Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Pracownik

Usługi tłumaczenia specjalistycznych tekstów

Szanowni Państwo,
Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego usługi tłumaczenia specjalistycznych tekstów naukowych dla jednostek organizacyjnych uczelni świadczyć w okresie
od 19.04.2017 r. do 18.04.2018 r. będą:
z zakresu:

 • hodowli i biologii zwierząt – umowa nr 2/DGZ/PN/2017
 • technologii i chemii żywności – umowa nr 3/DGZ/PN/2017
 • rolnictwa i ogrodnictwa – umowa nr 4/DGZ/PN/2017

Jacek Żywiczka EFEKT Biuro Usługowe, os. Wichrowe Wzgórze 24/36, 61-678 Poznań
tel. 604 622 559,
e-mail: jacekbue@gmail.com

z zakresu:

 • biochemii i genetyki – umowa nr 5/DGZ/PN/2017

AJB Anna Binczarowska, os. Kosmonautów 3/130, 61-624 Poznań
tel. 061-826 06 50,
e-mail: ajbajb@poczta.onet.pl

z zakresu:

 • nauk ekonomiczno-społecznych – umowa nr 6/DGZ/PN/2017

Bartosz Wojciechowski ul. Smardzewska 6/6, 60-161 Poznań
tel. 697 622 729,
e-mail: bwojc@wp.pl

Podstawą udzielenia zamówienia jest zlecenie, przesłane Wykonawcy przez Kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni faxem lub na adres e-mail.
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia potwierdzić faxem lub pocztą elektroniczną zlecającemu przyjęcie zlecenia do realizacji.

Przy realizacji pojedynczego zlecenia do 20 stron znormalizowanego tekstu, zawierającego 1800 znaków, obowiązują następujące terminy:

 • tłumaczenie w trybie zwykłym - 3 dni liczone od chwili przekazania tekstu,
 • tłumaczenie w trybie przyspieszonym - 2 dni liczone od chwili przekazania teksu.
  dotyczy umów nr 2/DGZ/PN/2017, 3/DGZ/PN/2017, 4/DGZ/PN/2017, 6/DGZ/PN/2017.
 • tłumaczenie w trybie zwykłym - do 5 dni liczone od chwili przekazania tekstu,
 • tłumaczenie w trybie przyspieszonym - do 2 dni liczone od chwili przekazania teksu.
  dotyczy umowy nr umowa nr 5/DGZ/PN/2017.

Za dzień przekazania tekstu do tłumaczenia uznaje się wysłanie tekstu Wykonawcy do godz. 12.00. W przypadku wysyłki po godzinie 12.00, termin wykonania tłumaczenia biegnie od dnia następnego. Jeżeli tekst liczy więcej niż 20 stron znormalizowanego tekstu na przetłumaczenie każdych kolejnych 10 stron tekstu Wykonawca ma dodatkowo 3 dni w przypadku trybu zwykłego, natomiast w przypadku tłumaczeń w trybie przyspieszonym termin jest uzgodniony każdorazowo z Wykonawcą, jednak nie może przekroczyć kolejnych 2 dni.

Zlecający może żądać przedstawienia przetłumaczonego tekstu w jednej lub kilku formach, w tym:

 1. pisemnej (wydruk),
 2. elektronicznej na nośniku CD lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W terminie 14 dni od przekazania tłumaczenia przez Wykonawcę Zlecający przyjmie usługę lub zgłosi, w formie pisemnej reklamacji, uwagi jeśli tłumaczenie zostało zrealizowane bez należytej staranności lub niezgodnie z ustaleniami stron. Po tym terminie, dane zlecenie będzie uznane automatycznie za przyjęte bez uwag.
Wniesienie reklamacji stanowi podstawę żądania przez Zlecającego ponownego wykonania tłumaczenia w sposób niewadliwy, w możliwie najkrótszym terminie – nie dłuższym niż połowa terminu wyznaczonego na pierwotne tłumaczenie, od zgłoszenia reklamacji przez Zlecającego.
Niewykonanie zleconego tłumaczenia, opóźnienie w wykonaniu tłumaczenia powyżej połowy okresu na jego realizację uprawnia Zlecającego do zlecenia wykonanie usługi osobie trzeciej na koszt Wykonawcy w pełnej wysokości oraz naliczenia kar umownych.

Podstawą przyjęcia usługi jest protokół odbioru wykonania tłumaczenia, sporządzony
i podpisany przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.

Wzór protokołu dostępny jest w repozytorium dokumentów Działu Gospodarczego
i Zaopatrzenia (http://puls.edu.pl/?q=dokumenty/gospodarczy).

Prawidłowo wystawioną fakturę (dane do faktury: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Jednostka organizacyjna Uczelni np.: katedra, instytut) wraz z dołączonym protokołem odbioru każdorazowo, przed złożeniem jej w Dziale Finansowym, należy przedłożyć w Dziale Gospodarczymi Zaopatrzenia pok. 416.

Tłumaczenia specjalistycznych tekstów naukowych dla jednostek organizacyjnych uczelni
z zakresu:

 • leśnictwa
 • technologii drewna
 • konstrukcji i eksploatacji maszyn
 • melioracji, ekologii, ochrony i inżynierii środowiska

realizowane będą na podstawie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego sporządzonego przez jednostki/komórki zamawiające zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
Natomiast tłumaczenia przez native speakera publikacji w języku obcym zamieszczanych w specjalistycznych czasopismach naukowych realizowane będą zgodnie z §11 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Bliższych informacji w/w sprawie udziela Pani Grażyna Wawrzyniak, tel. 618466190.

Z poważaniem
Kierownik DGZ Wiesław Janus

Komunikat - Wypłata majowa 2017

DZIAŁ PŁAC I STYPENDIÓW

Poznań, dnia 24 kwietnia 2017 r.

K O M U N I K A T

Uprzejmie informujemy, ponieważ zgodnie z zarządzeniem nr 99/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dzień 2 maja 2017 r. jest dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Uniwersytetu, wypłata za miesiąc maj 2017 r. dla nauczycieli akademickich odbierających swoje wynagrodzenie w kasie Uczelni nastąpi

4 maja 2017 r.

KOMUNIKAT BHP I OP

Szkolenie - Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
Inspektorat BHP i OP Uniwersytetu Przyrodniczego uprzejmie informuje, że w dniach 9 i 16 MAJ br. (wtorek) o godzinie 9:00, odbędzie się jednodniowe szkolenie dla pracowników uczelni z udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Szkolenie prowadzić będzie Pani mgr Jolanta Zdrojewska. Miejsce szkolenia: DS”Przylesie” ul. W.Polskiego 85 P-ń., Pracownia Katedry Żyw. Regionalnej, Etnicznej i Gosp. Dom. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia, maila z podaniem wybranego terminu, imienia, nazwiska, zajmowanego stanowiska pracy, nr telefonu na adres: bhp@up.poznan.pl do dnia 8 maja br.
Po zebraniu grup 16 osób, Inspektorat BHP potwierdzi termin szkolenia, każdej zainteresowanej osobie indywidualnie.
Zapisy prowadzi: st. spec ds. bhp mgr Bernadeta Bobak tel. 61 848 78 92

Kierownik Inspektoratu BHP i OP
Robert Filas

ZAPISY DO AKADEMIKÓW NA ROK 2017/18 - DOMY STUDENCKIE PRZY UL. PIĄTKOWSKIEJ

Uwaga!!!

W dniach 8-31 maja 2017, od godziny 8 do 14, administracja DS-ów przy ul. Piątkowskiej przyjmować będzie kwestionariusze z zapisami na pokoje w roku akademickim 2017/18.
Kwestionariusz dostępny jest na stronie www.up.poznan.pl/akademiki, a także na Wirtualnej Uczelni, w zakładce moje studia->materiały różne->katalog Akademiki.

