Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility VIII posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

VIII posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Ostatnie przedwakacyjne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, które odbyło się w formie zdalnej 30 czerwca 2021 r., było bardzo pracowite. Przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za lata 2019-2020 oraz podjęto wiele uchwał, przede wszystkim z obszaru dydaktyki.

 

 

 

Posiedzenie rozpoczęło się od pozytywnego zaopiniowania kandydatury dr. Pawła Kołodziejskiego z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach na członka Akademii Młodych Uczonych PAN. Akademia Młodych Uczonych została powołana do życia w 2010 r. Jej członkowie wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne PAN spośród badaczy, którzy w chwili wyboru nie  przekraczają 38 roku życia i legitymują się co najmniej stopniem naukowym doktora. Sylwetkę kandydata zaprezentowała Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Małgorzata Szumacher.

 

Następnie powołano prof. UPP dr. hab. Jarosława Szabana na członka Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz podjęto trzy uchwały w sprawie uhonorowania tablicami pamiątkowymi: prof. dr. hab. Edwarda Ralskiego, prof. dr. hab. Jana Wiertelaka oraz dr. Tadeusza Krokowskiego.

 

Kolejne punkty posiedzenia dotyczyły spraw dydaktycznych dotyczących między innymi warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz drugiego stopnia na rok akademicki 2022/2023; szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na rok akademicki 2025/2026; ustalenia programu studiów na kierunkach: Agronomy, inżynieria środowiska, ogrodnictwo technologia żywności i żywienie człowieka dla cyklu kształcenia rozpoczynającego  się od roku akademickiego 2021/2022; a także w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Obrót i zarządzanie gatunkami zagrożonymi, inwazyjnymi i niebezpiecznymi – zwierzęta, rośliny, produkty. 

 

Pozytywnie zaopiniowano także wzory dyplomów habilitacyjnego oraz doktorskiego.

 

Podczas posiedzenia zaprezentowane zostało Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za lata 2019 - 2020. Zgodnie z § 34 ust. 1 Statutu posiedzeniu w tym punkcie przewodniczył prof. dr hab. Marek Świtoński, Senator z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach. Wprowadzenia do Sprawozdania dokonał Rektor UPP prof. dr hab.  Krzysztof Szoszkiewicz. Pierwszym z omawianych obszarów była działalność dydaktyczna zaprezentowana przez prof. dr. hab. Piotra Ślósarza, Prorektora ds. studiów, który omówił dane statystyczne dotyczące liczby kandydatów na studia, absolwentów, godzin dydaktycznych oraz zwrócił uwagę na najważniejsze projekty jak powstanie Centrum Wsparcia i Rozwoju oraz Centrum e-Learningu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Sprawozdanie z zakresu kadr poprowadził prof. dr hab. Roman Gornowicz, Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni. Następnie prof. dr hab. Piotr Goliński, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej zaprezentował osiągnięcia z zakresu działalności naukowo-badawczej i współpracy z zagranicą. Warty podkreślenia jest korzystny wzrost liczby publikacji w przeliczeniu na pracownika naukowo-badawczego i badawczego. Pozytywnie oceniona została także działalność komercjalizacyjna, doradcza, popularyzatorska oraz ochrona własności intelektualnej realizowana przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Wskazane zostały również obszary do poprawy, przede wszystkim w zakresie efektywności pozyskiwania projektów europejskich. Działania administracji centralnej omówił Robert Fabiański, Kanclerz UPP, a dane finansowe Uczelni zaprezentowała Karolina Prałat, Kwestor UPP. Końcowy okres swojej kadencji, będący przedmiotem Sprawozdania omówił prof. dr hab. Jan Pikul, Rektor UPP w latach 2016-2020, podkreślając, że rok 2019 był przede wszystkim rokiem wdrażania nowej ustawy i Statutu, ale także rokiem wielkiego jubileuszu. Natomiast niezapowiadający wielkich zmian rok 2020 okazał się czasem zmagania z pandemią, z którą jako społeczność akademicka przyszło nam się zmierzyć - podołaliśmy wyzwaniom i znaleźliśmy swoje miejsce w nowej rzeczywistości ocenił Rektor Pikul, dziękując na zakończenie pracownikom za zaangażowanie i wspólny trud.

 

Prezentacja z działalności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za lata 2019-2020 przedstawiona na Senacie przez władze uczelni była zaledwie wycinkiem tego, co znalazło się w dokumencie. Komisje senackie zaopiniowały pozytywnie przedłożone Sprawozdanie za rok 2019 i 2020, zwracając uwagę na to, że zostało sporządzone w sposób rzeczowy, uporządkowany i wnikliwy, co pozwoliło na rzetelną ocenę działalności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podsumowania prezentacji, opinii i dyskusji dokonał Rektor UPP prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, dziękując wszystkim zaangażowanym za działania zmierzające do przygotowania i oceny sprawozdania.

 

W efekcie Senat uchwałą nr 64/2021 pozytywnie ocenił funkcjonowanie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za lata 2019-2020 na postawie sprawozdania przedłożonego przez Rektora.

 

Podjęte uchwały dostępne są na stronie internetowej UPP w REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

WYDZIAŁY