Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Kierunek studiów gospodarka przestrzenna uzyskał pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kierunek studiów gospodarka przestrzenna uzyskał pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Kierunek gospodarka przestrzenna prowadzony na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia uzyskał pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) na najdłuższy możliwy czas obowiązywania sześciu lat.

 

 

Uchwałą 268/2024 z 25 czerwca 2024 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej potwierdziło wysoką jakość kształcenia oraz zgodność z przepisami   na kierunku gospodarka przestrzenna prowadzonym na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP.

 

W raporcie z wizytacji podkreślono, że treści programowe realizowane na kierunku gospodarka przestrzenna są zgodne z efektami uczenia się oraz z aktualnym stanem wiedzy, trendami rozwojowymi i metodyką badań w dyscyplinach, do których oceniany kierunek został przyporządkowany. Eksperci PKA zwrócili także uwagę na współpracę z podmiotami zewnętrznymi, która prowadzona jest w sposób aktywny i sformalizowany, a znaczącą w niej rolę odgrywa Rada Interesariuszy i Ekspertów Zewnętrznych powołana na Wydziale.

 

Polska Komisja Akredytacyjna doceniła również, że wsparcie w procesie uczenia się jakie otrzymują studenci jest wszechstronne, przybiera różne formy, adekwatne do efektów uczenia się, uwzględnia zróżnicowane potrzeby studentów, sprzyja ich rozwojowi naukowemu, w tym przygotowaniu do działalności naukowej poprzez zapewnienie dostępności nauczycieli akademickich oraz w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy, jak również zapewnia kompetentną pomoc pracowników administracyjnych w rozwiązywaniu spraw studenckich.

 

Sukces jest wyrazem wysokiej oceny pracy i zaangażowania kadry akademickiej oraz studentów kierunku gospodarka przestrzenna.

 

Iwona Cieślik

Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY