Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility STUDIA III STOPNIA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

STUDIA III STOPNIA

Studia doktoranckie umożliwiają kontynuowanie kształcenia i pogłębianie wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki. Na studia doktoranckie mogą być przyjęci kandydaci legitymujący się tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym, w tym szczególnie absolwenci studiów, którzy uzyskali kwalifikacje drugiego stopnia na kierunku zbieżnym z dyscypliną naukową, w której realizowane będą studia doktoranckie na wybranym wydziale, potwierdzone odpowiednim dyplomem oraz spełnią warunki rekrutacji.

 

ZASADY REKRUTACJI

 

Oferta studiów doktoranckich na ośmiu wydziałach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przedstawia się następująco:

 

WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII

Wydział prowadzi stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w dziedzinie nauki/dyscyplinie naukowej:

Nauki rolnicze

 • agronomia
 • biotechnologia
 • ochrona i kształtowanie środowiska
 • inżynieria rolnicza

Problematyka:

 • odpowiadająca dyscyplinom naukowym

 

 

Uchwała Rady WRiB w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie

 

Informacja dla kandydatów na studia doktoranckie 

WYDZIAŁ LEŚNY

Wydział prowadzi stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w dziedzinie nauki/dyscyplinie naukowej:

nauki leśne / leśnictwo

Problematyka:

 • botanika leśna
 • dendrometria
 • ekologia lasu
 • ekonomika leśnictwa
 • entomologia leśna
 • fitopatologia leśna
 • gospodarka wodna w lasach
 • hodowla lasu
 • inżynieria leśna
 • łowiectwo
 • ochrona lasu
 • techniki prac leśnych
 • typologia leśna
 • urządzanie lasu
 • użytkowanie lasu

 

Uchwała Rady WL w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie

 

Informacja dla kandydatów na studia doktoranckie 

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ I NAUK O ZWIERZĘTACH

Od roku akademickiego 2018/19 Wydział prowadzi interdyscyplinarne stacjonarne studia doktoranckie „Nauki o zwierzętach’ w dziedzinach nauki/dyscyplinach: nauki biologiczne/ biologia, nauki rolnicze/ zootechnika. 

Warunki i tryb rekrutacji 

WYDZIAŁ TECHNOLOGII DREWNA

Wydział prowadzi stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w dziedzinie nauki/dyscyplinie naukowej:

nauki leśne / drzewnictwo

 

Problematyka:

 • mechaniczna technologia drewna
 • chemiczna technologia drewna

 

Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie

Informacja dla kandydatów na studia doktoranckie  

WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Wydział prowadzi stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w dziedzinie nauki/dyscyplinie naukowej:

nauki rolnicze / ogrodnictwo

 

Problematyka:

 • podstawy biologiczne i agrotechniczne
 • ochrona środowiska przyrodniczego
 • kształtowanie terenów zieleni

 

Uchwała Rady WOAK w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie

 

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU

Wydział prowadzi stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w dziedzinie nauki/dyscyplinie naukowej:

nauki rolnicze

 • technologia żywności i żywienia
 • biotechnologia

 

Problematyka:

 • odpowiadająca dyscyplinom naukowym

 

Informacja dla kandydatów na studia doktoranckie 

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wydział prowadzi stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w dziedzinie nauki/dyscyplinie naukowej:

nauki rolnicze/ochrona i kształtowanie środowiska

 

Problematyka:

 

 • kształtowanie i ochrona ekosystemów lądowych i wodnych
 • kształtowanie i ochrona zasobów glebowych i wodnych
 • gospodarowanie wodą w środowisku
 • przepływ energii i obieg materii w środowisku przyrodniczym
 • ochrona i kształtowanie środowiska terenów niezurbanizowanych

 

Uchwała Rady WIŚGP sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie

 

Informacja dla kandydatów na studia doktoranckie 

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

Wydział prowadzi stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w dziedzinie nauki/dyscyplinie naukowej:

nauki ekonomiczne / ekonomia

 

Problematyka:

 

 • odpowiadająca dyscyplinom naukowym

 

Uchwała Rady Wydzialu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie

 

Informacja dla kandydatów na studia doktoranckie

WYDZIAŁY