STUDIA DOKTORANCKIE

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
 1. Na studia doktoranckie mogą być przyjęci kandydaci legitymujący się tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku zbieżnym z dyscypliną naukową, w której zakresie realizowane będą studia doktoranckie na wybranym wydziale oraz spełnią warunki rekrutacji. Na studia doktoranckie mogą być również przyjęci kandydaci będący beneficjentami programu „Diamentowy Grant”.
 1. Stacjonarne studia doktoranckie trwają cztery lata i są bezpłatne. Kandydaci na stacjonarne studia doktoranckie mogą ubiegać się o stypendium doktoranckie. Liczba stypendiów jest limitowana, decyzje w tej sprawie podejmuje Rektor. Decyzje o przyznaniu stypendiów podejmuje Rektor, po zaopiniowaniu wniosków przez wydziałowe komisje ds. stypendiów doktoranckich. Doktoranci otrzymujący stypendium doktoranckie zobowiązani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych, w ramach praktyk zawodowych, w wymiarze 45 godzin w roku akademickim, a pozostali doktoranci 30 godzin.
 1. Niestacjonarne studia doktoranckie trwają cztery lata i są odpłatne. Wysokość opłaty ustala Rektor w terminie do 31 maja 2017 r. Doktoranci zobowiązani są do podpisania umowy z Uczelnią, regulującej sprawy wysokości i zasad wnoszenia opłat za niestacjonarne studia doktoranckie. Doktoranci zobowiązani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych, w ramach praktyk zawodowych, w wymiarze co najmniej 10 godzin w roku akademickim.
 1. Rekrutację na stacjonarne lub niestacjonarne studia doktoranckie przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dziekana, w terminie określonym w ogłoszeniu o rekrutacji. Każdy wydział przygotowuje i upowszechnia ogłoszenie o rekrutacji w terminie do 16 czerwca 2017 r. Dziekan może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji w terminie do . Postępowanie rekrutacyjne powinno być zakończone do 30 roku kalendarzowego. 
 1. Rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie odbywa się na zasadzie konkursu.
 1. Rekrutacja na stacjonarne lub niestacjonarne studia doktoranckie przeprowadzana jest na podstawie:
 • przedstawionych dokumentów,
 • rozmowy z kandydatem,
 • egzaminu z języka obcego (w przypadku braku certyfikatu poświadczającego znajomość języka obcego).
 1. Podstawą przyjęcia na stacjonarne lub niestacjonarne studia doktoranckie będzie liczba punktów (ranking) uzyskana przez kandydatów, wynikająca z:
 • oceny za rozmowę kwalifikacyjną – do 40% punktów. Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje: ogólną orientację w problematyce reprezentowanej specjalności naukowej i zagadnienia dotyczące przyszłej pracy doktorskiej.
 • oceny udokumentowanych osiągnięć kandydata – do 40% punktów. Ocena obejmuje: opinię promotora pracy magisterskiej; średnią ocen uzyskanych w czasie studiów; aktywność naukową kandydata.
 • oceny posługiwania się językiem kongresowym – do 20% punktów. 
  Ocena obejmuje: certyfikat poświadczający znajomość języka obcego lub egzamin zdawany w czasie postępowania rekrutacyjnego. Niezdanie egzaminu językowego uniemożliwia przyjęcie kandydata na studia doktoranckie.
 1. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego sporządzona zostanie lista rankingowa kandydatów. Na studia doktoranckie mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy osiągnęli minimum 50% punktów.

Szczegółowe informacje na temat rekruracji na studia doktoranckie oraz kształcenia zawierają:

Uchwała nr 71/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018.

Uchwała nr 252/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu