Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Stypendia doktorskie | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Stypendia doktorskie

Od 1.05.2019 brak możliwości ubiegania się o stypendium

Zgodnie z art. 184 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) stypendia doktorskie mogły być przyznawane do końca kwietnia 2019 r. W późniejszym terminie ustawodawca nie przewiduje tej formy pomocy dla osób mających otwarte przewody doktorskie.


 

PROCEDURY ARCHIWALNE:

 

Stypendia doktorskie

 

 1. Stypendium doktorskie może być przyznane osobie przygotowującej rozprawę doktorską, jeżeli wszczęto jej przewód doktorski.
 1. Od 1 stycznia 2018 r. stypendium doktorskie jest przyznawane na wniosek osoby ubiegającej się o to stypendium, po uzyskaniu deklaracji Dziekana wydziału o zabezpieczeniu środków na wypłatę stypendium i określeniu jego wysokości i okresu na jaki stypendium zostaje przyznane.
 1. Wniosek o przyznanie stypendium zawiera dane osobowe kandydata do stypendium wraz z opisem jego dotychczasowego dorobku naukowego. Do wniosku dołącza się uchwałę rady jednostki organizacyjnej otwarciu przewodu doktorskiego oraz opinię opiekuna naukowego albo promotora o zaawansowaniu rozprawy doktorskiej.
 1. Przy ocenie wniosków organ przyznający stypendium uwzględnia następujące kryteria:
  • stopień zaawansowania rozprawy doktorskiej;
  • wartość naukową przygotowywanej rozprawy doktorskiej;
  • dotychczasową działalność naukową kandydata do stypendium;
  • udział w stażach naukowych krajowych i zagranicznych;
  • liczbę i rodzaj publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych.
 1. Stypendium doktorskie jest przyznawane niezależnie od świadczeń z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów oraz stypendium doktoranckiego.
 1. Wysokość stypendium doktorskiego nie może być wyższa od minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego asystenta określonej w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich (aktualnie wynosi 2450 zł) .
 1. Stypendium doktorskie jest wypłacane z góry w okresach miesięcznych.
 1. Stypendium doktorskie może być przyznane na okres nieprzekraczający 18 miesięcy.
 1. Wysokość stypendium doktorskiego oraz warunki i okres jego wypłacania określa umowa zawarta pomiędzy organem przyznającym stypendium i Dziekanem zabezpieczającym środki finansowe i osobą, której przyznano to stypendium.
 1. Organ przyznający stypendium cofa stypendium doktorskie, jeżeli osoba pobierająca stypendium doktorskie nie wykazuje dostatecznych postępów w pracy naukowej.
 1. Osoba pobierająca stypendium doktorskie składa co 6 miesięcy organowi przyznającemu stypendium informację o postępach w pracy naukowej. Informacja powinna być zaopiniowana przez promotora.

 

Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów doktorskich zawiera:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski.

 

Więcej informacji o stypendiach, programach i konkursach znajduje się w

Przewodniku MNiSW po  stypendiach, programach i konkursach

WYDZIAŁY