiedzeń naukowych. Organizowane m.in. kolokwia doktoranckie wystartowały w bieżącym roku w nowej formie – z zaproszonymi także przedstawicielami innych nauk, niż reprezentowana przez referenta. Koordynatorem projektu jest dr hab. Maciej Dorna (Instytut Historii UAM). Ideą spotkań jest stworzenie możliwości otwartej dyskusji między młodymi a doświadczonymi badaczami, szczególnie w przypadku złożonych (interdyscyplinarnych) tematów badawczych doktorantów. Zatem do uczestnictwa w kolokwium poświęconemu historii konia w XVI wiecznej Polsce zaproszono zarówno historyków, oraz przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Referent w swoim wystąpieniu określił założenia pracy badawczej dotyczącej szeroko pojętej roli koni w renesansowej Polsce. Przedstawił również wstępne wyniki poszukiwań materiałów źródłowych dotyczących użytkowania, utrzymywania oraz handlu końmi w XVI wieku. Po prezentacji wywiązała się ożywiona dyskusja w kwestii planów badawczych doktoranta, w której zabrali głos, m. in. prof. dr hab. Ewa Domańska (Instytut Historii UAM) i prof. dr hab. Przemysław Matusik (Instytut Historii UAM, sekretarz generalny PTPN). Warto zaznaczyć, że epoka renesansu w Europie, to intensywny rozwój zarówno hodowli koni i ich szkolenia. Na koniec XVI w. datuje się powstawanie pierwszych królewskich stadnin (Marbach 1573, Kladruby 1579, Lipizza 1580), czy też „Szkół Jazdy”, m.in. Hiszpańskiej Dworskiej Szkoły Jazdy w Wiedniu (1580). Dlatego też padły pytania ze strony pracowników Zakładu Hodowli Koni UP w Poznaniu.: dr inż. Mariusz Maćkowski podjął temat rozwoju hodowli koni w ówczesnej Europie, i jak na tym tle wyglądała Polska. Do dyskusji dołączyła również dr inż. Alicja Borowska z pytaniem: - Czy w dotychczas zebranych przez doktoranta materiałach źródłowych można odnaleźć informacje, jakie rasy koni, bądź typy użytkowe koni były utrzymywane w analizowanym okresie w Polsce?

Kolokwia organizowane przez PTPN mają być okazją do prezentacji prowadzonych przez doktorantów badań, możliwością udzielania pomocnych wskazówek, co do dalszej realizacji podjętej tematyki oraz wymiany doświadczeń pomiędzy doktorantami i starszymi pracownikami nauki. Dlatego też zachęcamy doktorantów, pracowników naukowych oraz wszystkie zainteresowane osoby do udziału w kolejnych spotkaniach.

dr Alicja Borowska, dr Mariusz Maćkowski
Zakład Hodowli Koni
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
 

280 mln na badania naukowe od NCN

W załączeniu przekazuję informację otrzymaną z Narodowego Centrum Nauki dotyczącą ogłoszenia konkursów OPUS 13 i PRELUDIUM 13, oraz poświęconą im infografikę.

Rzecznik prasowy UP
15 marca 2017 r.

Inauguracja Uniwersytetu Młodego Odkrywcy

W minioną sobotę, 11 marca br. na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu, zainaugurowano cykl zajęć w ramach Uniwersytetu Młodego Odkrywcy.

Celem programu UMO jest popularyzacja nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród dzieci i młodzieży gimnazjalnej od 6 do 16 roku życia, w tym w szczególności: rozbudzanie ciekawości poznawczej, stymulowanie intelektualne, inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań oraz pasji.
Celem Uniwersytetu Młodego Odkrywcy jest również zapoznanie ze środowiskiem akademickim jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości.

Relację z inauguracji UMO na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk i Zwierzętach przygotował prof. dr. hab. Adam Cieślak, a fotorelację dr Robert Mikuła.

Treść artykułu w załączniku.

Rzecznik prasowy UP 14 marca 2017 r.
 

 

GRADUATION CEREMONY 2017

Po raz drugi w historii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyło się uroczyste zakończenie trzysemestralnych anglojęzycznych studiów na wydziałach: Nauk o Żywności i Żywieniu, Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach oraz Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

14 marca 2017 r., punktualnie o godz. 11.00, przy dźwiękach poloneza A-dur F. Chopina, w reprezentacyjnej sali im. Rungego, rozpoczęła się uroczystość absolutoryjna dla 34 absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, głównie z Chin oraz Ukrainy, Kamerunu, Bangladeszu, USA i Pakistanu.
W powitalnym przemówieniu JM Rektor, prof. dr hab. Jan Pikul, wyraził zadowolenie i satysfakcję, że przekazana przez naszych, uniwersyteckich nauczycieli wiedza pójdzie w świat. Otrzymany dyplom otwiera wam drogę do dalszej zawodowej lub naukowej kariery. Bądźcie ambasadorami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Karty absolutoryjne ukończenia studiów w poznańskiej przyrodniczej Alma Mater, wraz z drobnymi upominkami, wręczył JM Rektor w towarzystwie dziekanów, profesorów: Bożeny Danyluk, Piotra Ślósarza i Tomasza Kosiady.

Uroczystość absolutoryjną dla studentów - obcokrajowców zakończyło odśpiewanie Gaudeamus igitur.
Moderatorem uroczystości prowadzonej w języku angielskim była mgr inż. Małgorzata Frąckowiak z Działu Studiów i Spraw Studenckich UPP.

Tekst: Jerzy Lorych
Foto: Maciej Szebiotko (Galeria)
 

Discover Europe 2017 Pozwól nam odkryć Europę widzianą Twoimi oczami!

Zdarza Ci się spoglądać na rzeczywistość przez obiektyw aparatu? Pozwól nam odkryć Europę widzianą Twoimi oczami!

Discover Europe 2017 to już czternasta edycja największego Ogólnoeuropejskiego Konkursu Fotografii Studenckiej. Zgłaszanie zdjęć do konkursu ruszyło już 1 marca!

Chcemy inspirować, odkrywać i dzielić się tym, co dla nas najważniejsze – koncepcją naszego wspólnego domu, jakim jest Europa. Chcemy poznawać Wasze wizje Starego Kontynentu, a cel i założenia konkursu to nawiązanie dialogu międzykulturowego między studentami polskimi i zagranicznymi oraz wspieranie aspirujących, młodych fotografów.
Dowiedz się więcej na: http://discovereurope.esn.pl/
Czekamy na Was!

Koordynator Sekcji Discover Europe,
Tomasz Cłapa
 

Spotkanie pełnomocników rektorów poznańskich uczelni ds. Osób Niepełnosprawnych

24 lutego 2017 roku, w sali 114 Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w budynku przy al. Niepodległości 12, odbyło się pełnomocników Rektorów ds. Osób Niepełnosprawnych i pracowników służb BHP uczelni poznańskich z Naczelnikiem Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego st. kpt. Markiem Piekutowskim. Spotkanie poświęcone było problematyce:

  • procedur ewakuacji pracowników i studentów w uczelniach wyższych w tym zwłaszcza kwestiom związanym z ewakuacją osób niepełnosprawnych,
  • spełnienia wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej infrastruktury
    uczelni,
  • problematyce szkoleń ppoż (ogólnych dla studentów oraz uwzględniających
    potrzeby osób niepełnosprawnych)

 

Organizatorem spotkania był Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, w spotkaniu uczestniczyli:

Pełnomocnicy rektorów ds. osób niepełnosprawnych Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Zielonogórskiego (dr Katarzyna Lis, dr Maciej Sydor, mgr Anna Rutz, dr hab.
Marek Zabłocki, dr Marcin Garbat)

Przedstawiciele służb ochrony pracy oraz ppoż. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (przewodniczący rektorskiej komisji ds. ochrony pracy UEP prof. Jerzy Olszewski, Inspektorzy ds. BHP Jarosław Szwed i mgr Michał Zalesiński), Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, kierownik Inspektoratu BHP i OP Robert Filas, gł. specjalista ppoż. - Janusz Łączkowski).

Dr inż. Maciej Sydor
Pełnomocnik Rektora UP w Poznaniu ds. osób niepełnosprawnych

Od laika do przyrodnika

24 lutego br. odbyła się w Biocentrum inauguracja dorocznej akcji "Od laika do przyrodnika", która już na stałe zapisała się w kalendarium wydarzeń Koła Naukowego Studentów Biotechnologii " Operon".

W akcji bierze udział wiele szkół średnich województwa wielkopolskiego. Ma ona na celu zainteresowanie uczniów naukami przyrodniczymi poprzez ich udział w interaktywnych zajęciach oraz wykładach o zróżnicowanej tematyce.
Gości powitali: prorektor ds. studiów prof. dr hab. Cezary Mądrzak, oraz prof. dr hab. Daniel Lipiński.
Tematami wykładów piątkowego wydarzenia były "Zwierzęta jako dawcy tkanek i narządów do transplantacji u ludzi" oraz "Świat wirusów". Wykłady poprowadziły dr Magdalena Hryhorowicz oraz dr Mariola Galbas.

Wszystkim, którzy wzięli udział w akcji "Od laika do przyrodnika" serdecznie dziękujemy.
Zapraszamy do naszej uczelni na kolejne wykłady oraz warsztaty, których terminy podamy już niebawem."

tekst: Marcin Drzewiecki
foto: Joanna Szymczak
GALERIA>>

Ptasi Azyl, czyli Centrum Kwarantanny i Rehabilitacji Ptaków

Od 1marca 2017 r. w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, od godziny 8.00 do 21.00 w dni powszednie, niedziele i święta, będzie można leczyć i rehabilitować ranne, dzikie ptaki z terenu miasta Poznania. Jeśli znajdziemy poturbowanego ptaka czy porzucone pisklęta zaopiekują się nim specjaliści z Ptasiego Azylu.


Na zdjęciu od prawej: przedstawicielka UMP Monika Nowotna, JM Rektor Jan Pikul oraz Dziekan Wydziału MWiNoZ Piotr Ślósarz (foto: Jerzy Lorych)

W ostatnim dniu lutego br. JM Rektor, prof. Jan Pikul podpisał z dyrekcją Wydziału Gospodarki Komunalnej urzędu Miasta Poznania umowę, na podstawie której obsługa weterynaryjna UCMW przyjmować będzie zgłoszenia o rannych i porzuconych ptakach.

Każdego roku, w okresie lęgowym, zwłaszcza w parkach, zdarzają się częste przypadki np. porzuconych piskląt. Teraz będą mogły one trafić do specjalnie przygotowanych ptasich klatek, pod fachową opiekę lekarzy weterynarii.

Do tej pory ośrodkiem pn. Ptasi Azyl było poznańskie ZOO.
Od 1.03.2017 roku pomocy dzikim ptakom - karmienie, leczenie i udzielanie porad – przejmuje w Poznaniu Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej, przy ul. Szydłowskiej 43, pod numerem tel. 61 84 666-84.

Rzecznik prasowy UP
28 lutego 2017 r.