Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Podziękowania za udział w XIX Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki

W dniu 19 kwietnia 2016 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu odbyła się XIX edycja Poznańskiego Festiwal Nauki i Sztuki.

W imieniu władz Uczelni składamy wyrazy podziękowania wszystkim pracownikom i studentom za ich zaangażowanie i czynne uczestnictwo w realizacji 132 imprez na terenie naszej Uczelni.

W ramach tegorocznej edycji ponad 150 naukowców (z ośmiu wydziałów reprezentowanych przez 31 jednostek naukowo-badawczych) oraz ponad 150 studentów z kół naukowych przygotowało dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 21 wykładów, 100 pokazów, prezentacji, warsztatów, wycieczek i wystaw oraz 11 stoisk interaktywnych. Zajęcia odbywały się w 13 obiektach naszego uniwersytetu oraz w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Łysym Młynie koło Biedruska.

Inauguracja miała miejsce w budynku Biocentrum przy ul. Dojazd 11, gdzie prorektor ds. nauki i współpracy
z zagranicą, prof. dr hab. Jan Pikul, oraz prorektor ds. kadr i rozwoju Uczelni, prof. dr hab. Roman Gornowicz uroczyście otworzyli dziewiętnastą już edycję Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Nad przebiegiem wykładów w obu salach (A i B) czuwali: prof. dr hab. Zbigniew Broda z Katedry Genetyki
i Hodowli Roślin Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii oraz dr inż. Małgorzata Węgrzyńska z Katedry Finansów
i Rachunkowości Wydziału Ekonomiczno-Społecznego. Obydwoje także przedstawili swoje prezentacje, Pan Profesor o tworzeniu nowych odmian roślin uprawnych, a Pani Doktor o pieniądzu i jego wpływie na styl życia.

W tegorocznej imprezie wzięło udział ponad sześć tysięcy młodych ludzi, którzy nie tylko zgłębiali tajniki nauki, ale również zapoznali się z ofertą edukacyjną naszego Uniwersytetu oraz z wykładowcami. Otrzymaliśmy mnóstwo miłych słów i podziękowań ze strony szkół, które wzięły udział w zajęciach. Wyraziły one również chęć uczestniczenia w warsztatach i wykładach w przyszłym roku. Jest to efektem bardzo dobrej promocji naszej Uczelni w ponad 2600 placówkach naukowych województwa wielkopolskiego oraz na portalach społecznościowych.

Podziękowania kierujemy w stronę wszystkich, którzy czynnie wzięli udział w Festiwalu, a byli to:

• Pracownicy Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii z:

 • Instytutu Inżynierii Biosystemów;
 • Katedry Agronomii;
 • Katedry Biochemii i Biotechnologii;
 • Katedry Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej;
 • Katedry Genetyki i Hodowli Roślin;

• Pracownicy Wydziału Leśnego z:

 • Katedry Fitopatologii Leśnej;

• Pracownicy Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach z:

 • Instytutu Zoologii;
 • Instytutu Weterynarii;
 • Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt;
 • Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej;
 • Katedry Fizjologii i Biochemii Zwierząt;

• Pracownicy Wydziału Technologii Drewna z:

 • Katedry Meblarstwa;
 • Katedry Tworzyw Drzewnych;
 • Katedry Chemii;

• Pracownicy Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu z:

 • Katedry Roślin Ozdobnych;
 • Katedry Botaniki;
 • Katedry Fizjologii Roślin;
 • Katedry Fitopatologii i Nasiennictwa;
 • Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu;
 • Katedry Entomologii i Ochrony Środowiska;

• Pracownicy Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu z:

 • Katedry Technologii Żywienia Człowieka;
 • Katedry Higieny Żywienia Człowieka;
 • Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności;
 • Katedry Technologii Mleczarstwa;

• Pracownicy Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej z:

 • Instytutu Budownictwa i Geoinżynierii;
 • Instytutu Melioracji Kształtowania Środowiska i Geodezji;
 • Katedry Inżynierii Wodnej i Sanitarnej;
 • Katedry Gleboznawstwa i Rekultywacji;
 • Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska;

• Pracownicy Wydziału Ekonomiczno-Społecznego z:

 • Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie;
 • Katedry Finansów i Rachunkowości.

Ponadto dziękujemy pracownikom:

 • Studium Języków Obcych – mgr Danucie Świt wraz z zespołem oraz studentom, którzy przygotowali aż 56 prezentacji multimedialnych w językach: angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim.

Nie możemy zapomnieć również o naszych uzdolnionych studentach z:

 • Koła Naukowego Biotechnologii „OPERON”(Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii),
 • Sekcji medycznej mAb (medycyna A biotechnologia) (Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii),
 • Studenckiego Koła Naukowego Dietetyków (Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu),

którzy przygotowali i obsługiwali 11 stoisk interaktywnych obleganych podczas trwania festiwalu.

 • Sekcji Fizjologii i Patologii Zwierząt Nieudomowionych (Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach),
  – którym również dziękujemy za zaangażowanie.

W tym roku podczas festiwalu zorganizowano jeżdżący „Tramwaj wiedzy”, który przez 3 dni przemieszczał się po Centrum Poznania, zapewniając swym pasażerom dawkę aktualnej wiedzy na temat ważnych dla każdego z nas problemów, m.in. o zdrowym żywieniu; mądrym wyborze w sklepie czy o ptaszkach w mieście pt.„Sikorka, gołąb i mazurek oraz inni właściciele piórek”.

Szczególne podziękowania należą się koordynatorowi Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, dr inż. Urszuli Mojsiej wraz z zespołem w składzie: mgr Magdalena Nowy i Krystyna Madelska-Pawlak.
Dziękujemy Robertowi Lesińskiemu z Ośrodka Informatyki za pomoc w tworzeniu strony internetowej Festiwalu.
Dziękujemy bardzo kanclerzowi, mgr. inż. Markowi Klimeckiemu oraz Wiesławowi Janusowi – kierownikowi Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia wraz z zespołem (Waldemar Stawiarski, Mirosław Kajko, Irena Owczarek i inni), a także mgr. inż. Janowi Taberskiemu – kierownikowi zespołu elektryków za wzorowe zaangażowanie w realizację Festiwalu na naszej Uczelni. Składamy także podziękowania dla Wincentego Skrzekotowskiego z Działu Aparatury Naukowo-Badawczej i Dydaktycznej za wsparcie techniczne podczas trwania imprez.

Dziękujemy wszystkim i zapraszamy do dalszej współpracy.

prof. dr hab. Jan Pikul
prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą
dr inż. Urszula Mojsiej,
koordynator Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu