Rekrutacja

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ

§ 1

 1. Do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, utworzonej zarządzeniem nr 35/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2019 r., zwanej dalej Szkołą,  może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy, potwierdzony odpowiednim dyplomem oraz spełnia warunki rekrutacji, określone w niniejszej uchwale.
 2. W przypadku cudzoziemców do Szkoły może być przyjęta osoba, która posiada kwalifikacje opisane w ust. 1 albo dyplom lub inny dokument ukończenia studiów za granicą uznany, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
 3. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie w Szkole na podstawie przepisów art. 323-327 Ustawy.
 4. Do Szkoły może być przyjęta osoba, która nie jest doktorantem w innej szkole doktorskiej.

§ 2

 1. Rekrutacja na I rok Szkoły przeprowadzona będzie corocznie w dyscyplinach i limitach miejsc określonych przez Rektora, w uzgodnieniu z Dziekanami.
 2. Limity miejsc w poszczególnych dyscyplinach, o których mowa w ust. 1, uzależnione są w szczególności od możliwości finansowania badań naukowych do przyszłej rozprawy doktorskiej doktoranta i postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz zabezpieczenia godzin dydaktycznych jako praktyki zawodowej doktoranta w jednostce, w której będzie przygotowywana rozprawa doktorska w wybranej dyscyplinie.   
 3. Limity miejsc oraz szczegółowy kalendarz rekrutacji (Ogłoszenie o naborze) ogłasza corocznie Dyrektor Szkoły Doktorskiej na stronie internetowej Uniwersytetu w zakładce „Szkoła Doktorska” w terminie do końca marca roku, w którym ogłoszono nabór.
 4. Kształcenie w Szkole prowadzone jest w trybie stacjonarnym, trwa 8 semestrów i odbywa się zgodnie z programem kształcenia w Szkole ustalonym w uchwale Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2020 r. oraz indywidualnym planem badawczym, opracowanym zgodnie z art. 202 ust.1 Ustawy.
 5. Program kształcenia w Szkole, o którym mowa w ust. 4, przewiduje odbywanie praktyki zawodowej, która jest realizowana jest w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych przez doktoranta w wymiarze 60 godzin dydaktycznych w roku akademickim i obejmuje łącznie prowadzenie 240 godzin dydaktycznych w okresie kształcenia w Szkole.
 6. Kształcenie w Szkole jest bezpłatne i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

§ 3

 1. Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły przeprowadza Rada Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu stanowiąca komisję rekrutacyjną, której przewodniczy Dyrektor Szkoły. Imienny skład komisji rekrutacyjnej podawany jest na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w zakładce „Szkoła Doktorska”. W posiedzeniach komisji rekrutacyjnej bierze udział, z głosem doradczym, przedstawiciel Samorządu Doktorantów UPP.
 2. Komisja rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne zgodnie z poniższym harmonogramem:
1.

Składanie dokumentów przez kandydatów.

czerwiec lub lipiec
2.

Weryfikacja dokumentów i dopuszczenie kandydatów do postępowania rekrutacyjnego.

lipiec
3.

Przeprowadzenie egzaminu z nowożytnego języka obcego i rozmowy kwalifikacyjnej oraz oceny punktowej.

lipiec
4.
Ogłoszenie wyników rekrutacji w formie listy rankingowej, ze wskazaniem kandydatów przyjętych na I rok Szkoły, na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu w zakładce „Szkoła Doktorska
".
do końca lipca
 1. Rektor może podjąć decyzję o przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej na wniosek Dyrektora Szkoły. Postępowanie rekrutacyjne powinno być zakończone do 30 września roku akademickiego, w którym ogłoszono nabór.

§ 4

1. Rekrutacja do Szkoły odbywa się na zasadzie konkursu. Wyniki konkursu są jawne.

2. Rekrutacja do Szkoły przeprowadzana jest na podstawie:

 1. przedstawionych dokumentów,
 2. egzaminu z nowożytnego języka obcego, przeprowadzanego w przypadku braku certyfikatu poświadczającego znajomość języka obcego, o którym mowa w § 4 ust. 10 niniejszej uchwały,
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Kandydaci do Szkoły składają w miejscu, terminie i trybie wskazanym w Ogłoszeniu o naborze, następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie do Szkoły wraz z kwestionariuszem osobowym,
 2. CV,
 3. 2 zdjęcia,
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem lub dokument, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały,
 5. deklarację wyboru nowożytnego języka obcego lub certyfikaty językowe,
 6. opinię promotora pracy magisterskiej (jeżeli studia ukończono pracą magisterską),
 7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w Szkole w ramach wybranej dyscypliny,
 8. opis i dokumentację aktywności naukowej - maksymalnie 3 osiągnięcia wskazane przez kandydata,
 9. opis zamierzeń badawczych, które będą realizowane w ramach przyszłej rozprawy doktorskiej (maksymalnie do 6000 znaków),
 10. wniosek w sprawie wyznaczenia promotora lub promotorów, albo promotora i promotora pomocniczego,
 11. oświadczenie  kandydata na promotora o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację rozprawy doktorskiej,
 12. zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji i kształcenia w Szkole.

4. Do rekrutacji dopuszczone zostają osoby, które przedłożyły w terminie określonym w Ogłoszeniu o naborze komplet dokumentów.

5. Niezdanie egzaminu językowego uniemożliwia kandydatowi uczestnictwo w dalszym procesie rekrutacji.

6. Podstawę przyjęcia do Szkoły stanowi liczba punktów (ranking) uzyskana przez kandydatów, wynikająca z oceny punktowej:

 1. osiągnięć kandydata w nauce podczas studiów – do 10 punktów,
 2. udokumentowanej aktywności naukowej – do 20  punktów,
 3. rozmowy kwalifikacyjnej – do 50  punktów,
 4. umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym – do 20 punktów. 

7. Osiągnięcia w nauce podczas studiów oceniane są na podstawie suplementu do dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub do dokumentu, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały.

8. Aktywność naukowa kandydata oceniana jest na podstawie udokumentowanej pracy w kołach naukowych, autorstwa artykułów i doniesień naukowych, odbytych kursów, staży i praktyk oraz innych osiągnięć.

9. Kandydat przystępuje do egzaminu z umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym lub przedstawia międzynarodowy certyfikat znajomości tego języka, uzyskany na podstawie egzaminu. Egzamin w procesie rekrutacji przeprowadza lektor wskazany przez Dyrektora Szkoły.

10. Certyfikat znajomości nowożytnego języka obcego powinien dokumentować poziom kandydata, co najmniej na poziomie B2, według skali Rady Europy. Udokumentowanie umiejętności językowych kandydata na poziomie B2 oznacza przyznanie 15 punktów, natomiast na poziomach C1 i C2 oznacza przyznanie 20 punktów.

11. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy reprezentowanej dyscypliny i przyszłej rozprawy doktorskiej. Odbywa się w języku polskim lub angielskim i może być prowadzona za pośrednictwem komunikatora np. Skype.

12. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, na podstawie liczby punktów uzyskanych w rekrutacji, sporządzona zostanie lista rankingowa kandydatów. Kandydat może być przyjęty do Szkoły, jeżeli uzyskał co najmniej 50% sumy punktów możliwych do uzyskania w ocenie punktowej, określonych w ust. 6. O przyjęciu do Szkoły decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej danej dyscypliny w ramach limitu miejsc, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 5

1. Przyjęcie do Szkoły następuje w drodze wpisu na listę doktorantów dokonanego przez Dyrektora Szkoły.

2. Odmowa przyjęcia do Szkoły następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Szkoły, podjętej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora.

3. Od decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia do Szkoły przysługuje wnioseko ponowne rozpatrzenie sprawy. Podstawą złożenia wniosku może być jedynie naruszenie zasad rekrutacji określonych w niniejszej uchwale.

§ 6

1. W celu realizacji projektu badawczego, w związku z którym zabezpieczono środki finansowe na wypłacenie stypendium doktoranckiego, o którym mowa w Ustawie, przez okres co najmniej 36 miesięcy oraz w celu realizacji programów ogłaszanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeprowadza się rekrutację dodatkową.

2. Rekrutacja dodatkowa może przekraczać limit, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały.

3. Rekrutacja dodatkowa możliwa jest w każdym okresie roku akademickiego, a jej termin ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z kierownikiem projektu badawczego.

4. Kierownik projektu badawczego ma prawo wyznaczenia dodatkowych kryteriów premiujących za zgodą komisji rekrutacyjnej.

5. Kierownik projektu badawczego lub wyznaczony przez niego pełnomocnik uczestniczy w obradach komisji rekrutacyjnej, a w szczególności w rozmowie kwalifikacyjnej, oraz ocenia kandydata na zasadach równych z członkiem tej komisji rekrutacyjnej.

§ 7

1. Kandydaci do Szkoły, którzy przedstawią zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności podlegają zasadom rekrutacji określonym w niniejszej uchwale, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Warunki przeprowadzania egzaminu z nowożytnego języka obcego i rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanych w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły, zostaną dostosowane do potrzeb kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi, po rozpatrzeniu wniosków w tej sprawie złożonych do komisji rekrutacyjnej wraz z dokumentami, o których mowa w § 4 ust. 3 niniejszej uchwały.

§ 8

W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego do Szkoły, kandydaci zobowiązani są podać niezbędne dane osobowe, które będą przetwarzane i przechowywane dla potrzeb rekrutacji i kształcenia w Szkole, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, a nadzór nad jej wykonaniem powierza się Rektorowi.