Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia

DANE ADRESOWE

ul. Wojska Polskiego 28
60 - 637 Poznań
tel. +48-61-848-7064

email:gospodarczy@up.poznan.pl

PRACOWNICY

 

Kierownik Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia
 

mgr Piotr Anioła

tel. 61-846-6189
tel. kom. 515-866-392
e-mail: piotr.aniola@up.poznan.pl

pokój 414, IV p. Collegium Maximum

 

 

Z-ca Kierownika 

 

lic. Sylwia Nawrocka

tel. 61-848-7057
tel. kom. 515-166-599
e-mail. sylwia.nawrocka@up.poznan.pl
pokój 413 A, IV p. Colleg
ium Maximum

 

 

Procedury udzielania zamówień publicznych

Komórka zakupowo-wiodąca
 

mgr Grażyna Wawrzyniak
tel. 61-846-6190
e-mail:
grazyna.wawrzyniak@up.poznan.pl
pokój 416, IV p. Collegium Maximum

 

mgr Aneta Szelejewska
tel. 61-846-6587
e-mail: 
aneta.szelejewska@up.poznan.pl
pokój 416, IV p. Collegium Maximum

 

mgr Anna Hadyńska
tel. 61-846-6563
e-mail: 
anna.hadynska@up.poznan.pl  
pokój 416, IV p. Collegium Maximum

 

 

Obsługa Administracyjna
 

 

inż. Beata Kowalska- Sierzant – rozliczanie telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz prowadzenie bieżących spraw działu

tel. 61-848-7064
tel. kom. 506-441-135
e-mail: 
beata.kowalska@up.poznan.pl
pokój 415, IV p. Collegium Maximum

 

Beata Przybyła – obsługa transportu
tel. 61-848-7060
tel. kom.505-030-398
e-mail: 
beata.przybyla@up.poznan.pl
pokój 415, IV p. Collegium Maximum

  

 

mgr inż. Ilona Łuczak - rozliczanie umów i faktur
tel. 61-8-46-6277
e-mail: 
Ilona.luczak@up.poznan.pl
pokój 416, IV p. Collegium Maximum

 

 

Małgorzata Krause – rozliczanie umów i faktur
tel. 61-846-6278
e-mail: 
malgorzata.krause@up.poznan.pl
pokój 416, IV p. Collegium Maximum

 

Danuta Sobkowiak – ewidencja środków materialnych, przyjmowanie wniosków do likwidacji wyposażenia administracyjno-gospodarczego jednostek uczelnianych, ewidencja odzieży roboczej.
tel. 61-846-6535
e-mail: 
danuta.sobkowiak@up.poznan.pl
pokój 407, IV piętro, Collegium Maximum

 

Krystyna Ograbisz- prowadzenie dokumentacji związanej z zagospodarowaniem aparatury specjalnej, wystawianie dokumentów OT
tel. +48-61-848-7080
e-mail: 
krystyna.ograbisz@up.poznan.pl

pokój 407, IV piętro, Collegium Maximum

 

Renata Hans- koordynowanie prac i obsługa dokumentacji Rektorskiej Komisji Likwidacyjnej ds. Aparatury

tel. +48-61-848-7543
e-mail: 
renata.hans@up.poznan.pl

pokój 407, IV piętro, Collegium Maximum
 

 

Obsługa Gospodarcza

 

mgr inż. Michał Zieleziński – administrator obiektów, rozliczanie umów i faktur, utylizacja sprzętu elektrycznego, elektronicznego oraz utylizacja materiałów niebezpiecznych, obsługa systemu BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami)
tel. 61-846-6756
tel. kom.506-902-579
e-mail: 
michal.zielezinski@up.poznan.pl
pokój 011, piwnica Collegium Maximum

 

 

mgr Sławomir Kaczmarek – koordynator administratorów obiektów, koordynator ochrony
tel. 61-848-7059,
tel. kom. 505-030-391
e-mail. 
slawomir.kaczmarek@up.poznan.pl
pokój 58.1B, parter Collegium Maximum

 

Tomasz Maliński - administrator obiektów
tel. 61-848-7059
tel. kom. 510-413-279
e-mail: 
tomek.malinski@up.poznan.pl
pokój 58.1B, parter Collegium Maximum

 

 

Mariusz Baryła- administrator obiektów

tel. 61-846-62-59

tel. kom. 510-413-277

e-mailmariusz.baryla@up.poznan.pl

pokój 58.1B, parter Collegium Maximum

 

