Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility RODO oraz polityka cookies | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

RODO oraz polityka cookies

POLITYKA COOKIES

Na stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz na podstronach i stronach zależnych są wykorzystywane pliki cookies

 1. Definicje

Administrator – właściciel strony, którym jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, zwany dalej Uczelnią.

Użytkownik – osoba, która odwiedza stronę (podstrony) Uczelni oraz korzysta z usług poprzez strony WWW Uczelni. 

Polityka Cookies – niniejszy dokument.

Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem up.poznan.pl wraz z podstronami oraz stronami funkcjonującymi w subdomenach.
 
 1. Czym są pliki Cookies? 

Cookies, Ciasteczka – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie

 
 1. Zbieranie danych w postaci cookies przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dane przez Uczelnię zbierane są w celu:

- dostosowania zawartości stron internetowych naszych serwisów do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

UWAGA:

Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

 

 1. Zmiana ustawień przeglądarki, tak aby zarządzać plikami cookies bądź całkowicie je zablokować

 

Przykładowa informacja dla przeglądarek:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, reprezentowany przez Rektora Uniwersytetu. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
   
 2. U Administratora danych powołany został Inspektor Ochrony Danych.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
e-mail: iod@up.poznan.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu oraz na podstawie następujących przepisów:

  a) w przypadku rekrutacji, pobytu w Domu Studenckim
  art. 6 ust. 1 lit. a RODO:   
  osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

  b) w przypadku zawarcia umowy 
  art. 6 ust. 1 lit. b RODO:   
  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

           c) w celu wypełnienia przepisów innych ustaw (np. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)
            art. 6 ust. 1 lit. c RODO:   
            przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

           d) w przypadku rejestrowania wizerunku (obrazu i dźwięku)

 • w trakcie zajęć i egzaminów realizowanych w sposób zdalny z wykorzystaniem narzędzi do e-learningu, dane przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpiecznego procesu dydaktycznego,
 • za pomocą monitoringu wizyjnego na terenie i w obiektach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz zabezpieczenia mienia.

 art. 6 ust. 1 lit. f RODO:

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom - firmom świadczącym usługi informatyczne oraz ochrony mienia u Administratora. W szczególności firmie wdrażającej system informatyczny do zarządzania Uczelnią:

a) KALASOFT Sp. z o.o.
    ul. Władysława Nehringa 3
    60-247 Poznań

           b) Dostawcom narzędzi do monitoringu wizyjnego oraz wideokonferencji.
 

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w ramach np. programu Erasmus+ lub innych programów dla studentów, pracowników lub projektów.
   
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu przetwarzania (studia, umowa, rekrutacja, monitoring, e-learning, pobyt w Domu Studenckim) a także przez okres czasu, jaki nakładają na Administratora inne ustawy.
   
 3. Posiada Pani/Pan prawo do:
  - żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia danych osobowych,
  - wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
  - przenoszenia danych,
  - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a).
   
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji, zawarcia umowy, realizacji studiów, pobytu w Domu Studenckim. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji ww. celu. 
   
 6. Pani/Pana dane w postaci wizerunku będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 30 dni zapis jest automatycznie nadpisywany. Nagrania z e-learningu archiwizowane będą w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu przez okres wymagany przepisami innych ustaw. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH E-LEARNING I - TEST

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

mgr inż. Napierała Tomasz
 

Inspektor Ochrony Danych

Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych

tomasz.napierala@up.poznan.pl

iod@up.poznan.pl

618487799

WYDZIAŁY