Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility CENTRUM WSPARCIA I ROZWOJU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

CENTRUM WSPARCIA I ROZWOJU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

Rozwój osobisty, doradztwo zawodowe, rozwijanie współpracy z pracodawcami, wsparcie psychologiczne, poprawa dostępności Uczelni dla osób z niepełnosprawnościami - to tylko przykłady wsparcia, z których już wkrótce będą mogli skorzystać studenci, kadra uniwersytecka oraz absolwenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w powołanym Zarządzeniem nr 14/2020 Rektora UPP z dnia 3 lutego 2020 roku Centrum Wsparcia i Rozwoju (CWR).

Plan utworzenia Centrum powstał jako inicjatywa grupy specjalistów zajmujących się problematyką psychologiczną i społeczną zatrudnionych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Jest on wynikiem analizy rosnących potrzeb wspólnoty uniwersyteckiej w zakresie wsparcia jej członków w rozwiązywaniu problemów związanych z rozwojem osobistym i relacjami interpersonalnymi, a także zawodowych związanych z karierą i rynkiem pracy.

„Diagnoza aktualnej sytuacji wskazuje, że również wsparcie psychologiczne, w tym tzw. „interwencja kryzysowa” jawią się, jako bardzo pożądany aspekt działania projektowanego Centrum”. – Mówi prof. dr. hab. Cezary Mądrzak, Prorektor ds. studiów inicjator powstania Centrum - „Przewidywanym rezultatem tej inicjatywy będą poprawa efektywności realizacji ustawowych zadań Uniwersytetu, zwłaszcza w zakresie kształcenia na studiach, wychowywania studentów, pozytywnego oddziaływania na społeczności lokalne i regionalne oraz jakości transferu wiedzy do gospodarki za pośrednictwem kompetentnych absolwentów”.

Centrum Wsparcia i Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu powołane zostało w celu:

 • wspierania kandydatów, studentów, absolwentów i pracowników w różnych aspektach ich aktywności związanej z UPP;
 • rozwijania umiejętności i kompetencji społecznych studentów i pracowników UPP;
 • wspierania studentów w równym dostępie do edukacji;
 • stwarzania osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w rekrutacji, kształceniu oraz działalności naukowej;
 • wspomagania UPP, jego pracowników i studentów poprzez interwencje w sytuacjach trudnych i kryzysowych;
 • wspierania UPP w pełnieniu jego misji oraz uczestniczenie w kreowaniu jego pozytywnego wizerunku.

Głównymi obszarami aktywności Centrum jest aktywność Biura Karier, w tym rozwijanie relacji z pracodawcami, pośrednictwo pracy, organizacja wydarzeń i utrzymywanie kontaktów z absolwentami; doradztwo zawodowe i doradztwo w sprawach przedsiębiorczości; coaching i rozwój osobisty, w tym coaching umiejętności; wsparcie psychologiczne, w tym „interwencja kryzysowa” oraz wsparcie indywidualne; poprawa dostępności UPP dla osób z niepełnosprawnościami.

Centrum Wsparcia i Rozwoju pozostaje zespołem otwartym, którego zadaniem jest reagowanie na pojawiające się potrzeby w zmieniających się okolicznościach w obszarach aktywności Uniwersytetu. W przypadku zaistnienia takiej konieczności do współpracy zapraszani będą specjaliści, a także studenci, którzy w oparciu o metodę „peer to peer” będą mogli wspierać swoich rówieśników. Centrum wspierają i współuczestniczą w jego działaniach Pełnomocnicy Rektora: ds. osób z niepełnosprawnościami, ds. profilaktyki uzależnień, ds. społecznej odpowiedzialności uczelni oraz ds. równego traktowania.

 

ZDALNY PUNKT WSPARCIA CWR

Centrum Wsparcia i Rozwoju zamierza analizować sytuację kształcenia akademickiego we współczesnym świecie i reagować na zmieniające się potrzeby, dostosowując do nich oferowane wsparcie. Dlatego pierwszą inicjatywą niedawno powstałego Centrum Wsparcia i Rozwoju, będącą odpowiedzią na zaistniałą sytuację i związany z nim stan zagrożenia epidemicznego, jest powołanie zdalnego punktu wsparcia CWR. „Przymus pozostania w domu może powodować u każdego z nas ogromny dyskomfort psychiczny i narastające poczucie odosobnienia, pogłębiane znaczną ilością niesprawdzonych informacji o katastroficznej treści”. – Mówi prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska Pełnomocnik Rektora ds. społecznej odpowiedzialności uczelni. – „W związku z tym, jako członkowie grupy, która zainicjowała powstanie Centrum Wsparcia i Rozwoju przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, pragnąc wesprzeć wszystkich członków wspólnoty akademickiej UPP uruchomiliśmy zdalny punkt wsparcia CWR”.

