Dział Współpracy z Zagranicą

DANE ADRESOWE

ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
tel. +48-61-848-7014

e-mail:
dwz@up.poznan.pl

Pracownicy Działu Współpracy z Zagranicą

pokój 310

Kierownik Działu
mgr Lidia Huchwajda
e-mail: lidia.huchwajda@up.poznan.pl
tel. 618487014

 • Koordynacja pracy Działu oraz organizacja obiegu i przechowywania dokumentacji w Dziale;
 • Obsługa sekretariatu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z zagranicą w zakresie współpracy zagranicznej;
 • Sprawozdawczość w zakresie współpracy międzynarodowej i wymiany osobowej;
 • Realizacja wymiany osobowej i współpracy naukowej z krajami: Austria, Grecja, Hiszpania, Hong Kong, Portugalia, Singapur, Turcja,  Wietnam, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zimbabwe, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Monako, Maroko, , Wenezuela, Kuba, Afganistan, Algieria, Andora, Angola, Arabia Saudyjska, Bangladesz, Chile, Ekwador, Etiopia, Indonezja, Iran, Islandia, Izrael, Jemen, Jordania, Kambodża,  Kenia, Kirgistan, Kolumbia, Kostaryka, Pakistan, Panama, Tanzania
 • Przygotowanie od strony formalnej umów o współpracy naukowej UP w Poznaniu z uczelniami zagranicznymi oraz ewidencja i uaktualnianie wykazu uczelnianych umów międzynarodowych
 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z fundacjami i innymi instytucjami zagranicznymi;
 • Współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Biurem Uznawalności i Wymiany Międzynarodowej (międzynarodowe projekty współfinansowane, Program Mobilność Plus).
 • Organizacja przetargu na usługi związane z podróżami służbowymi pracowników UP w Poznaniu
 • Studia doktoranckie dla cudzoziemców
 • Program CEEPUS

 

Starszy specjalista
mgr Hanna Agacińska

e-mail: hanna.agacinska@up.poznan.pl
tel. 618466196

 • Realizacja wymiany osobowej i współpracy naukowej z krajami: Australia, Irlandia, Kanada, Nowa Zelandia, RPA, Brazylia, Rumunia, USA, Szwajcaria, Tajlandia, Tunezja,Węgry, Wielka Brytania, Peru, Ukraina, Rosja, Litwa, Łotwa, Estonia, Gruzja, Bułgaria, Białoruś, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Urugwaj
 • Organizacja wizyt cudzoziemców z krajów w/w.
 • Współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekty międzynarodowe niewspółfinansowane)
 • Program Interreg (Pomerania)
 • Współpraca z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (finansowanie projektów międzynarodowych).
 • Współpraca z Narodowym Centrum Nauki (finansowanie projektów międzynarodowych). 

 

Starszy specjalista
mgr Joanna Cybulska

e-mail: joanna.cybulska@up.poznan.pl
tel. 618466195

 • Realizacja wymiany osobowej i współpracy naukowej z krajami: Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Norwegia, Szwecja, Indie, Irak, Liechtenstein, Luksemburg, Włochy, San Marino, Czechy, Słowacja, Słowenia, Malezja, Tajwan, Albania, Bośnia i Hercegowina, Gibraltar
 • Organizacja wizyt cudzoziemców z krajów w/w
 • Studia doktoranckie dla cudzoziemców (przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych, weryfikacja ich autentyczności i poprawności, kontakt z kandydatami; koordynacja działań Rady Programowej studiów; obsługa i pomoc doktorantom w trakcie ich czteroletniego pobytu na UP, również wsparcie w kwestii legalizacji pobytu; kontrola wydatków związanych z obsługą studiów).

