Zielona energia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Na pięciu budynkach i trzech akademikach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zainstalowane zostaną instalacje fotowoltaiczne. To jedna z największych instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Poznaniu.

 

 

Planowana inwestycja obejmie instalację dachowych modułów fotowoltaicznych oraz po raz pierwszy w Poznaniu modułów dachowych samoodśnieżających, świetlików fotowoltaicznych oraz lameli fotowoltaicznych szkło-szkło montowanych jako żaluzje zewnętrzne. Inwestycja ma zostać zrealizowana do 15 października 2021 r. Produkowana energia zostanie wykorzystana wyłącznie na   użytek obiektów uczelni.

„Instalacja fotowoltaiczna zostanie tak zaprojektowana, aby inteligentnie zarządzać energią poprzez system, który koordynuje pracę modułów oraz falowników fotowoltaicznych” – mówi Marek Klimecki, zastępca Kanclerza ds. technicznych UPP. „Dzięki temu wyprodukowana energia w ciągu roku będzie wynosić 428,80 MWhe/rok, co pozwoli zaoszczędzić 360,82 tony ekwiwalentu CO2/rok. Na każdym z budynków z zainstalowanymi modułami będą monitory, na których można będzie zobaczyć ilość energii produkowanej w danej chwili, wyprodukowanej w całości oraz oszczędności CO2” – wymienia Kanclerz ds. technicznych. 

Instalacje fotowoltaiczne pojawią się na następujących obiektach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:

  • Budynek Collegium Maximum ul. Wojska Polskiego 28
  • Budynek Biocentrum ul. Dojazd 11
  • Centrum Kultury Fizycznej ul. Dojazd 7
  • Budynek Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu ul. Wojska Polskiego 31/33.
  • Budynek Wydziału Leśnego i Technologii Drewna  ul. Wojska Polskiego 38/42
  • Domy Studenckie „Jurand”, „Danuśka” i „Maćko” ul. Piątkowska 94.

Inwestycja poza oczywistymi korzyściami finansowymi i środowiskowymi ma również promować tego typu ekologiczne rozwiązania. „W czasach kiedy priorytetem jest zmniejszenie szkodliwego wpływu człowieka na środowisko, bardzo ważnym jest wdrażanie innowacyjnych metod pozyskiwania energii przez duże podmioty jak nasz Uniwersytet” – mówi Robert Fabiański, Kanclerz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jedną z realizowanych już tego typu inwestycji jest działanie nowoczesnej biogazowni UPP w Zakładzie doświadczalnym w Przybrodzie, pozwalającej na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 6,8 tys. ton rocznie.

Warto także podkreślić edukacyjny charakter inwestycji. Tego typu instalacje to znakomita okazja dla naukowców zajmujących się aspektami OZE i studentów kierunku Ekoenergetyka, którzy zyskują możliwość praktycznego poznania działania instalacji solarnych.

Przetarg na wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wygrała firma ML System S.A..

 

Projekt pt. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach należących do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” nr RPWP.03.01.01-30-0091/17-00 dofinansowany jest w ramach: Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych” Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  zawarta w Poznaniu w dniu 28.12.2018 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 a Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

Udostępnij ten artykuł