Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI:

LOKALIZACJA: Potasze, ulica Sosnowa 1/3, gm. Czerwonak, obręb Owińska, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: lokal mieszkalny o pow. 72,60 m2 wraz z pomieszczeniem gospodarczym o pow. 47,20 m2, działka nr 697/2 – udział 1198/5507 części,
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności lokalu mieszkalnego i pomieszczenia gospodarczego, udział w prawie użytkowania
wieczystego gruntu,
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 145.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)
WADIUM: 10% ceny wywoławczej
UWAGI: Lokal mieszkalny znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na piętrze budynku, pomieszczenie gospodarcze usytuowane jest w dawnej drewnianej stodole.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa nieruchomość, położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej.
Dostęp do drogi publicznej poprzez ustanowienie służebności drogowej.

LOKALIZACJA: Gorzycko Stare gm. Międzychód, obręb Gorzycko Stare, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 181/2 o pow. 0,0904 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 35.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)
WADIUM: 10% ceny wywoławczej
UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód, działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

LOKALIZACJA: Poznań, ulica Lutycka, obręb Golęcin, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 1/3 o pow. 0,0121 ha, ark. mapy 09
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 13.520,00 zł netto plus 23% VAT, tj. 16.629,60 zł brutto
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: Nieruchomość składa się z niezabudowanej działki nr 1/3 o pow. 0,0121 ha. Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość obecnie jest opracowywany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „III Rama Komunikacyjna odcinek północny” wywołany uchwałą Rady Miasta Poznania nr L/528/IV/04 z dnia 20.07.2004r.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania (Uchwała nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania z 23 września 2014 r.) wskazuje, że nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem kdZ.2 – tereny transportu – drogi zbiorcze oraz na terenie oznaczonym symbolem kdGP.1.1 – tereny transportu - drogi główne ruchu przyspieszonego.

LOKALIZACJA: Poznań, ulica Lutycka, obręb Golęcin, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 1/4 i 1/5 o łącznej pow. 0,1047 ha, ark. mapy 09
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 116.960,00 zł netto plus 23% VAT, tj. 143.860,80 zł brutto
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: Nieruchomość składa się z niezabudowanych działek nr 1/4 i 1/5 o pow. 0,1047 ha. Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość obecnie jest opracowywany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „III Rama Komunikacyjna odcinek północny” wywołany uchwałą Rady Miasta Poznania nr L/528/IV/04 z dnia 20.07.2004r.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania (Uchwała nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania z 23 września 2014 r.) wskazuje, że nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem kdZ.2 – tereny transportu – drogi zbiorcze oraz na terenie oznaczonym symbolem kdGP.1.1 – tereny transportu - drogi główne ruchu przyspieszonego.
Dostęp do drogi publicznej poprzez ustanowienie służebności drogowej przez część działki nr 4/5 obręb Golęcin, ark. mapy 09 dla działki nr 1/4 obręb Golęcin, ark. mapy 09.

LOKALIZACJA: Poznań, ulica Lutycka, obręb Golęcin, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 1/6 o pow. 0,2171 ha, ark. mapy 09
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 242.510,00 zł netto plus 23% VAT, tj. 298.287,30 zł brutto
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: Nieruchomość składa się z niezabudowanej działki nr 1/6 o pow. 0,2171 ha. Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość obecnie jest opracowywany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „III Rama Komunikacyjna odcinek północny” wywołany uchwałą Rady Miasta Poznania nr L/528/IV/04 z dnia 20.07.2004r.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania (Uchwała nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania z 23 września 2014 r.) wskazuje, że nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem kdZ.2 – tereny transportu – drogi zbiorcze oraz na terenie oznaczonym symbolem kdGP.1.1 – tereny transportu - drogi główne ruchu przyspieszonego.

LOKALIZACJA: Poznań, ulica Lutycka, obręb Golęcin, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 5/3 i 5/4 o łącznej pow. 0,1870 ha, ark. mapy 10
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 208.890,00 zł netto plus 23% VAT, tj. 256.934,70 zł brutto
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: Nieruchomość składa się z niezabudowanych działek nr 5/3 i 5/4 o pow. 0,1870 ha. Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość obecnie jest opracowywany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „III Rama Komunikacyjna odcinek północny” wywołany uchwałą Rady Miasta Poznania nr L/528/IV/04 z dnia 20.07.2004r.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania (Uchwała nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania z 23 września 2014 r.) wskazuje, że nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem kdZ.2 – tereny transportu – drogi zbiorcze oraz na terenie oznaczonym symbolem kdGP.1.1 – tereny transportu - drogi główne ruchu przyspieszonego.
Dostęp do drogi publicznej poprzez ustanowienie służebności drogowej przez część działki nr 13/1 obręb Golęcin, ark. mapy 10 dla działki nr 5/4 obręb Golęcin, ark. mapy 09.