 

Pracownicy, w tym specjaliści z zakresu psychologii i terapeuci, pełnią dyżur telefoniczny (61 846 6691) i mailowy (cwr@up.poznan.pl) Pracownicy Centrum Wsparcia i Rozwoju służą wsparciem społeczności akademickiej UPP, godziny dyżuru: poniedziałek – piątek w godzinach 10:00-12:00..

 

 Ankieta potrzeby w zakresie wsparcia i doradztwa zawodowego studentów
i absolwentów w okresie trwania i po pandemii koronawirusa

  

Prognozuje się, że zatrzymanie gospodarki spowodowane przez epidemię koronawirusa SARS-Cov-2 spowoduje niekorzystne zmiany na rynku pracy. W związku z tym niezbędne będą działania na rzecz wsparcia osób zarówno wchodzących na rynek pracy, przemieszczających się na nim, jak i wychodzących z niego. Prosimy o opinię na temat tego, jakie są Pani/Pana przewidywania i oczekiwania w zakresie profesjonalnego wsparcia zawodowego, które może lub powinno zaoferować dobrze działające Biuro Karier.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

 

Harmonogram dyżurów wsparcia dla studentów i pracowników UPP

Sytuacja pandemiczna w kraju i na świecie powoduje, że niektórzy z nas nie umieją sobie sami poradzić z narastającymi emocjami. Centrum Wsparcia i Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu umożliwi bezpłatne wsparcie dla naszych studentów i pracowników. Do waszej dyspozycji będą psychologowie oraz pełnomocnicy rektora. Nie zapominamy także o innych potrzebujących pomocy w tym trudnym okresie. CWR opracowało ogólnopolską Interaktywną Mapę Pomocy Psychologicznej (IMPP), na której umieszczone zostały dane o dostępnym wsparciu w poszczególnych województwach. Zachęcamy więc do poszukania za jej pośrednictwem wsparcia w swojej okolicy:  LINK 

 

 

Harmonogram dyżurów wsparcia dla studentów, doktorantów i pracowników UPP

KIEROWNIK CENTRUM WSPARCIA I ROZWOJU
mgr Dagmara Kubska-Matysiak

PSYCHOTERAPEUTA
SPECJALISTA Z ZAKRESU SEKSUOLOGII
PEDAGOG

 

poniedziałki 10:30-12:30
stacjonarnie: POKÓJ 424, budynek Wydziału Leśnego i Technologii Drewna, 4 i pół piętro

e-mail: cwr@up.poznan.pl
telefon: 61 846 66 91 (kontakt od poniedziałku do piątku)

 

 

 

KIEROWNIK BIURA KARIER
mgr Sandra Witczak

COACH / REKRUTER
ASESOR KOMPETENCJI

 

czwartki 12:00-14:00
stacjonarnie: POKÓJ 423, budynek Wydziału Leśnego i Technologii Drewna, 4 i pół piętro

e-mail: sandra.witczak@up.poznan.pl
telefon: 61 848 73 75 (kontakt od poniedziałku do piątku)

 

Główny zakres działania:

 • dostarczanie informacji o rynku pracy, procedurach rekrutacyjnych oraz możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • pozyskiwanie i udostępnianie ofert pracy, staży oraz praktyk;
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami;
 • przeprowadzanie symulacji rozmów kwalifikacyjnych;
 • organizowanie praktyk nadobowiązkowych;
 • organizowanie ogólnouczelnianych targów pracy
 • monitoring losów zawodowych absolwentów
   

 

mgr Elwira Litaszewska                     

DORADCA ZAWODOWY I PERSONALNY
TRENER/ASESOR KOMPETENCJI
PEDAGOG

 

*wtorki 8.00-10.00
stacjonarnie: POKÓJ 418, budynek Wydziału Leśnego i Technologii Drewna, 4 i pół piętro
e-mail: elwira.litaszewska@up.poznan.pl
telefon: 61 846 61 62 (kontakt od poniedziałku do piątku)

 

MS TEAMS: Elwira Litaszewska (opcja połączenia audio/wideo, opcja czat)
W przypadku spotkania dla większej liczby osób - proszę o kontakt w celu ustalenia szczegółów.

Messenger Facebook CWR: Centrum Wsparcia i Rozwoju UPP

Główny zakres działania:

 • Wsparcie w pozytywnym rozpoczęciu procesu studiowania
 • Rozpoznanie własnego stylu uczenia się i doskonalenie organizacji procesu uczenia się
 • Konsultacje rozwoju zawodowego/doradztwo kariery
 • Konsultacje wyzwań podczas zdobywania doświadczeń zawodowych (organizacja praktyk, staży, poszukiwanie zatrudniania)
 • Wzmocnienie wizerunku specjalisty w zawodzie  
 • Wsparcie w przypadku decyzji o rezygnacji ze studiów/ skreślenia z listy studentów
 • (przeciwdziałanie doświadczania poczucia niepowodzenia, praca na zasobach i kompetencjach, strategia alternatywnego wyboru)
 • Konsultacje wspierające podczas urlopów, powtarzania semestru lub warunkowego kontynuowania studiów
 • Konsultacje przygotowania rekrutacyjnego - symulacje procesów rekrutacyjnych  
 • Zarządzanie kompetencjami zawodowymi
 • Treningi kompetencji osobisto-społecznych
 • Sesje oceny kompetencji - Assessment Center
 • Doradztwo socjodynamiczne
 • Analiza transakcyjna w doradztwie zawodowym
 • Wsparcie posługiwania się metodami pracy z przekonaniami w sferze edukacyjnej i zawodowej

 

 

mgr Dorota Wiatr

PSYCHOLOG KLINICZNY / DORADCA PSYCHOTERAPII SYSTEMOWEJ: INDYWIDUALNEJ I RODZINY
COACH KARIERY / DORADCA ZAWODOWY

 

poniedziałki 12:00-14:00
stacjonarnie: POKÓJ 422, budynek Wydziału Leśnego i Technologii Drewna, 4 i pół piętro

e-mail: doradca.zawodowy@up.poznan.pl
telefon: 61 846 63 62 (kontakt od poniedziałku do piątku)

Główny zakres działania:

 • konsultacje psychologiczne i  interwencja kryzysowa
 • wsparcie z zakresu racjonalnej terapii zachowania
 • coaching kariery i life coaching

 

 

dr Magdalena Maćkowiak

DORADCA EDUKACYJNY
 

*wtorki 10:30-12:30
stacjonarnie: POKÓJ 421, budynek Wydziału Leśnego i Technologii Drewna, 4 i pół piętro
e-mail: magdalena.mackowiak@up.poznan.pl

MS TEAMS: Magdalena Maćkowiak (opcja połączenia audio/wideo, opcja czat)
W przypadku spotkania dla większej liczby osób - proszę o kontakt w celu ustalenia szczegółów

 

Główny obszar działania: wspieranie realizacji procesu edukacji osób z niepełnosprawnościami, pomoc we wdrażaniu działań adaptacyjnych – współpraca ze studentami i nauczycielami akademickimi.

 

 

dr inż. Sylwia Graja-Zwolińska

SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

 

*czwartki 11:00-13:00
stacjonarnie: POKÓJ 421, budynek Wydziału Leśnego i Technologii Drewna, 4 i pół piętro
e-mail: sylwia.graja-zwolinska@up.poznan.pl

 

Główny obszar działania: wspieranie realizacji procesu edukacji osób z niepełnosprawnościami, pomoc we wdrażaniu działań adaptacyjnych – współpraca ze studentami i nauczycielami akademickimi, pomoc w załatwianiu spraw administracyjnych związanych z funkcjonowaniem na Uniwersytecie Przyrodniczym

 

 

mgr Kinga Manuszak

DORADCA ZAWODOWY
COACH/TRENER
SOCJOLOG

* poniedziałki 12:00-14.00
stacjonarnie: POKÓJ 418, budynek Wydziału Leśnego i Technologii Drewna, 4 i pół piętro
e-mail: kinga.manuszak@up.poznan.pl
telefon: 61 846 66 94 (kontakt od poniedziałku do piątku)

 

 

dr Olga Grabowska-Chenczke
PSYCHOLOG

* czwartki 11:30-13:00
MS Teams/Zoom/e-mail/telefon
tel. 0-61 848-7137
email: olga.grabowska-chenczke@up.poznan.pl

 

PEŁNOMOCNICY REKTORA (PR)

Prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska
PR ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni     

 

* piątki 9.30 - 11.30
Ms Teams, Skype
tel. 0-61 848-7120
email: mkozera@up.poznan.pl

 

Prof. UPP dr hab. Dariusz Pieńkowski
PR ds. Równego Traktowania

 

* wtorki 11.30-13.30
MS Teams
tel. 0-61 848-7377
email: dariusz.pienkowski@up.poznan.pl

 

dr Bogusław Stelcer
PR ds. Profilaktyki Uzależnień   
 

 

* poniedziałki 13:00-15:00
MS teams/e-mail, telefon
email: stelcer@up.poznan.pl

 

dr hab. inż. Maciej Sydor
PR ds. Osób z Niepełnosprawnościami   

 

* wtorki 11:30-12:30
MS Teams /e-mail/telefon
tel. 0-61 846-6144
email: sydor@up.poznan.pl

 

 
 
Zachęcamy wszystkie instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz podmioty prywatne gotowe do udzielania wsparcia psychologicznego w czasie epidemii o nadsyłanie swoich ofert, którymi na bieżąco uzupełniana będzie baza danych Mapy. Zgłoszenia o chęci zamieszczenia swojej oferty pomocy psychologicznej prosimy przesyłać pod adres: cwr@up.poznan.pl. Więcej informacji znajdziecie tutaj: https://puls.edu.pl/ogloszenia/dmik/interaktywna-mapa-pomocy-psychologic...

 

WYDZIAŁY