RODO

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań reprezentowany przez Rektora Uniwersytetu. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
   
 2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest mgr inż. Tomasz Napierała.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
e-mail: tomasz.napierala@up.poznan.pl,  tel. 61 848 77 99.
 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

  a) w przypadku rekrutacji
  art. 6 ust. 1 lit. a RODO:   
  osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  b) w przypadku zawarcia umowy 
  art. 6 ust. 1 lit. b RODO:   
  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

c) oraz
art. 6 ust. 1 lit. c RODO:   
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d) w przypadku rejestrowania wizerunku za pomocą monitoringu wizyjnego dane przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz zabezpieczenia mienia na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. f RODO:

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom - firmom świadczącym usługi informatyczne oraz ochrony mienia u Administratora. W szczególności firmie wdrażającej system informatyczny do zarządzania Uczelnią:
  KALASOFT Sp. z o.o.
  ul. Władysława Nehringa 3
  60-247 Poznań
   
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w ramach np. programu Erasmus+ lub innych programów lub projektów.
   
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu przetwarzania (studia, umowa, rekrutacja, monitoring) a także przez okres czasu, jaki nakładają na Administratora inne ustawy.
   
 4. Posiada Pani/Pan prawo do:
  - żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  - wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
  - przenoszenia danych,
  - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a).
   
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji, zawarcia umowy, realizacji studiów. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji ww. celu. 
   
 7. Pani/Pana dane w postaci wizerunku będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 30 dni zapis jest automatycznie nadpisywany. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.