Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Władze dziekańskie kadencji 2020-2024 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Władze dziekańskie kadencji 2020-2024

Ewaluacja dyscyplin naukowych, rozwój i umiędzynarodowianie działalności naukowej oraz dydaktycznej to jedne z najważniejszych wyzwań stojących przed nowymi władzami dziekańskimi sześciu wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Na czele czterech z nich zasiedli dziekani, którzy piastowali już te funkcje w poprzedniej kadencji, natomiast dwa wydziały mają nowych liderów.

Na czele Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii stanęła ponownie prof. dr hab. Anna Kryszak, która we władzach dziekańskich zasiada od 2008 roku najpierw jako prodziekan Wydziału, a następnie od 2016 roku - dziekan. Aktywnie zaangażowana w działalność Uczelni jako członek: Senatu UPP (2016-2020), Rektorskiej Rady Dydaktycznej (2008-2012), Rektorskiej Komisji ds. Nagród i Wyróżnień Studenckich (2009-2012), Komisji ds. opracowania Regulaminu Studiów (2012) oraz wielu komisji wydziałowych. W kadencji 2020-2024 jako najważniejsze zadanie stojące przed społecznością Wydziału wskazuje uzyskanie w najbliższej ewaluacji kategorii A przez dyscyplinę naukową rolnictwo i ogrodnictwo. Jako istotne działania w tej kadencji zapowiada również integrację i rozwój nowego Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii oraz zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i jego umiędzynarodowianie.

 

Zespół prodziekanów Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii:

 • prodziekani ds. studiów:
  • prof. UPP dr hab. Piotr Urbański  
  • prof. dr hab. Daniel Lipiński
  • prof. UPP dr hab. Zuzanna Sawinska.

Wydziałowi Leśnemu i Technologii Drewna (WLD)  przewodzi prof. dr hab. Piotr Łakomy, od 1990 r. związany zawodowo z uczelnią. Może poszczycić się znaczącym dorobkiem naukowym, który powstał między innymi podczas kierowania lub udziału w 28 projektach badawczych krajowych i międzynarodowych. Stanowisko dziekana Wydziału Leśnego zajmuje od roku 2015, wcześniej będąc prodziekanem ds. nauki Wydziału Leśnego (2009-2012) oraz prodziekanem ds. nauki i rozwoju tego Wydziału (2012-2015). Od 2017 r. jest kierownikiem Katedry Fitopatologii Leśnej. Aktywnie działał również jako członek wielu komisji wydziałowych i uczelnianych, a także 23 instytucji, organizacji, towarzystw i zespołów eksperckich. Głównymi wyzwaniami stojącymi przed dziekanem, kolegium dziekańskim oraz całą społecznością Wydziału jest: integracja wewnętrzna WLD, dydaktyka w warunkach trwającej epidemii COVID-19, konieczność sprostania globalnej konkurencji w nauce, przeniesienie akcentu na aplikacyjny charakter nauki, wypracowanie wspólnych celów i dążenie do nich wspólnymi siłami oraz pragmatyczne pogodzenie wielu interesów.  

 

Zespół prodziekanów Wydziału Leśnego i Technologii Drewna:

 • prodziekani ds. studiów:
  • prof. UPP dr hab. Robert Kuźmiński
  • prof. UPP dr hab. Edward Roszyk
  • prof  UPP dr hab. Janusz Szmyt
 • prodziekan ds. finansów: prof. dr hab. Krzysztof Adamowicz.

 

Na dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach została wybrana prof. dr hab. Małgorzata Szumacher, posiadająca znaczący dorobek naukowy i aktywnie działająca na rzecz UPP oraz innych jednostek związanych z nauką. W latach 2005-2008 pełniła funkcję prodziekana ds. studiów, w latach 2008-2016, przez dwie kadencje, była dziekanem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, a od 2015 roku jest Przewodniczącą Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie. W roku 2019 została powołana na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk przy Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych. Była członkiem wielu komisji oraz zespołów, w tym Zespołu Ewaluacyjnego Komitetu Ewaluacji Jednostek. Zamierzenia władz dziekańskich będą realizowane w ścisłej współpracy z przewodniczącymi rad naukowych dyscyplin oraz społecznością Wydziału, a obejmą przede wszystkim: podnoszenie pozycji naukowej Wydziału, uzyskanie możliwie wysokiej oceny parametrycznej poszczególnych dyscyplin, zapewnienie dostępu do najnowocześniejszej bazy laboratoryjnej, hodowlanej i klinicznej dla wszystkich pracowników. Działania te mają zapewnić jak najwyższą jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych zarówno w formie stacjonarnej, jak i on-line, a także zintensyfikowanie współpracy z zapleczem gospodarczym.

 

Zespół prodziekanów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach:

 • prodziekan ds. nauki - prof. dr hab. Izabela Szczerbal
 • prodziekani ds. studiów:
  • prof. UPP dr hab. Jan Mazurkiewicz
  • dr n. wet. Jan Włodarek
  • dr Paweł Kołodziejski.

 

Swojego lidera nie zmienił Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, stanowisko to ponownie piastuje prof. UPP dr hab. Bożena Danyluk, absolwentka tegoż Wydziału. Swoje doświadczenie organizacyjne zdobywała jako z-ca dyrektora Instytutu Technologii Mięsa (2009-2017) oraz kierownik Zakładu Technologii Produktów Mięsnych w Instytucie Technologii Mięsa (2013-2017). We władzach dziekańskich zasiada od 2016 r., początkowo jako prodziekan ds. studiów, a następnie dziekan Wydziału. Od 2017 przewodzi również Katedrze Technologii Mięsa. W wyniku ostatniej ewaluacji Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu uzyskał po raz kolejny kategorię A. Obecnie władze dziekańskie postawiły sobie za cel podniesienie poziomu i zdobycie kategorii A+.  W swych zamierzeniach władze Wydziału dążyć będą również do poprawy warunków lokalowych przez dobudowanie skrzydła do obecnego budynku Wydziału, w tym organizację hali półtechniki. Planowana jest również organizacja jubileuszu 60-lecia Wydziału.

 

Zespół prodziekanów Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu:

 • prodziekani ds. studiów :
  • prof. UPP dr hab. Jolanta Czarnocińska
  • prof. UPP dr hab. Dorota Walkowiak-Tomczak
 • prodziekan ds. finansów i rozwoju - prof. UPP dr hab. Paweł Cyplik.

Stanowisko Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej w obecnej kadencji objęła prof. dr hab. Klaudia Borowiak, która z uczelnią związana jest od przeszło 20 lat. Aktywna naukowo, kierowała lub brała udział w licznych projektach badawczych finansowanych m.in. z MNiSW lub NCN. Reprezentuje Polskę od 2003 roku w programie ICP Vegetation w ramach Konwencji Genewskiej dotyczącym wpływu zanieczyszczeń powietrza na rośliny uprawne. Doświadczenie organizacyjne zdobyła jako koordynator projektu Erasmus+, studiów anglojęzycznych oraz projektu RID na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej. Była zaangażowana w działalność wielu komisji i zespołów działających na wydziale i Uczelni. Pełniła funkcję prodziekana ds. nauki w kadencji 2016-2020 na Wydziale. Jako Dziekan nowego dwudyscyplinowego Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej w kadencji 2020-2024 jako główne cele do osiągnięcia wskazuje: zorganizowanie funkcjonowania nowego Wydziału z uwzględnieniem charakterystyki badawczej oraz dydaktycznej pracowników, kreowanie warunków do otwartej współpracy pracowników obu części nowego Wydziału w zakresie nauki i dydaktyki, promowanie prowadzenia badań naukowych na jak najwyższym poziomie w celu uzyskania wysokiego wyniku w ewaluacji naukowej dyscyplin, zwiększenie poziomu jakości kształcenia na istniejących i nowych kierunkach studiów, umiędzynarodowienie studiów oraz promocja Wydziału i kierunków studiów w celu pozyskania jak największej liczby studentów.

 

Zespół prodziekanów Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej:

 • prodziekani ds. nauki:
  • prof. UPP dr hab. inż. Tomasz Kałuża
  • prof. UPP dr hab. inż. Wojciech Czekała    
 • prodziekani ds. studiów:
  • dr inż. Anna Szymczak-Graczyk
  • dr inż. Mirosław Czechlowski.

 

 

Na stanowisko dziekana Wydziału Ekonomicznego został ponownie wybrany prof. dr hab. Walenty Poczta, mogący poszczycić się ogromnym dorobkiem naukowym i aktywnym udziałem w wielu znaczących gremiach doradczo-eksperckich, w tym na szczeblu rządowym. Zaangażowany w życie uczelni dzięki sprawowaniu od 20 lat odpowiedzialnych funkcji kierowniczych najpierw jako prodziekan Wydziału Rolniczego oraz prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, następnie dziekan tego Wydziału, kierownik Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie oraz członek Senatu Uniwersytetu. Prof. dr hab. Walenty Poczta od 2015 roku pełni funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, w kadencji 2020-2023 jest zastępcą przewodniczącego Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP oraz członkiem Rady Programowej Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. W 2014 roku „za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej na rzecz rozwoju rolnictwa i polskiej wsi” odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W swej kolejnej kadencji zamierza rozwijać dotychczasowe osiągnięcia Wydziału w obszarze zarówno nauki, jak i dydaktyki poprzez wykorzystanie najnowszych osiągnięć naukowych i własnych badań, podnoszenie innowacyjności metod dydaktycznych oraz rozszerzenie zasięgu oddziaływania.

Zespół prodziekanów Wydziału Ekonomicznego:

 • prodziekan ds. nauki - prof. dr hab. Władysława Łuczka
 • prodziekani ds. studiów:
  • prof. UPP dr hab. Agnieszka Baer-Nawrocka
  • prof. UPP dr hab. Rafał Baum.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP
 

fot. Katarzyna Lesińska

WYDZIAŁY