Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA STUDENTÓW DOTYCZĄCE FUNKCJONAWANIA UPP W ZWIĄZKU Z COVID-19 ODPOWIADA PROREKTOR DS.STUDIÓW PROF. DR HAB. CEZARY MĄDRZAK | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA STUDENTÓW DOTYCZĄCE FUNKCJONAWANIA UPP W ZWIĄZKU Z COVID-19 ODPOWIADA PROREKTOR DS.STUDIÓW PROF. DR HAB. CEZARY MĄDRZAK

Organizacja zajęć praktycznych i innych form działalności dydaktycznej w semestrze letnim 2019/2020 a możliwość zakwaterowania w domach studenckich UPP

Szanowni Państwo,

Na podstawie danych uzyskanych od Państwa prodziekanów ds. studiów oraz przewodniczących rad programowych kierunków studiów można z wielkim zadowoleniem stwierdzić, że wspólnota uniwersytecka, jak dotąd, dobrze radzi sobie w trudnych czasach pandemii.
 

Wszystko  wskazuje na to, że proces dyplomowania przebiegnie pomyślnie nawet w tych przypadkach, gdy dyplomanci nie zdołali zakończyć prac eksperymentalnych. Będą to mogli uczynić w najbliższym czasie. Kształcenie, które na wszystkich kierunkach jest prowadzone w trybie zdalnym będzie, w uzasadnionych przypadkach, uzupełnione o zajęcia praktyczne. Możliwe będzie również przeprowadzenie w siedzibie Uczelni niektórych niezbędnych zaliczeń i egzaminów.
 

Aby było to możliwe Pan Rektor wydał zarządzenie nr 64/2020 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie umożliwienia organizacji zajęć dydaktycznych wymagających dostępu do laboratoriów, zmiany terminów letniej sesji egzaminacyjnej oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w okresie ograniczenia działalności UPP oraz komunikat nr 13 w sprawie zasad realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, w których, kierując się ostrożną oceną sytuacji i wytycznymi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, określił ramy, w których powinna mieścić się nasza aktywność.
 

Gorąco apeluję do wszystkich nauczycieli o pomoc w zapewnieniu sprawnego, a przede wszystkim bezpiecznego przebiegu tych zajęć, które będą wymagały powrotu naszych studentów w mury Uczelni.
 

W szczególności zwracam Państwa uwagę na fakt, że sytuacja epidemiczna, w istocie rzeczy, się nie zmienia. Ogłaszane kolejne etapy zmniejszania ograniczeń nie wynikają z rzeczywistego wzrostu poziomu bezpieczeństwa. Niezbędne jest zatem przestrzeganie w pełnym zakresie zasad zachowania higieny, utrzymywania dystansu społecznego i bezwzględnego stosowania środków ochrony osobistej. Bardzo proszę by zechcieli Państwo wykorzystać swoje doświadczenie, wiedzę i autorytet do kształtowania właściwych w obecnej sytuacji zachowań w swoim otoczeniu.
 

Aspekty praktyczne planowanych na najbliższe tygodnie działań wymagają także naszej uwagi i aktywności. Bardzo proszę by zajęcia praktyczne planowane dla kierunków studiów skoordynować tak, by studenci danego rocznika mogli je zrealizować w formie bloku, w ciągu co najwyżej kilku dni. Jest to szczególnie ważne dla studentów, którzy mieszkają poza Poznaniem. Prośba ta dotyczy również realizacji niezbędnych zajęć terenowych. W tym zakresie gorąco zachęcam do uzgodnień i systematycznej współpracy z samorządem studenckim, a w szczególności ze starostami poszczególnych lat.
 

W czasie odbywania zaplanowanych zajęć, prowadzenia badań, zdawania egzaminów bądź realizacji innych przewidzianych w ramach odbywania studiów aktywności, studenci uprawnieni do zakwaterowania w domach studenckich mogą z nich korzystać, choć pełna działalność DS-ów nie zostaje przywrócona. Aby mogło to się odbywać bez zakłóceń kierownicy domów studenckich muszą dysponować potrzebnymi danymi.

Proszę zatem:

1. Promotorów prac dyplomowych, których magistranci i inżynieranci są uprawnieni do zakwaterowania w domu studenckim i muszą z niego skorzystać w związku z realizacją badań w ramach pracy dyplomowej lub w związku z egzaminem dyplomowym, bardzo proszę o przygotowanie dla nich odpowiedniego zaświadczenia.

2. Prodziekanów ds. studiów, we współpracy z przewodniczącymi rad programowych kierunków studiów proszę o przekazanie informacji na temat tego, które roczniki, których kierunków i w jakich terminach będą odbywać zajęcia praktyczne lub terenowe, bądź zdawać egzaminy w siedzibie uczelni.

3. W uzasadnionych przypadkach, takich jak realizacja staży organizowanych przez Uczelnię w ramach projektów europejskich, lub w innych przypadkach wynikających z działalności dydaktycznej wspieranych przez władze wydziałów, proszę osoby odpowiedzialne za te aktywności o dostarczenie imiennych wykazów osób uprawnionych do zakwaterowania w domach studenckich.

Informacje proszę przekazać Panu Kanclerzowi mgr. inż. Markowi Klimeckiemu drogą elektroniczną na adres kanclerz@up.poznan.pl. Na ich podstawie kierownicy domów studenckich będą mogli zweryfikować wnioski o zakwaterowanie składane przez poszczególnych studentów.

 

 

Poznań, 1 czerwca 2020 r.

    Prorektor ds. Studiów

        /-/

prof. dr hab. Cezary Mądrzak

NA PYTANIA STUDENTÓW DOTYCZĄCE FUNKCJONAWANIA UPP W ZWIĄZKU Z COVID-19 ODPOWIADA PROREKTOR DS.STUDIÓW PROF. DR HAB. CEZARY MĄDRZAK

W związku  z ograniczeniem działalność Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu we wszystkich obszarach funkcjonowania do dnia 30 maja 2020 r., napływa do nas wiele pytań dotyczących funkcjonowania Uczelni w tym okresie. O odpowiedź na pytania najczęściej zadawane poprosiliśmy Prorektora ds. studiów prof. dr. hab. Cezarego Mądrzaka. Nie zawsze jednak możliwe jest udzielenie odpowiedzi i rozwianie wszystkich Państwa wątpliwości, gdyż sytuacja jest dynamiczna, a decyzje na bieżąco dostosowywane są do zmieniającej się rzeczywistości. Dlatego zachęcamy do śledzenia strony internetowej oraz mediów społecznościowych Uczelni.

 

Czy rok akademicki zostanie wydłużony? Czy termin sesji egzaminacyjnej zostanie przesunięty?

W zależności od rozwoju sytuacji nie możemy wykluczyć przesunięcia terminów zakończenia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim oraz terminów sesji (określonych zarządzeniem nr 45/2019 Rektora UPP). Nie ulega wątpliwości, że grożą nam pewne straty w obszarze jakości kształcenia, wynikające z niemożności realizacji zajęć praktycznych, w szczególności – laboratoryjnych. Należy jednak pamiętać o tym, że alternatywą dla zastosowania rozwiązań nadzwyczajnych jest strata semestru studiów. Będziemy rozważali możliwość uzupełnienia efektów uczenia się w zakresie umiejętności w ramach wybranych przedmiotów na kolejnych semestrach oraz organizację dodatkowych zajęć, kiedy będzie to już możliwe.

 

Czy egzaminy i obrony prac dyplomowych mogą się odbywać online?

Powołany zarządzeniem nr 34/2020 Rektora UPP z dnia 20 marca 2020 r. Zespół prowadzi prace nad możliwymi do realizacji w obecnych warunkach metodami weryfikacji osiąganych przez studentów efektów uczenia się, tj., nad wyborem metod i narzędzi informatycznych, które mogą być przydatne do przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów w warunkach zawieszenia zajęć dydaktycznych.

Trzeba przy tym pamiętać, że każdy przedmiot ma swoją specyfikę: jest podstawowy lub aplikacyjny, teoretyczny lub praktyczny i różni się od innych pod względem dostępności materiałów źródłowych. To wykładowca decyduje, które z metod zaliczania, spośród zaproponowanych przez Zespół powinny być zastosowane. Wykładowca ma prawo zastosować również własne, autorskie rozwiązania.

Egzaminy dyplomowe (obrony prac dyplomowych) mogą się odbyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (online).

 

Kiedy możliwy będzie powrót studentów do akademików?

Powrót studentów do akademików będzie możliwy dopiero kiedy zostaną wznowione zajęcia dydaktyczne.

 

Co z płatnościami za czesne za studia niestacjonarne? Czy studenci studiów niestacjonarnych powinni uiszczać opłaty miesięczne za te studia w regularnej cenie, mimo iż zajęcia nie odbywają się normalnie?

Tę sprawę reguluje zarządzenie nr 41/2020 Rektora UPP z dnia 30 marca 2020 r. Stanowi ono, iż odracza się terminy pobierania opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz, że w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości w opłatach za kształcenie. Nowe terminy pobierania opłat określi Rektor po zakończeniu okresu zawieszenia zajęć dydaktycznych.

Należy dodać, że Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu pragnie w pełni wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec studentów studiów niestacjonarnych w terminach, które okażą się możliwe.

 

Czy przez obecne wydarzenia terminy rekrutacji ulegną zmianie?

Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie. UPP z pewnością postąpi zgodnie z deklaracją Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (Dokument nr 48/VII KRASP, Stanowisko Prezydium KRASP z dnia 7 kwietnia 2020 r, w sprawie tegorocznej rekrutacji na studia) cytuję: „…Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich deklaruje, że polskie uczelnie akademickie są gotowe odłożyć decyzje rekrutacyjne do czasu otrzymania z systemu egzaminacyjnego wyników tegorocznej matury”.

 

Czy planowane jest przesunięcie rozpoczęcia roku akademickiego 2020/2021?

W tej chwili nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Zależy to od rozwoju sytuacji epidemicznej. Mamy jednak nadzieję, że inauguracja będzie mogła nastąpić w zwykłym terminie nawet gdyby zajęcia mogły się odbywać wyłącznie metodami kształcenia na odległość.

 

ZARZĄDZENIA I KOMUNIKATY REKTORA W SPRAWIE KORONAWIRUSA

https://puls.edu.pl/page/zarz-dzenia-i-komunikaty-rektora-w-sprawie-koronawirusa

 

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE - SKORZYSTAJ Z PORAD SPECJALISTÓW - ZDALNY PUNKT WSPARCIA CENTRUM WSPARCIA I ROZWOJU UPP

https://puls.edu.pl/ogloszenia/dmik/centrum-wsparcia-i-rozwoju-uniwersytetu-przyrodniczego-w-poznaniu

 

RZECZNICZKA PRASOWA UPP - IWONA CIEŚLIK

rzecznik@up.poznan.pl, tel. 512 862 726

WYDZIAŁY