Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy

KOMUNIKAT MEiN W SPRAWIE WYMAGAŃ OD KANDYDATÓW NA STUDIA - OBYWTELI UKRAINY 

 

W związku z licznymi przypadkami kierowania kandydatów na studia lub studentów – obywateli Ukrainy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w celu uzyskania uwierzytelniania zagranicznych dokumentów, Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawia poniższe informacje.

 

Opatrzenie dokumentów ukraińskich apostille Do Ministra Edukacji i Nauki docierają sygnały dotyczące kandydatów na studia lub studentów, którzy kierowani są przez polskie uczelnie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w celu uzyskania apostille na dokumentach dotyczących kształcenia odbytego w Ukrainie. Należy wskazać, że polskie organy, dokonujące uwierzytelnienia/legalizacji dokumentów, czy to w formie nadania apostille, czy też w przypadku państw niebędących stroną konwencji haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej 5 października 1961 roku – w formie klasycznej legalizacji przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, nie mogą wykonać takich czynności wobec dokumentów wydanych przez uprawnione organy lub urzędy państw trzecich. Ponadto żadna instytucja w Polsce nie może wykonać takich czynności wobec dokumentów ukraińskich. Dokumenty urzędowe wydawane przez władze Ukrainy, o ile mają podlegać obrotowi prawnemu w Polsce, powinny być opatrzone apostille przez właściwe władze Ukrainy. Jako organ właściwy w sprawach nadawania apostille na dokumentach dotyczących wykształcenia władze ukraińskie wskazały Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy (https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=351).

 

Zarówno Polska jak i Ukraina są stronami Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. 2005 Nr 112, poz. 938). Zgodnie z artykułem 3 konwencji, w celu poświadczenia autentyczności podpisu, charakteru, w jakim działała osoba, która podpisała dokument, oraz, w razie potrzeby, tożsamości pieczęci lub stempla, którym opatrzony jest dokument, może być wymagane dołączenie apostille określonej w artykule 4, wydanej przez właściwy organ Państwa, z którego dokument pochodzi.

 

Z zapisów Konwencji wynika, zatem, że w przypadku dokumentów urzędowych, w tym dokumentów o wykształceniu, przeznaczonych do obrotu prawnego w jednym z państw-stron konwencji można wymagać ich uwierzytelnienia poprzez opatrzenie klauzulą apostille. Stosowanie wymogu poświadczania zagranicznych dokumentów o wykształceniu klauzulą apostille w procesie rekrutacji na studia leży w zakresie autonomii polskich uczelni. Niemniej jednak MEiN mając świadomość, że w wyniku działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy mogą pojawić się problemy z uzyskiwaniem apostille na dokumentach uzyskanych w Ukrainie rekomenduje, aby uczelnie nie uzależniały przyjmowania na studia obywateli Ukrainy od posiadania przez nich uwierzytelnionych dokumentów. Natomiast w przypadku braku oryginałów dokumentów stosowały warunkowe przyjmowania na studia obywateli ukraińskich na podstawie kopii dokumentczący terminu przedłożenia oryginałów dokumentów (w szczególności w przypadku kandydatów z Ukrainy).

 

Jednocześnie rozumiejąc jak istotna jest wiarygodność przedłożonych dokumentów z punktu widzów nadesłanych drogą elektroniczną lub pozyskanych elektronicznie z wiarygodnej bazy danych. Oryginały dokumentów powinny zostać dostarczone w terminie późniejszym ustalonym przez uczelnię. Zgodnie z przepisami uczelnia ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia. W związku z powyższym uczelnie w przepisach wewnętrznych mogłyby uwzględnić zapis dotyenia uczelni, MEiN zachęca do weryfikowania przedstawionych informacji w dostępnych bazach danych, np. oficjalnej, ukraińskiej bazie danych EDBO, dostępnej pod załączonym linkiem https://info.edbo.gov.ua/edu-documents/). Alternatywą umożliwiającą weryfikację przedłożonych podczas procesu rekrutacyjnego dokumentów umożliwia ośrodek ENIC-NARIC, dostępny pod adresem internetowym: https://www.enic-naric.net/page-homepage.

 

 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW I NAUKOWCÓW PRZYBYWAJĄCYCH Z UKRAINY/ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І ВЧЕНИХ, ЯКІ ПРИЇЖДЖАЮТЬ З УКРАЇНИ

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy. W materiale zostały przybliżone najważniejsze kwestie związane z kontynuowaniem studiów oraz kariery naukowej w Polsce. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.

 

Materiał MEiN został podzielony na kilka części. W pierwszej z nich znalazły się informacje dotyczące możliwości kontynuowania studiów w Polsce. Ważne jest zebranie wszystkich dokumentów dotyczących wykształcenia, a następnie skontaktowanie się z wybraną uczelnią i złożenie wniosku o przyjęcie na studia. Każda uczelnia określa własne procedury dotyczące przeniesienia z uczelni zagranicznej, a decyzję w tej sprawie podejmuje rektor. Nie ma potrzeby nostryfikowania dyplomu. 

Kolejna część zawiera informację o zasadach otrzymania wsparcia finansowego oraz warunkach, na jakich student z zagranicy jest zwolniony z opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w uczelniach publicznych nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki. 

Osoby przybywające z Ukrainy mogą kontynuować w Polsce karierę naukową. Nie potrzebują zezwolenia ani zgody urzędu pracy. Kluczowy jest kontakt z wybraną uczelnią lub instytutem naukowym. Temu zagadnieniu został poświęcony ostatni fragment materiału przygotowanego przez MEiN.  

 

Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І ВЧЕНИХ, ЯКІ ПРИЇЖДЖАЮТЬ З УКРАЇНИ

 

 

 

 

WYDZIAŁY