 

pokój 309

Starszy specjalista
mgr Joanna Pietrzak

e-mail: joanna.pietrzak@up.poznan.pl
tel. 618487012

 • Realizacja wymiany osobowej i współpracy naukowej z krajami: Argentyna, Chiny, Egipt, Japonia, Demokratyczna Republika Konga, Kuwejt, Laos, Liban, Libia, Mongolia, Nigeria, Syria, Tadżykistan, Korea Pn, Korea Pd, Meksyk
 • Organizacja wizyt cudzoziemców z krajów w/w.
 • Program ERASMUS+ umowy interinstytucjonalne, wyjazdy studentów UP w Poznaniu na studia i praktyki, wyjazdy nauczycieli akademickich oraz  pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, przyjazdy pracowników z uczelni partnerskich; organizacja rekrutacji uczestników Programu, raportowanie.
 • Organizacja eventów dla studentów (Dzień Erasmusa, weekend orientacyjny dla studentów zagranicznych, kursy języka polskiego dla studentów zagranicznych)
 • Program AKADEMICKI I NAUKOWY POZNAŃ
 • Baltic Sea Environment 

 

Starszy specjalista
mgr inż. Aneta Dach

e-mail: aneta.dach@up.poznan.pl
tel. 618466194

 • Realizacja wymiany osobowej i współpracy naukowej z krajami: Niemcy, Senegal, Chorwacja, Cypr, Malta, Serbia i Czarnogóra, Mołdowa, Macedonia
 • Organizacja wizyt cudzoziemców z krajów w/w.
 • Program ERASMUS+ przyjazdy studentów zagranicznych (rekrutacja, zakwaterowanie, pomoc w ustalaniu programu zajęć)
 • Obsługa Programów Ramowych UE (eksperci w PR UE, prowadzenie działań organizacyjno-informacyjnych, pomoc merytoryczna w przygotowaniu dokumentów, promocja PR przez szkolenia, udział w targach i konferencjach; pomoc w poszukiwaniu partnerów do projektów, współpraca z MNiSW oraz agendami krajowymi i zagranicznymi we wdrażaniu PR)
 • Współpraca z Komisja Europejską (LEAR-przedstawiciel upoważniony do reprezentowania Uczelni w sprawach związanych z prawnym statutem Uczelni)
 • Współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (międzynarodowe projekty współfinansowane, Program Mobilność Plus).
 • Koordynacja działań i współpraca z siecią regionalnych, branżowych i lokalnych punktów kontaktowych

Zakres działalności

DWZ prowadzi działalność w zakresie następujących obszarów:

 •  WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
 •  PROGRAMY EDUKACYJNE I BADAWCZE
 •  INNE DZIAŁANIA

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

1. Wyjazdy za granicę / przyjazdy cudzoziemców

 • obsługa administracyjna wyjazdów pracowników, doktorantów i studentów UP w Poznaniu za granicę, w tym realizacja zleceń dewizowych, przelewów zagranicznych, organizacja podróży (wyszukiwanie połączeń, rezerwacja i wykup biletów lotniczych, kolejowych, autokarowych, promowych) oraz rozliczenie pobytu;
 • organizacja i obsługa administracyjna oficjalnych wizyt gości zagranicznych (zaproszenia, zakwaterowanie, diety, rozliczenie);
 • prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości dotyczącej służbowych wyjazdów zagranicznych pracowników Uczelni i wizyt cudzoziemców przyjeżdżających na staże, konferencje, konsultacje;
 • współpraca ze strażą graniczną w zakresie ewidencjonowania cudzoziemców w Uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem osób z krajów tzw. wysokiego ryzyka.

2. Umowy o współpracy

 • współpraca z uczelniami i organizacjami zagranicznymi, zarządzanie istniejącą współpracą, w tym prowadzenie dokumentacji i bieżącej korespondencji;
 • nawiązywanie kontaktów z nowymi uczelniami i organizacjami zagranicznymi;
 • aktualizacja bazy danych dotyczącej umów z zagranicznymi jednostkami akademickimi;
 • przedstawianie propozycji międzynarodowych umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą;
 • przekazywanie tekstów umów do zaopiniowania radcom prawnym;
 • przekazywanie dokumentów do Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

3. Zagraniczne oferty stypendialne

 • gromadzenie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji o możliwościach kształcenia za granicą (oferta stypendialna fundacji i organizacji oferujących stypendia) w tym m.in.:stypendia Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej BUWiWM, stypendia Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD, stypendia Fundacji Kościuszkowskiej, stypendia Fundacji Dekabana, stypendia Fulbrighta, program Euraxess – Researchers in Motion.

4. Międzywydziałowe Studium Doktoranckie dla Cudzoziemców

 • obsługa administracyjna Studium (prowadzenie korespondencji, konsultacje z radcami prawnymi)
 • współpraca z radami programowymi Wydziałów.

5. Akademicki i naukowy Poznań

 • współpraca z Urzędem Miasta Poznania w zakresie rozpowszechniania informacji na temat mobilności internacjonalizacji na Uczelni;
 • organizowanie wizyt wybitnych naukowców z całego świata przyjeżdżających z wykładami otwartymi na Uczelnię;
 • obsługa administracyjna, prowadzenie ewidencji i sprawozdawczość z realizowanych działań;
 • pozyskiwanie  z Jednostek UP danych dotyczących oferty edukacyjnej Uczelni i wprowadzanie ich na stronę internetową portalu STUDY IN POZNAN.

PROGRAMY EDUKACYJNE I BADAWCZE

1. Programy edukacyjne:

 • ERASMUS (rozpowszechnianie aktualnych informacji o programie, prowadzenie korespondencji i dokumentacji związanej z realizacją programu w naszej Uczelni; nawiązywanie nowych kontaktów międzyuczelnianych w celu rozszerzenia współpracy; coroczne wnioskowanie o Kontrakt Uczelniany i przygotowywanie etapowych i końcowych sprawozdań z realizacji kontraktu, realizacja wymiany studentów i nauczycieli akademickich; przyjmowanie studentów zagranicznych na studia i praktyki; obsługa finansowa; współpraca z dziekanatami wydziałów, koordynatorem uczelnianym i koordynatorami wydziałowymi; współpraca z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji; organizacja kursów języka polskiego ; organizacja wyjazdów integracyjnych dla studentów zagranicznych; współpraca ze studentami opiekunami studentów zagranicznych i z organizacją Erasmus Student Network ESN)
 • TEMPUS (obsługa administracyjna, realizacja wymiany osobowej w ramach tego programu)
 • CEEPUS (obsługa administracyjna, realizacja wymiany osobowej w ramach tego programu)
 • BALTIC SEA ENVIRONMENT (wydawanie dyplomów)
 • Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy  (współpraca z Norwegią, Islandią, Lichtensteinem w obszarze edukacji)
 • Fundusz Szwajcarski (Szwajcarsko-Polski Program Współpracy)

2. Programy badawcze:

 • Programy Ramowe Unii Europejskiej (6.PR, 7.PR, Horizon2020) na rzecz badań i innowacji

 • COST - Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych

 • MNiSW – międzynarodowe projekty współfinansowane

 • MNiSW – międzynarodowe projekty niewspółfinansowane

 • MNiSW – program Mobilność Plus

 • NCBiR – programy międzynarodowe (Era-Net, Eureka, Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, i in.)

 • NCN – projekty badawcze międzynarodowe

 • Fundusz Wyszehradzki

 • CIP – Program Konkurencyjność i Innowacje 2007-2013

 • Polsko-Norweski Program Badawczy

 • Interreg (Pomerania)

 INNE DZIAŁANIA

Lokalny Punkt Kontaktowy ds. Programów Ramowych UE (konsultacje w zakresie składania aplikacji i realizacji projektów w ramach PRUE; gromadzenie informacji i doradztwo w zakresie poszukiwania możliwości uczestnictwa i finansowania działań dydaktycznych i badawczych w ramach PRUE; pomoc przy poszukiwaniu partnerów do projektów; współpraca z siecią lokalnych, regionalnych i branżowych punktów kontaktowych; współpraca z Komisją Europejską, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Krajowym Punktem Kontaktowym w zakresie promocji i wdrażania Programów Ramowych UE na Uczelni; uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, dniach informacyjnych organizowanych przez sieć punktów kontaktowych).

Pozyskiwanie i dystrybucja gadżetów i materiałów promocyjnych dla zagranicznych gości Uczelni.

 

 

 

 

 

Wyjazdy zagraniczne

WNIOSEK NA WYJAZD ZA GRANICĘ

Pracownicy, doktoranci i studenci UP w Poznaniu wyjeżdżający służbowo za granicę są zobowiązani do złożenia, najpóźniej na 10 dni przed terminem wyjazdu, w Dziale Współpracy z Zagranicą „Wniosku na wyjazd za granicę” (formularz w Repozytorium dokumentów). W przypadku konieczności dokonania opłaty konferencyjnej niezbędne jest wcześniejsze złożenie wniosku, co najmniej na 10 dni przed upłynięciem daty ostatecznego wpływu pieniędzy.

Wnioski składane w ostatniej chwili nie będą realizowane przed wyjazdem. Refundacja kosztów podróży następować będzie po powrocie.

Wniosek na wyjazd za granicę należy wydrukować dwustronnie na jednej kartce A4, tak by wszystkie punkty mieściły się na dwóch stronach wniosku. W punktach 1-2 podajemy swoje dane, w punktach 3-6 informacje dotyczące samego wyjazdu. W punkcie 7 należy określić preferencje co do podróży, podać ilość diet, wysokość opłaty konferencyjnej oraz każdorazowo, przy środku lokomocji, dietach, wpisowym, wizie - źródło finansowania danego kosztu. Proszę zwrócić uwagę, że podpisujący wniosek nie tylko dostarcza danych odnośnie podróży. Zobowiązuje się również do wykupienia polisy, która refundowana jest po powrocie, przywiezienia rachunków, faktur, potwierdzeń wystawionych na UP w Poznaniu oraz do rozliczenia się. Zanim wniosek trafi do DWZ musi zostać podpisany przez kierownika jednostki, dziekana wydziału oraz w przypadku finansowania z grantów kierownika projektu. Do wniosku należy dołączyć zaproszenie lub inny stosowny dokument potwierdzający wyjazd.

Oficjalnej zgody na wyjazd służbowy za granicę udziela Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą- prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz.

DIETY

Z tytułu podróży służbowej delegowanym przysługują:

 • diety pobytowe
 • diety hotelowe
 • dieta dojazdowa
 • zwrot kosztów podróży
 • polisa ubezpieczeniowa
 • zwrot kosztów opłat wizowych
 • inne wydatki np. koszty opłaty konferencyjnej

Dieta pobytowa jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki. Pracownikowi, który otrzymuje za granicą częściowe wyżywienie, przysługuje odpowiednio na:

 • Śniadanie – 15% diety,
 • Obiad – 30 % diety,
 • Kolację – 30 diety,
 • Inne wydatki (kieszonkowe) – 25 % diety

Koszt noclegu jest rozliczany rachunkiem hotelowym (faktura musi być wystawiona na UP w Poznaniu, adres główny, NIP, imię i nazwisko wyjeżdżającego) w granicach limitu ustalonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 stycznia 2013 r.). W razie nie przedłożenia rachunku za nocleg, przysługuje ryczałt hotelowy w wysokości 25% limitu.

Dieta dojazdowa - przysługuje pracownikowi na pokrycie kosztów dojazdu z dworca i do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego, w wysokości jednej diety w miejscowości docelowej za granicą.

Zasady przyznawania diet oraz stawki na dany kraj regulowane są rozporządzeniem ministerialnym. Termin wypłacenia diet należy ustalić z pracownikami DWZ. Diety są wypłacane tylko we wtorki i czwartki w kasie UP w Poznaniu (parter Kolegium Maximum) w wyznaczonym terminie, najczęściej 1-2 dni bezpośrednio przed wyjazdem w godz. od 10.00 do 13.00.

ROZLICZENIE

Rozliczenia diet należy dokonać w terminie do 14 dni od powrotu z zagranicy w DWZ. Faktury lub inne dokumenty księgowe dołączane do rozliczenia powinny być podpisane i opieczętowane przez dysponenta środków. Przeliczenia rachunków z innych walut na walutę, w której były pobrane diety dokonuje DWZ. Ewentualne wpłaty dokonuje się w kasie UP na podstawie druku rozliczenia z DWZ. Zgodnie z przepisami, pracownikowi, który nie dokona rozliczenia zaliczki w terminie, zostanie ta zaliczka potrącona z najbliższego wynagrodzenia.

