Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ubezpieczenia | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ubezpieczenia

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zgłasza doktoranta, posiadającego obywatelstwo polskie do ubezpieczenia zdrowotnego na jego pisemny wniosek, gdy doktorant:
  • nie ukończył 26 roku życia i nie ma możliwości zgłoszenia go do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny z tego powodu, że żaden z jego rodziców lub opiekunów prawnych, nie jest osobą ubezpieczoną, czy też z innego tytułu określonego przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.);
  • ukończył 26 rok życia i nie został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej tj. małżonka, czy też z innego tytułu określonego ustawą.
  • Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego doktoranta powstaje z dniem przyjęcia na studia doktoranckie i jest realizowany przez Uczelnię po złożenia wniosku (załącznik 1), a wygasa z dniem ukończenia studiów, skreślenia z listy doktorantów lub powiadomienia o innym tytule ubezpieczenia. W celu wyrejestrowania, z przyczyny podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu określonego ustawą, doktorant zgłasza się do Działu Płac i Stypendiów w terminie 4 dni od wystąpienia przyczyny podlegającej wyrejestrowaniu.
  • Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej doktoranta wygasa po upływie 30 dni od zakończenia studiów doktoranckich lub skreślenia z listy doktorantów. W terminie 7 dni od powstania przyczyny powodującej utratę powyższego prawa, Kierownik Studiów Doktoranckich zawiadamia o tym fakcie Dział Płac i Stypendiów.
  • Dział Płac i Stypendiów prowadzi Rejestr ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów.
  • Na zasadzie dobrowolnego przystąpienia, doktoranci mogą być objęci dodatkowym ubezpieczeniem na życie, które jest przez Uniwersytet realizowane dla pracowników.
  • Warunkiem odprowadzania składki przez Uniwersytet na to ubezpieczenie, jest złożenie oświadczenia o objęciu ubezpieczeniem na życie (załącznik 2) oraz opłacenie z góry składki ubezpieczeniowej przez doktoranta za kolejny miesiąc, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Opłacenie składki następuje, wg wyboru doktoranta dokonanego w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2, poprzez wpłatę na rachunek bankowy Uczelni/ w kasie Uczelni albo w drodze potrącenia wartości składki ze stypendium należnego doktorantowi.

  • W celu rezygnacji z ubezpieczenia na życie doktorant jest zobowiązany złożyć oświadczenie o rezygnacji (załącznik 3).
  • Sprawy związane z objęciem doktoranta ubezpieczeniem na życie prowadzi Dział Płac i Stypendiów.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania:


 
Więcej informacji z NFZ tutaj. http://www.up.poznan.pl/pliki/ubezpieczenie.pdf

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW)
Dział Studiów i Spraw Studenckich informuje, że zaświadczenie potwierdzające ubezpieczenie NNW i OC można uzyskać w Dziale Studiów i Spraw Studenckich

UBEZPIECZENIE NNW i OC:
Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk VIENNA INSURANCE GROUP
Numer Polis obowiązujących w roku akademickim 2016-2017 (od 1.10.2016 do 30.09.2017):
Polisa nr: 38465 (NNW)
Polisa nr: A-A288476 (OC)
 

WYDZIAŁY