ROZWÓJ KADR

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu umożliwia pracownikom dalsze kształcenie, rozwój naukowy  i zdobywanie stopni i tytułów naukowych. Na wszystkich wydziałach można otworzyć przewód doktorski oraz wszcząć postępowania habilitacyjne. Wsparciem dla naukowców są stypendia, a także realizowane przez nich projekty badawcze. Za osiągnięcia w dziedzinie nauki rokrocznie przyznawane są nagrody JM Rektora. Kadra naukowa uniwersytetu ma możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i wzbogacania prowadzonych badań poprzez staże naukowe.

 

Istotny wpływ na rozwój kadry naukowej ma realizowana od lat współpraca krajowa i zagraniczna. Odbywa się ona poprzez udział w konferencjach, seminariach, targach, wystawach, wspólne prowadzenie badań czy odbywanie staży naukowo-badawczych. Rokrocznie odbywa się blisko 500 takich działań w ramach współpracy z zagranicą.

 

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny