Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

KOMUNIKAT: Sposób użytkowania parkingu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wołyńskiej.

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia uprzejmie informuje, że od dnia 01.09.2017 r. zmianie ulegnie sposób użytkowania parkingu przy ul. Wołyńskiej.

W celu udostępnienia miejsc parkingowych pracownikom i studentom Uczelni, a tym samym znacznego ograniczenia korzystania z parkingu przez osoby niezwiązane z Uczelnią, za postój pojazdu pobierana będzie opłata. Na terenie parkingu zabroniony będzie postój pojazdu bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem postoju pojazdów osób, dla których ustalona zostanie zerowa stawka opłaty. Zerową stawką opłaty objęci będą wszyscy pracownicy i studenci Uczelni.

Pracownicy i studenci Uczelni będą mogli korzystać bezpłatnie z parkingu na podstawie identyfikatora wydawanego przez Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia w porozumieniu z Najemca parkingu.
Identyfikator wydawany będzie bezpłatnie dla pracowników na okres 12 m-cy, dla studentów na okres od pierwszego września do trzydziestego czerwca danego roku na podstawie:

  • dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym ujawniony jest właściciel pojazdu,
    w przypadku braku wpisu o własności w dowodzie rej. również karty pojazdu lub innego dokumentu poświadczającego współwłasność - decyzji o współwłasności z Wydziału Komunikacji, w przypadku samochodów leasingowanych lub umowy kredytowej,
  • w przypadku korzystania z pojazdu na podstawie umowy cywilno-prawnej np. umowy użyczenia, wskazującej faktycznego użytkownika pojazdu.

Dla osób z poza Uczelni ustawione zostaną przy wjeździe na parking znaki informujące
o wysokości obowiązującej opłaty oraz automaty umożliwiające zakup biletu parkingowego przygotowane przez Najemcę parkingu.

Bliższych informacji w/w sprawie udziela Kierownik Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia Pan Wiesław Janus, tel. 618487063.

Kierownik
Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia
Wiesław Janus