Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Ogłoszenia

Przerwa w dostępie do stron www UP

ZE WZGLĘDU NA PRACE KONSERWACYJNE, dnia 24.02 od godz. 22.00 do 25.02.br, do godziny 14.00, nastąpi przerwa w dostępie do większości uczelnianych stron internetowych (dotyczy stron, których adres zaczyna się od www1)

Przepraszamy za utrudnienia,
Ośrodek Informatyki

Przetarg nieograniczony w formie ofert pisemnych na sprzedaż ciągników

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Zakład Doświadczalno-Dydaktyczny Uprawy Roli i Roślin Gorzyń z siedzibą w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

OGŁASZA Przetarg nieograniczony w formie ofert pisemnych na sprzedaż:
 
Szczegóły w załączniku.

Konkurs dla doktorantów

Oddział PAN w Poznaniu ogłosił V edycję konkursu na najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2016 roku, której wiodącym autorem jest doktorant (wiek do 30 lat) z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej.

Konkurs przeprowadzany będzie w pięciu obszarach:

  • nauk humanistycznych i społecznych,
  • biologicznych i rolniczych,
  • ścisłych i nauk o Ziemi,
  • technicznych,
  • medycznych.

Komisja oceniająca nominuje do nagrody po jednej pracy naukowej z każdego wymienionego wyżej obszaru. Laureaci zostaną zaproszeni do wygłoszenia krótkich komunikatów na temat nagrodzonej pracy podczas Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu, w dniu 31 maja br.

Wnioski można składać do biura Oddziału PAN droga elektroniczną, pod adresem: kamila.sobkowska@pan.pl w terminie do 15 marca 2017 r..

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www Oddziału (http://www.pan.poznan.pl/).

Rzecznik prasowy UP
14 lutego 2017 r.

 

VIII konkurs w ramach Programu LIDER.

Informuję, że Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił 

VIII konkurs w ramach Programu LIDER.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach NCBiR pod adresem:

http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-viii-edycja/

Nabór wniosków prowadzony jest do 17 marca 2017r. za pośrednictwem systemu informatycznego https://lsi.ncbr.gov.pl

W celu  uzyskania podpisu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Kwestora na dokumentach wymaganych do wniosku, w  Dziale Nauki należy złożyć:

-  poprawnie wypełnione oświadczenia – po dwa egzemplarze każdego z nich

-  kosztorys projektu –  jeden egzemplarz

Uprzejmie proszę o uzyskanie  akceptacji i podpisu Kierowania Katedry/Dyrektora Instytutu na jednym komplecie w/w dokumentów. Ostatecznym terminem składania dokumentów jest 6 marca 2017 r.

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych proszę o konsultowanie wniosków i terminowe przekazywanie dokumentów.  

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz

Koszty ogólne dla UP należy naliczyć w wysokości 25% od pozycji określonych w regulaminie konkursu:

O = (Op + W + A + G) x max 25%

Według Regulaminu Konkursu koszty ogólne rozliczone ryczałtem traktowane są jako wydatki poniesione.

Konkursy na projekty badawcze

Informuję, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na projekty badawcze:

SONATINA 1  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina1

MINIATURA 1  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura1

Wnioski do konkursu SONATINA 1 należy składać w Dziale Nauki w 2 egzemplarzach w terminie do dnia 8 marca 2016 r.

Wnioski do konkursu MINIATURA 1 z uwagi na charakter naboru ciągłego należy składać w Dziale Nauki w 2 egzemplarzach w okresie od 3 kwietnia do 20 grudnia 2017 roku.

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych proszę o konsultowanie wniosków i terminowe przekazywanie dokumentów.

 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz

 

Na 1 egzemplarzu (przeznaczonym dla Działu Nauki) powinien znaleźć się podpis kierownika jednostki, w której projekt będzie realizowany. Pod wykazem aparatury planowanej do zakupienia należy uzyskać podpis kierownika Działu Aparatury.

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl po uzyskaniu akceptacji Działu Nauki.

Tabela zawierająca dane jednostki niezbędne do wypełnienia wniosku o finansowanie projektu badawczego dostępna jest tutaj (Repozytorium dokumentów –  Dział Nauki – formularze uczelniane – formularz danych jednostki).