Waldemar Pytlik – administrator obiektów – Kollegium Rungego i Domu Absolwenta
tel.61-848-7575
tel. kom.786-864-459

e-mail: waldemar.pytlik@up.poznan.pl

Kolegium Rungiego ul. Wojska Polskiego 52

 

 

Dorota Stelmaszyk  – obsługa uroczystości uczelnianych
tel. 61-848-7078
tel. kom.505-030-414

e-mail: dorota.stelmaszyk@mail.up.poznan.pl
pokój 013, piwnica Collegium Maximum

 

 

Obsługa Zieleni 

mgr inż. Jacek Zieleziński – brygadzista brygady ogrodniczo – porządkowej
tel. 61-846-6848
tel. kom.502-032-984

e-mail: jacek.zielezinski@up.poznan.pl
Budynek gospodarczy administracji ul. Szydłowska 51

 

Ubezpieczenia majątkowe – Wszelkie zgłoszenia szkód majątkowych, odpowiedzialności cywilnej należy kierować na adres mailowy ubezpieczenia@up.poznan.pl

mgr Anna Hadyńska
tel. 61-846-6563
e-mail: 
anna.hadynska@up.poznan.pl  
pokój 416, IV p. Collegium Maximum

 

Szkody komunikacyjne

 

Beata Przybyła – obsługa transportu
tel. 61-848-7060
tel. kom.505-030-398
e-mail: 
beata.przybyla@up.poznan.pl
pokój 415, IV p. Collegium Maximum  

 

 

 

 

 

 

Zakres Działalności Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia

Do zadań działu w szczególności należy:

1) planowanie dostaw towarów i usług;

2) wykonywanie zadań komórki zakupowej w zakresie określonym w Regulaminie udzielania zamówień publicznych;

3) zakup towarów i usług z pominięciem stosowania przepisów ustawy PZP oraz prowadzenie ich rejestru i rozliczanie;

4) ilościowe i wartościowe monitorowanie wykonywania umów w obszarze zakupów;

5) administrowanie obiektami, z wyłączenie inwestycji, remontów;

6) wynajem sal ogólnouczelnianych;

7) organizowanie pracy służb obsługowych w obiektach;

8) obsługa szatni w obiektach;

9) zabezpieczanie utrzymania porządku i czystości w obiektach;

10) organizowanie konserwacji i przeglądów sprzętu przeciwpożarowego;

11) utrzymywanie i konserwacja systemu monitoringu wizyjnego w obiektach;

12) utrzymywanie i konserwacja barierek wjazdowych;

13) utrzymywanie terenów zielonych;

14) planowanie i rozliczanie wywozu odpadów komunalnych;

15) rozliczanie dostaw gazów technicznych i spirytusu;

16) organizowanie utylizacji materiałów niebezpiecznych oraz zużytego sprzętu;

17) organizowanie obsługi i koordynowanie wykorzystania transportu uczelnianego;

18) zamawianie i rozliczanie usług transportu zewnętrznego;

19) planowanie zapotrzebowania i rozliczanie telefonii stacjonarnej i komórkowej;

20) prowadzenie ilościowej i wartościowej ewidencji środków materialnych administracji centralnej; 21) rozliczanie kosztów eksploatacji obiektów;

22) współuczestniczenie w organizacji i obsłudze uroczystości oraz imprez okolicznościowych;

23) prowadzenie rejestru i ewidencjonowanie środków trwałych przyjmowanych 30 na stan UPP;

24) wykonywanie obsługi Rektorskiej Komisji Likwidacyjnej ds. Wyposażenia Administracyjno-Gospodarczego;

25) koordynowanie prac i prowadzenie obsługi dokumentacyjnej Rektorskiej Komisji Likwidacyjnej ds. Aparatury;

26) prowadzenie dokumentacji związanej z zagospodarowaniem aparatury specjalnej;

27) pośredniczenie przy współpracy brokera ubezpieczeniowego z jednostkami organizacyjnymi UPP w zakresie ubezpieczeń majątkowych, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjnych;

28) przekazywanie corocznie rejestru i ewidencji środków materialnych przewidzianych do ubezpieczenia dla brokera ubezpieczeniowego;

29) zabezpieczanie usług ubezpieczenia majątkowego, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjnego, rozliczanie szkód w przedmiotowym zakresie, współpracowanie z pozostałymi jednostkami UPP w celu uzyskania odszkodowania.

 

WYDZIAŁY