REGULOWANIE PŁATNOŚCI Z GÓRY

W przypadku konieczności dokonania przedpłaty kosztów wpisowego lub innych kosztów wymaganych przez organizatora np. konferencji, należy zaznaczyć we wniosku wyjazdowym kwotę przedpłaty oraz przedłożyć w DWZ rachunek/wezwanie do zapłaty lub podać na piśmie dokładne dane dot. przelewu (kwota i waluta, nazwa beneficjenta, nazwa i adres banku, IBAN, SWIFT lub BIC, źródło finansowania, podpis dysponenta środków). Wnioskujący podpisując się na wniosku wyjazdowym zobowiązuje się do dostarczeniu faktury potwierdzającej przez organizatorów otrzymanie należności.

Możliwe jest również opłacenie wpisowego uczelnianą kartą kredytową. W tym celu, należy wystąpić z wnioskiem do Działu Finansowego o wyrażenie zgody na użycie karty kredytowej. Pismo powinno zawierać informacje jak wyżej i zobowiązanie o dostarczeniu faktury. Kopię pisma należy dostarczyć również do DWZ.

 

ZAKUP BILETÓW LOTNICZYCH, KOLEJOWYCH, AUTOKAROWYCH, PROMOWYCH.

Po złożeniu wniosku na wyjazd, osoba wyjeżdżająca powinna się skontaktować z właściwym pracownikiem DWZ w celu ustalenia sposobu przejazdu do miejsca docelowego. Lista krajów, którymi zajmują się konkretni pracownicy jest dostępna w zakładce PRACOWNICY.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych, wyłoniono biuro podróży BLUE SKY TRAVEL, z którym Uczelnia podpisała roczną umowę (obowiązuje do dnia 29.07.2019) na obsługę wyjazdów służbowych. Wszystkie bilety lotnicze muszą być zakupione w tym biurze.

Bilety autokarowe i promowe pracownik kupuje samodzielnie i dostarcza do DWZ fakturę / bilet do refundacji.

Dane biura: BLUE SKY TRAVEL , ul. Roosevelta 2, 60-829 Poznań
 

Osoba zainteresowana biletem za pośrednictwem pracownika DWZ zajmującego się wyjazdami do danego kraju, dokonuje wstępnego rozeznania lub rezerwacji w BLUE SKY TRAVEL.

Biuro BLUE SKY TRAVEL jest zobligowane do przedstawienia informacji o najkorzystniejszych możliwych połączeniach do miejsca docelowego u różnych licencjonowanych przewoźników, uwzględniając również ofertę internetową tzw. „tanich przewoźników”.

Zgodnie z umową, BLUE SKY TRAVEL pobiera następujące opłaty za wystawienie biletów :

 • 9,00- zł – bilety lotnicze w Europie i na Bliski Wschód
 • 20,00 zł - bilety lotnicze międzykontynentalne
 • 1,23 zł - bilety lotnicze krajowe
 • 5,00 zł – bilety kolejowe
 • 40,00 zł – opłata za wizowanie jeśli bilet na wyjazd kupiony jest poza BLUE SKY TRAVEL

Po zaakceptowaniu rezerwacji przez osobę zainteresowaną, DWZ dokonuje zakupu biletu. W przypadku korzystania z „tanich linii” nie ma możliwości dokonywania wcześniejszej rezerwacji, bilet zgodnie z systemem sprzedaży, musi być wykupiony natychmiast, a cena zależy od momentu zakupu biletu (im wcześniej tym taniej).

Osoby dla których kupowany jest bilet lotniczy, proszone są o podanie numeru telefonu (najlepiej tel. komórkowy), aby w razie zmian biuro mogło się z nimi skontaktować.

 

KUPOWANIE BILETU POZA BIUREM BLUE SKY TRAVEL

Zamawiającemu przysługuje prawo porównywania cen biletów lotniczych oferowanych przez Wykonawcę z cenami biletów lotniczych oferowanych przez inne biura lub przez przewoźników w sprzedaży bezpośredniej (w tym przez internet) na dzień zgłaszania zapytania przez Zamawiającego. Jeżeli w wyniku weryfikacji okaże się, że oferowana przez Wykonawcę cena całkowita biletu lotniczego jest wyższa od najniższej ceny całkowitej biletu lotniczego oferowanego na rynku spełniającego wymagania Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży oferowanego biletu po cenie nie wyższej niż 100% najniższej ceny oferowanej na rynku.

