Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Praktyki zawodowe | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

CEL PRAKTYK

 • Zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych.
 • Poznanie zasad funkcjonowania zakładu pracy (gospodarstwa rolnego, urzędu administracji państwowej, itd.).
 • Zdobycie doświadczenia w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków zawodowych, przygotowanie pracy dyplomowej.

WARUNKI PRAKTYK

 • Odbycie przewidzianej w programie kształcenia studenckiej praktyki zawodowej jest jednym z warunków ukończenia studiów.
 • Praktykę  odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, a zakładem pracy.
 • Umowę o organizację studenckiej praktyki zawodowej zawiera dziekan wydziału prowadzącego kierunek studiów, na mocy udzielonego mu przez Rektora pełnomocnictwa.
 • Praktyka jest nieodpłatna, jednakże zakład może ustalić wynagrodzenie za czynności wykonywane przez studenta w ramach praktyki. Warunki odpłatności ustala odrębna umowa zawarta pomiędzy studentem a zakładem pracy.
 • Szczegółowy sposób i tryb odbywania oraz zaliczania praktyki zawodowej określa rada wydziału.

KOORDYNACJA PRAKTYK

Dla każdego kierunku studiów powołany jest koordynator, którego posiada następujące zadania:

 • Opracowanie i ogłoszenie na stronie internetowej wydziału, ramowego programu praktyk wraz z terminarzem.
 • Ocena instytucji przyjmujących na praktyki pod kątem możliwości realizacji ramowego programu praktyk i osiągania założonych efektów kształcenia,.
 • Nadzór nad zawieraniem umów o odbycie praktyki.
 • Kontrola przebiegu praktyk.
 • Sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem studentowi odpowiednich warunków pracy i właściwego wykonania praktyk,
 • Weryfikacja opinii wystawionej studentowi przez instytucję przyjmującą na praktyki.
 • Sprawdzenie dziennika praktyk i jego zatwierdzenie,
 • Realizacja innych wymagań określonych przez radę wydziału, np. przeprowadzenie rozmowy zaliczeniowej nt. zagadnień będących przedmiotem praktyki, sprawdzającej efekty kształcenia w zakresie wiedzy i kompetencji społecznych, przeprowadzenie egzaminu, ocena sprawozdania, itp.

PROGRAM PRAKTYK

Ramowy program praktyk powinien zawierać:

 • opis zakładanych efektów kształcenia, które student uzyskuje w czasie praktyki,
 • okres odbywania praktyki na poszczególnych latach studiów oraz szczegółowe wymagania dotyczące miejsca i charakteru praktyki, o ile wymaga tego osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia.

Terminarz praktyk, przygotowywany na dany rok akademicki, powinien zawierać m.in. datę i miejsce złożenia/odbioru dokumentów wymienionych w karcie procedury „organizacja studenckich praktyk zawodowych”.

PRAWA STUDENTA ODBYWAJĄCEGO PRAKTYKĘ

 • Zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych poprzez uczestnictwo w pracach zakładu, w którym odbywa praktykę.
 • Korzystanie z pomocy władz wydziału w rozwiązywaniu problemów związanych z przebiegiem Praktyki.
 • Zgłaszanie uwag oceniających miejsce praktyki pod względem uzyskanych efektów kształcenia oraz opieki ze strony zakładu pracy.

OBOWIĄZKI STUDENTA ODBYWAJĄCEGO PRAKTYKĘ

 • Dopełnienie wszelkich formalności przed rozpoczęciem praktyk.
 • Zawarcie umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres praktyki.
 • Odbycie badań lekarskich, wymaganych przez zakład pracy.
 • Odbycie praktyki zawodowej w terminie ustalonym w umowie, według ramowego programu praktyki oraz zakładowego regulaminu pracy.
 • Prowadzenie na bieżąco dziennika praktyk.
 • Wykonywanie czynności zlecanych przez upoważnionego pracownika zakładu pracy.
 • Poniesienie kosztów dojazdu do zakładu pracy i zakwaterowania, jeżeli tego wymaga strona przyjmująca na praktykę.
 • Przestrzeganie regulaminu zakładu pracy.

ZALICZENIE PRAKTYKI

Warunkiem zaliczenia praktyki jest:

 • odbycie praktyki w wyznaczonym terminie,
 • prawidłowe prowadzenie dziennika praktyk, 
 • pozytywna opinia i ocena zakładu pracy, 
 • końcowe zaliczenie praktyki w formie przewidzianej w programie studiów. 

Zaliczenia praktyki dokonuje koordynator studenckich praktyk zawodowych lub wyznaczony przez dziekana nauczyciel akademicki.

ZWOLNIENIE Z PRAKTYKI

 • Zwolnienie w całości lub w części z obowiązku odbycia praktyki zawodowej odbywa się na podstawie udokumentowanej pracy zawodowej w kraju lub za granicą lub udokumentowanej innej formy pracy, np. wolontariatu, stażu, praktyk.
 • Praca, o której mowa, powinna być zgodna z realizowanym kierunkiem studiów oraz umożliwić osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia zawartych w ramowym programie praktyki.
 • Zwolnienie z obowiązku odbycia praktyki zawodowej następuje na pisemny wniosek studenta składany do dziekana nie później niż w ciągu 30 dni od rozpoczęcia semestru, którego decyzja dotyczy.
 • Do wniosku, o którym mowa, student dołącza zaświadczenie z zakładu pracy lub innej instytucji zatrudniającej, zawierające informacje o okresie zatrudnienia, zajmowanym stanowisku i zakresie powierzonych zadań oraz szczegółowy opis wykonywanych prac.
 • Decyzję o zwolnieniu studenta z praktyki zawodowej podejmuje dziekan, po zasięgnięciu opinii koordynatora studenckich praktyk zawodowych.

UCHWAŁY ZARZĄDZENIA REGULUJĄCE PRAKTYKI

DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Wniosek o odbycie praktyki (.doc) 
 • Wzór umowy o organizację praktyki studenckiej (.doc) 
 • Dziennik praktyk (.doc)
 • Wniosek o zwolnienie z obowiązku odbywania praktyki (.doc) 
 • Więcej informacji na temat praktyk udzielają koordynatorzy na wydziałach. 

(STARA STRONA – JAKOSĆ KSZTAŁCENIA)
 

WYDZIAŁY