Informujemy że:

 1. Nie ma możliwości pozostawienia wniosku na portierni lub złożenia go przez osoby trzecie.
 2. Miejsce przyznane w roku akademickim 2016/17 obowiązuje tylko w danym roku, w związku z czym administracja zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i standardu pokoju w roku kolejnym.
 3. Na dzień ogłoszenia wyników opłaty za czynsz studencki muszą być uregulowane w całości. Brak opłaty będzie skutkował wykreśleniem z listy przydziałów.
 4. Osoby które złożą kwestionariusz w kilku akademikach zostaną skreślone z listy przydziału.
  Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji danych. Podanie fałszywych informacji skutkuje odrzuceniem kwestionariusza.
 5. W DOMU STUDENCKIM MAĆKO istnieje możliwość wynajęcia studia – mieszkanie 2 osobowe z samodzielną łazienką i kuchnią.
 6. W roku akademickim 2017/18 nie obowiązują zaliczki.
 7. Doktoranci ubiegają się o miejsce w akademiku u Pana Rektora.
 8. Studenci I roku składają wnioski o akademik w Sekcji Studenckich Spraw Bytowych.

  Prosimy:
  -nie wypełniać numeru pokoju.
  -podać rok studiów na przyszły rok akademicki.
  -Dochód na osobę powinien zostać podany w kwocie NETTO za rok 2016.
  - W przypadku wcześniejszej rezygnacji z miejsca w DS. prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Listy przyjętych do akademika, wraz z numerem przydzielonego pokoju zostaną ogłoszone po 27 czerwca 2017.
Listy będą dostępne na stronie www akademików.

Warsztaty z zakresu prawa autorskiego dla pracowników naukowych uczelni wyższych

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na "Warsztaty z zakresu prawa autorskiego dla pracowników naukowych uczelni wyższych" organizowane przez Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Pana Jarosława Gowina.

W ramach warsztatów eksperci Stowarzyszenia KOPIPOL przedstawią między innymi zagadnienia związane z uprawnieniami twórcy pozostającego w stosunku pracy do dzieła stworzonego w ramach pełnienia obowiązków pracowniczych oraz wypłatą na rzecz twórców utworów naukowych i technicznych opłat i wynagrodzeń autorskich stanowiących rekompensatę za kopiowanie ich twórczości.

Szczególne zaproszenie kierujemy do autorów, którzy opublikowali swoje utwory w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Dodatkowo będzie można uzyskać informację o możliwości uzyskania ze środków jakimi dysponuje Stowarzyszenie KOPIPOL bezzwrotnych dofinansowań:

 • wynagrodzeń autorskich za publikację w czasopismach naukowych,
 • na organizację konferencji naukowych z zakresu własności intelektualnej,
 • dla autorów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej/życiowej.

Warsztaty odbędą się w dniu 16 maja 2017 roku o godzinie 13:30 w sali Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 28.

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz

 

Przydatne linki:
Strona główna Stowarzyszenia KOPIPOL - www.kopipol.pl
Strona główna warsztatów - www.warsztaty-kopipol.pl
Wyszukiwarka uprawnionych autorów - repartycja indywidualna - www.wyszukiwarka.kopipol.pl

Programy stypendialne rządu francuskiego

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce przyjmują wnioski o przyznanie stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy (BGF Pobyt badawczy).

Program stypendialny rządu francuskiego finansuje i ułatwia zrealizowanie pobytu wybitnym polskim naukowcom do 45 rż. (ze stopniem naukowym doktora, profesora lub badacza), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji.

Prezentacja programu stypendialnego, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Instytutu francuskiego w Polsce (http://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-pobyt-badawczy).

Wnioski można składać do 16 maja 2017 roku.

Joanna Cybulska
Dział Współpracy z Zagranicą
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Komunikat- Dział Płac i Stypendiów

Dział Płac i Stypendiów uprzejmie zawiadamia, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1242) poinformował, że wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w roku składkowym obejmującym okres rozliczeniowy od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. wynosi 1,30 % podstawy jej wymiaru.

W związku z powyższym składki ZUS opłacane przez zakład pracy obecnie wynoszą 20,01 % z tego:

 • składki na ubezpieczenie emerytalne – 9,76%
 • składki na ubezpieczenie rentowe – 6,5%
 • składki na ubezpieczenie wypadkowe – 1,30%
 • składki na fundusz pracy – 2,45%.

KOMUNIKAT BHP I OP

Szkolenie - Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Inspektorat BHP i OP Uniwersytetu Przyrodniczego uprzejmie informuje, że w dniach 6 i 20 Kwietnia br. (czwartek) o godzinie 9:00, odbędzie się jednodniowe szkolenie dla pracowników uczelni z udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Szkolenie prowadzić będzie Pani mgr Jolanta Zdrojewska. Miejsce szkolenia: DS”Przylesie” ul. W.Polskiego 85 P-ń., Pracownia Katedry Żyw. Regionalnej, Etnicznej i Gosp. Dom. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia, maila z podaniem wybranego terminu, imienia, nazwiska, zajmowanego stanowiska pracy, nr telefonu na adres: bhp@up.poznan.pl do dnia 5 kwietnia br.

Po zebraniu grup 16 osób, Inspektorat BHP potwierdzi mailem termin szkolenia, każdej zainteresowanej osobie indywidualnie.
Zapisy prowadzi: st. spec ds. bhp mgr Bernadeta Bobak tel. 61 848 78 92

Kierownik Inspektoratu BHP i OP
Robert Filas

Zapisz sie do chóru

Absolwencie Pracowniku jeśli kochasz muzykę, marzysz o śpiewaniu zapisz się do chóru!!!

Założeniem naszych projektów jest zaproszenie do wspólnego muzykowania osób związanych z poznańskimi uczelniami, które pragną realizować swoje pasje muzyczne. Próby odbywamy na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, przy ul. Szamarzewskiego na Ogrodach w bud. D sala 020, w poniedziałki i czwartki w godz. 18:30 – 20:30. Oferta skierowana jest do tych, którzy kiedyś śpiewali i tych, którzy o śpiewaniu marzą. Możesz nie znać nut, wszystkiego się nauczysz. Serdecznie zapraszamy
Barbara Nowak - dyrygent
e-mail: banov@onet.eu
tel. 605 892 958

Komunikat Biblioteki Głównej dotyczący dostępu testowego do baz danych

E-zasoby – dostęp testowy.
Biblioteka zaprasza do zapoznania się w ramach dostępu testowego z:

 • bazą BioOne oferującą ponad 135 tysięcy artykułów pochodzących z 200 tytułów czasopism od 149 wydawców. Dostęp do 31 maja 2017.
 • bazą AccessEngineering, referencyjną bazą wiedzy zawierającą najświeższe informacje z następujących dziedzin: inżynieria cywilna, telekomunikacja, informatyka, chemia, energetyka, inżynieria środowiska, inżynieria przemysłowa, materiałoznawstwo, mechanika, zarządzanie operacyjne. Dostęp do 24 kwietnia.
 • bazą OMMBID (Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease) wydawcy McGraw Hill. Baza ta to kompendium wiedzy na temat chorób genetycznych wrodzonych oraz szeroko rozumianej genetyki. Tworzona w oparciu o powszechnie znane publikacje The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Diseases oraz Clinical Genomics: Practical Applications in Adult Patient Care. Oprócz pełnych tekstów obu publikacji OMMBID oferuje szereg dodatkowych materiałów, takich jak: aktualizowane na bieżąco rozdziały książek, nowo dodane rozdziały/sekcje książek, zdjęcia, ilustracje, animacje, blog. Dostęp do 16 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji na stronie biblioteki.