LOKALIZACJA: Poznań, ulica Lutycka, obręb Golęcin, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 4/5 o łącznej pow. 0,1806 ha, ark. mapy 09
FORMA KORZYSTANIA: użytkowanie wieczyste
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 175.240,00 zł netto plus 23% VAT, tj. 215.545,20 zł brutto
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: Nieruchomość składa się z niezabudowanych działek nr 4/5 o pow. 0,1806 ha. Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość obecnie jest opracowywany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „III Rama Komunikacyjna odcinek północny” wywołany uchwałą Rady Miasta Poznania nr L/528/IV/04 z dnia 20.07.2004r.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania (Uchwała nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania z 23 września 2014 r.) wskazuje, że nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem kdZ.2 – tereny transportu – drogi zbiorcze oraz na terenie oznaczonym symbolem kdGP.1.1 – tereny transportu - drogi główne ruchu przyspieszonego.
Kupujący wyrazi zgodę na ustanowienie służebności drogowej przez część działki nr 4/5 obręb Golęcin, ark. mapy 09 dla działki
nr 1/4 obręb Golęcin, ark. mapy 09.

LOKALIZACJA: Poznań, ulica Lutycka, obręb Golęcin, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 13/1 o pow. 0,1605 ha, ark. mapy 10
FORMA KORZYSTANIA: użytkowanie wieczyste
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 155.730,00 zł netto plus 23% VAT, tj. 191.547,90 zł brutto
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: Nieruchomość składa się z niezabudowanej działki nr 13/1 o pow. 0,1605 ha. Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość obecnie jest opracowywany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „III Rama Komunikacyjna odcinek północny” wywołany uchwałą Rady Miasta Poznania nr L/528/IV/04 z dnia 20.07.2004r.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania (Uchwała nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania z 23 września 2014 r.) wskazuje, że nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem kdZ.2 – tereny transportu – drogi zbiorcze oraz na terenie oznaczonym symbolem kdGP.1.1 – tereny transportu - drogi główne ruchu przyspieszonego.
Kupujący wyrazi zgodę na ustanowienie służebności drogowej przez część działki nr 13/1 obręb Golęcin, ark. mapy 10 dla działki
nr 5/4 obręb Golęcin, ark. mapy 09.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2017 roku o godz. 9.00 w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy
ul. Wojska Polskiego 28, III piętro, pok. 304. Pisemne oferty zawierające oznaczenie oferenta oraz oferowaną cenę wraz z dowodem wpłaty wadium, oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, składać należy
w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy ul. Wojska Polskiego 28 w Poznaniu, III piętro, pok. 304 do dnia
30 marca 2017 roku do godz. 14.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: oferta na przetarg oraz z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy przetarg.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez uczestnika przetargu wadium, najpóźniej do dnia
30 marca 2017 roku na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w Banku Zachodnim WBK S.A. VI O/Poznań, nr rachunku:
29 1090 1362 0000 0000 3601 7894. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Uczelni.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. W pozostałych przypadkach wadium zwraca się w ciągu 5 dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu na konto wskazane przez oferenta.
Termin uiszczenia ceny nabycia pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawo własności. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem utraty kwoty wpłaconej tytułem wadium i utraty prawa do zawarcia umowy sprzedaży.
W przypadku, gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się następnie od zawarcia umowy, wpłacone przez niego wadium
nie zostanie zwrócone.
Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków, opłat, kosztów aktów notarialnych, dotyczących transakcji kupna.
Sprzedaż nieruchomości, których wartość rynkowa przekracza równowartość w złotych kwoty 2.000.000 PLN, uwarunkowana jest uzyskaniem zgody Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu) oraz zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym - Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 ze zm.).
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zastrzega sobie prawo:
- wyboru kancelarii notarialnej, celem obsługi transakcji sprzedaży,
- odstąpienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny,
- swobodnego wyboru oferty, w przypadku gdy uczestnicy przetargu zaoferowali taką samą cenę.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu uzyskać można pod adresem:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, IV piętro pok. 409, e-mail: nataps@up.poznan.pl
lub telefonicznie pod nr (61) 846 61 52.