Bilet lotniczy zakupiony poza Uczelnią, gdzie rezerwacje i płatności dokonywane są przez Internet, a dokumenty drukowane są samodzielnie przez kupującego, zostanie zrefundowany pod warunkiem dostarczenia potwierdzenia przelewu, wydruku biletu elektronicznego oraz KARTY POKŁADOWEJ (zawierającej imię i nazwisko, datę i godzinę wylotu oraz numer lotu).

WIZY

W przypadku krajów, do których istnieje wymóg wizowy, formalności związane z wizami załatwić można za pośrednictwem biura BLUE SKY TRAVEL. W tym celu, należy dostarczyć do DWZ wymagane dokumenty: paszport, zaproszenie, formularz wizowy oraz 1 zdjęcie. W przypadku, jeśli delegowany nie chce załatwiać wiz w wyznaczonym poprzez przetarg biurze podróży, formalności wizowe należy załatwiać osobiście.

PODRÓŻ SAMOCHODEM

Dopuszcza się możliwość refundowania kosztów przejazdu podczas podróży służbowej samochodem prywatnym na uzasadniony szczególnymi okolicznościami wniosek osoby delegowanej złożony przed rozpoczęciem podróży służbowej. Za szczególne okoliczności uważa się przypadki gdy:

 • nie ma możliwości dojazdu środkami komunikacji publicznej
 • w terminie podróży Uczelnia nie dysponuje samochodem służbowym
 • istnieje konieczność przewozu wielkogabarytowej aparatury lub innych materiałów
 • podróż jednym samochodem odbywa kilku pracowników i spowoduje to umniejszenie ogólnych kosztów podróży

Formalności związane z wypłaceniem tzw. kilometrówki wyjeżdżający załatwia osobiście w Dziale Finansowym UP w Poznaniu. Kilometrówka obejmuje wszystkie koszty związane z podróżą np. paliwo, ubezpieczenie samochodu, amortyzacja.

UBEZPIECZENIE

Przed wyjazdem z kraju pracownik zobowiązuje się do wykupienia polisy ubezpieczeniowej. Polisę wyjeżdżający załatwia osobiście, a refundacja kosztów ubezpieczenia następuje po powrocie do kraju, przy rozliczaniu wyjazdu na podstawie przedłożonego oryginału polisy. Należy pamiętać, aby wybierać polisę w wariancie podstawowym, bo tylko taka będzie refundowana.

 

URLOP W CZASIE WYJAZDU ZAGRANICZNEGO

Pracownik skierowany za granicę na okres nie przekraczający jednego miesiąca otrzymuje urlop szkoleniowy. Pracownik skierowany za granicę na okres przekraczający jeden miesiąc otrzymuje urlop płatny/bezpłatny (wniosek urlopowy). Z pracownikiem wyjeżdżającym na okres powyżej jednego miesiąca Uczelnia może zawrzeć umowę o udzieleniu świadczeń pieniężnych, w okresie powyżej jednego miesiąca i nie dłuższym niż 1 rok, wyrażonym procentem dotychczas uzyskiwanego wynagrodzenia zasadniczego:

 • 20% gdy nie posiada nikogo na utrzymaniu
 • 40% gdy ma na utrzymaniu 1 osobę
 • 60% gdy ma na utrzymaniu 2 osoby
 • 80% gdy ma na utrzymaniu 3 lub więcej osób.

Przez osoby pozostające na utrzymaniu pracownika rozumie się członków rodziny spełniających warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o powszechnym zaopatrzeniu pracowników i ich rodzin. Po zakończeniu rocznego pobytu za granicą pracownik może ubiegać się o urlop bezpłatny. Pracownik kierowany za granicę na okres powyżej jednego miesiąca nie otrzymuje w tym czasie stypendium doktorskiego lub habilitacyjnego.

Rozporządzenie w sprawie podróży służbowych

Anglojęzyczne studia doktoranckie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (PULS PhD Studies)

Umowy międzynarodowe

Programy