Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Prace dyplomowe | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prace dyplomowe

PODSTAWOWE ZALECENIA DOTYCZĄCE PRACY DYPLOMOWEJ

 • Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej jest warunkiem koniecznym przystąpienia studenta do egzaminu dyplomowego. 
 • Studenci studiów pierwszego stopnia wykonują pracę dyplomową licencjacką lub inżynierską, a drugiego stopnia – pracę magisterską.
 • Temat pracy dyplomowej powinien być zgodny z kierunkiem studiów, a praca może być realizowana w każdej jednostce naukowo-dydaktycznej wydziału, także poza wydziałem, a nawet poza Uczelnią.

Tematy prac zgłaszają:

 • kierownicy samodzielnych jednostek naukowo-dydaktycznych,
 • studenci,
 • przedsiębiorcy lub inne instytucje zewnętrzne.

 

 • Student może zgłosić własną propozycję tematu pracy dyplomowej i sposób jej realizacji,w szczególności gdy planowana praca:
  • nawiązuje do działalności w studenckim ruchu naukowym,
  • związana jest z zakładem pracy, w którym student jest zatrudniony,
  • odpowiada potrzebom działalności gospodarczej prowadzonej przez studenta lub jego rodzinę.
 • Praca dyplomowa powinna weryfikować osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia.
  Ponadto, powinna stanowić spójny, logiczny tekst, napisany poprawnie, językiem właściwym dla danej dziedziny/dyscypliny
 • Praca dyplomowa licencjacka jest samodzielnym opracowaniem i może mieć charakter opisowy, analityczny, studium przypadku, projektowy, badawczy, itp.
 • Praca dyplomowa inżynierska jest samodzielnym opracowaniem o charakterze inżynierskim, obejmującym w szczególności:
  • analizę techniczną lub procesową wybranej technologii, w aspekcie spełnienia wymagań ilościowych, jakościowych, ekonomicznych, energetycznych i in.
  • wytworzenie i/lub charakterystykę nowego produktu/urządzenia/przedmiotu użytkowego,
  • wytworzenie i/lub charakterystykę nowej technologii,
  • inwentaryzację składników majątkowych i rzeczowych,
  • projekt konstrukcyjny lub technologiczny, z odpowiednią dokumentacją i opisem,
  • program komputerowy, realizujący opracowany algorytm użytkowy lub poznawczy, wraz z opisem metodyki jego wytworzenia, 
  • projekt stanowiska pomiarowego wraz z opisem jego budowy i zasad działania oraz opracowaniem wyników pomiarów,
  • pomiary dokumentujące działanie maszyny lub instalacji technicznej,
  • pozyskanie i charakterystykę materiału biologicznego,
  • analizę metod selekcji i oceny materiałów hodowlanych,
  • badanie rynku dla oceny zapotrzebowania na określone produkty.
 • Praca dyplomowa inżynierska nie powinna mieć charakteru literaturowego lub przeglądowego.
 • Praca dyplomowa inżynierska może być realizowana indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie 3-osobowy zespół). W przypadku zespołowej realizacji pracy wymagane jest jednoznaczne wskazanie dokładnego zakresu zrealizowanego przez każdego dyplomanta.
 • Praca dyplomowa magisterska powinna wykazać umiejętność definiowania i rozwiązywania problemów oraz korzystania z metod badawczych w danej dyscyplinie. Przedmiotem pracy może być m. in. wykonanie zadania badawczego, rozwiązanie problemu technologicznego, opracowanie lub udoskonalenie metody badawczej/pomiarowej, itp. Powinna mieć charakter koncepcyjny, naukowo-badawczy oraz dowodzić pogłębionej wiedzy dyplomanta w zakresie kierunku kształcenia.
 • Recenzenta pracy powołuje dziekan spośród dwóch kandydatów proponowanych przez kierownika jednostki. Recenzent, o ile to możliwe, powinien wywodzić się spoza jednostki, w której student wykonuje pracę dyplomową. Wskazane jest, aby powołać jednego recenzenta do kilku prac o podobnej tematyce, a egzaminy dyplomowe z udziałem tego recenzenta zaplanować w tym samym terminie.

Szczegóły dotyczące zaleceń prac dyplomowych przygotowywanych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu znajdują się w:
Zarządzeniu Rektora nr 126/2013 (http://puls.edu.pl/sites/default/files/Zarz%C4%85dzenie%20Rektora%20nr%2...)
Karcie procedury dyplomowania http://puls.edu.pl/sites/default/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%20do...

Zaleceniach dotyczących dyplomowania
http://puls.edu.pl/sites/default/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%206%20do...

DOKUMENTY DO POBRANIA 

 • Karta pracy dyplomowej (.doc) 
 • Wniosek o zmianę tematu/promotora pracy dyplomowej (doc)
 • Ocena pracy dyplomowej licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej (.doc) 

(jakość kształcenia, procedura dyplomowania, stara strona)

SYSTEM ANTYPLAGIAT

W celu zapobiegania i wykrywania plagiatów w Uniwersytecie Przyrodniczym wprowadzono procedurę weryfikacji oryginalności i samodzielności przygotowania prac dyplomowych. 
Szczegółowa karta procedury znajduje się tutaj  (http://puls.edu.pl/sites/default/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%20do...)
i stanowi załącznik do Zarządzenia Rektora nr 124/2013 (http://portal.puls.edu.pl/sites/default/files/Zarz%C4%85dzenie%20Rektora...)
  
DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Oświadczenie autora pracy dyplomowej o jej oryginalności, samodzielności jej przygotowania i o nienaruszeniu praw autorskich (Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 124_13doc)
 • Oświadczenie autora o zgodności elektronicznej wersji pracy z jej formą wydrukowaną (Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 124_13doc)
 • Oświadczenie autora o przekazaniu uczelni prawa do eksploatacji pracy  w systemie antyplagiatowym (Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 124_13doc)
 • Protokół kontroli oryginalności pracy dyplomowej (Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 124_13doc)
 • Opinia promotora o oryginalności pracy dyplomowej  (Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 124_13doc)

Szczegółowe informacje dotyczące:

 • zaleceń, standardów prac dyplomowych,
 • odwołań do literatury, bibliografii 
 • stron tytułowych
 • zagadnień obowiązujących na egzamin dyplomowy
 • terminarza dyplomowania 
 • szczegółów edytorskich 

znajdują się na stronach wydziałów. 

 

WYDZIAŁY