 

Konkurs Oddziału PAN w Poznaniu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2016 r.

Oddział PAN w Poznaniu ogłosił V edycję konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2016 r., której wiodącym autorem jest doktorant (wiek do 30 lat) z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej.

Termin składania wniosków upływa 15 marca br. Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy i pozostałe informacje znajdują się na stronie http://www.pan.poznan.pl/konkurs.htm

Dostawy specjalistycznych odczynników 2017-2018

W związku z planowanym postępowaniem przetargowym na sukcesywne dostawy specjalistycznych odczynników chemicznych, biochemicznych i akcesoriów do badań, Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia prosi o nadesłanie wykazu materiałów firmy Sigma – Aldrich przewidywanych do zakupu w okresie od maja 2017 r. do kwietnia 2018 r. Wykaz należy sporządzić w formie arkusza Excel, którego wzór znajduje się w Repozytorium dokumentów DGZ http://portal.puls.edu.pl/?q=dokumenty/gospodarczy pod nazwą „Wykaz materiałów Sigma”.

Prawidłowe nazwy produktów, numery katalogowe oraz ich ceny dostępne są pod adresem: http://www.sigmaaldrich.com/poland.html  Wypełnione formularze należy przesłać jako załącznik do wiadomości e-mail na adres: antnow@up.poznan.pl  do dnia 10 lutego 2017 r.
Odczynniki i akcesoria niezgłoszone do przetargu nie zostaną w nim uwzględnione, a ich zakup poza obowiązującą procedurą będzie możliwy wyłącznie po decyzji Rektora.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Działu:
Antoni Nowacki tel. 61 57, kom. 668 634 501
Aneta Ignasiak tel. 61 58

Prawidłowe wypełnianie faktur

Szanowni Państwo,

W związku ze zdarzającymi się coraz częściej błędnie wystawionymi przez kontrahentów Uczelni
(w tym przede wszystkim przez kontrahentów zagranicznych) fakturami VAT lub innymi dokumentami finansowymi, uprzejmie proszę o przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie wymogów.
Przypominam, iż każda faktura, rachunek bądź inny dokument będący podstawą księgowania kosztowego, musi bezwzględnie zawierać prawidłowe dane dotyczące Uczelni.
Prawidłowo wystawiona faktura, bądź inny dokument finansowy, musi być wystawiony na:
 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
NIP 777-00-04-960
 
Faktury, bądź inne dokumenty finansowe nie zawierające prawidłowych danych nabywcy, nie będą przyjmowane do realizacji.
 
p.o. Kwestora: mgr Karolina Prałat

Projekt szkoleniowo-mentoringowy dla studentów i doktorantów TopMinds

Program TopMinds to nowa inicjatywa Stowarzyszenia Top 500 Innovators oraz Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Jest to program szkoleniowo-mentoringowy skierowany do studentów i doktorantów polskich uczelni, którzy kończąc studia planują swoją karierę w nauce, biznesie czy administracji publicznej.

Edycja pilotażowa Programu rusza w marcu 2017 i potrwa do lipca 2017. W ramach Programu TopMinds mentorzy i eksperci - absolwenci Programu Fulbrighta oraz Programu MNiSW Top 500 Innovators - będą wspierać uczestników w podejmowaniu wyzwań i odnajdywaniu własnej ścieżki dla realizacji celów i zamierzeń, pomogą w rozwijaniu kompetencji interpersonalnych, a także wskażą sposoby na wzmocnienie poczucia wartości zawodowej i osobistej.

Program oferuje udział w mentoringu indywidualnym, spotkaniach i wykładach z przedstawicielami różnych zawodów oraz szkoleniach z rozwijania kompetencji interpersonalnych.

Szczegółowe informacje o Programie TopMinds dostępne są na stronie topminds.pl oraz facebooku

Rekrutacja do Programu potrwa do 10 lutego 2017.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego objęło Program TopMinds patronatem honorowym.

Wspierają nas Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie, Stowarzyszenie Alumni, Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta, Fundacja Perspektywy, Fundacja Młodej Nauki, Krajowa Reprezentacja Doktorantów, Collegium Wratislaviense oraz Bury & Bury Kancelaria patentowa Sp. z o.o.