Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Rekrutacja | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Rekrutacja

 1. Na studia doktoranckie mogą być przyjęci kandydaci legitymujący się tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku zbieżnym z dyscypliną naukową, w której realizowane będą studia doktoranckie na wybranym wydziale oraz spełnią warunki rekrutacji. Na studia doktoranckie mogą być również przyjęci kandydaci będący beneficjentami programu „Diamentowy Grant”, którzy spełnią warunki rekrutacji.

 

 1. Stacjonarne studia doktoranckie trwają cztery lata i są bezpłatne. Kandydaci na stacjonarne studia doktoranckie mogą ubiegać się o stypendium doktoranckie. Liczba stypendiów jest limitowana. Decyzje o przyznaniu stypendiów podejmuje Rektor, po zaopiniowaniu wniosków przez wydziałowe komisje ds. stypendiów doktoranckich. Doktoranci otrzymujący stypendium doktoranckie zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych  w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych wymiarze 60 godzin w roku akademickim, a pozostali doktoranci 30 godzin.

 

 1. Niestacjonarne studia doktoranckie trwają cztery lata i są odpłatne. Zgodnie
  z zarządzeniem Rektora wysokość opłaty za kształcenie na niestacjonarnych studiach doktoranckich wynosi 2000 zł za semestr. Doktoranci zobowiązani są do podpisania umowy z Uczelnią, regulującej sprawy wysokości i zasad wnoszenia opłat za niestacjonarne studia doktoranckie. Doktoranci zobowiązani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych, w ramach praktyk zawodowych, w wymiarze co najmniej 10 godzin w roku akademickim.

 

 1. Rekrutację na stacjonarne lub niestacjonarne studia doktoranckie przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dziekana, w terminie określonym w ogłoszeniu o rekrutacji. Każdy wydział przygotowuje i upowszechnia ogłoszenie
  o rekrutacji w terminie do połowy czerwca roku kalendarzowego. Dziekan może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji. Postępowanie rekrutacyjne powinno być zakończone do dnia 30 września roku kalendarzowego. 
 1. Rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie odbywa się na zasadzie konkursu.
   
 1. Rekrutacja na stacjonarne lub niestacjonarne studia doktoranckie przeprowadzana jest na podstawie:
 • przedstawionych dokumentów,
 • rozmowy z kandydatem,
 • egzaminu z języka obcego (w przypadku braku certyfikatu poświadczającego znajomość języka obcego).

 

 1. Podstawą przyjęcia na stacjonarne lub niestacjonarne studia doktoranckie jest liczba punktów (ranking) uzyskana przez kandydatów, wynikająca z:
 • oceny za rozmowę kwalifikacyjną – do 40 punktów. Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje: ogólną orientację w problematyce reprezentowanej specjalności naukowej i zagadnienia dotyczące przyszłej pracy doktorskiej.
 • oceny udokumentowanych osiągnięć kandydata – do 40 punktów. Ocena obejmuje: opinię promotora pracy magisterskiej; średnią ocen uzyskanych w czasie studiów; aktywność naukową kandydata.
 • oceny posługiwania się językiem kongresowym – do 20 punktów. 

Ocena obejmuje: certyfikat poświadczający znajomość języka obcego lub egzamin zdawany w czasie postępowania rekrutacyjnego. Niezdanie egzaminu językowego uniemożliwia przyjęcie kandydata na studia doktoranckie.

 

 1. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego sporządzona jest lista rankingowa kandydatów. Na studia doktoranckie mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy osiągnęli minimum 50% możliwych do uzyskania  punktów (patrz pkt. 7).
 2. Począwszy od roku akad. 2017/18, zgodnie z zapisem uchwały Senatu UPP
  nr 71/2017 liczba miejsc na stacjonarnych studiach doktoranckich na poszczególnych wydziałach jest limitowana, a liczba doktorantów na studiach niestacjonarnych nie może być większa niż liczba doktorantów przyjętych na studia stacjonarne.

 

Oferta studiów doktoranckich oraz szczegółowe informacje dotyczące naboru i warunków studiowania znajduje się na stronach www poszczególnych wydziałów.

WYDZIAŁY