Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia, zobowiązani są złożyć, w wyznaczonym terminie i miejscu następujące dokumenty (w koszulce krystalicznej A4, pierwsza kartka to trzecia strona ankiety osobowej wydrukowanej z systemu rekrutacyjnego): 

 

  1. poświadczoną przez Uczelnię kopię świadectwa dojrzałości (wykonane kserokopie dokumentów muszą być czytelne; zgodność kopii z oryginałem będzie potwierdzana w Uczelni, w dniu składania dokumentów, należy mieć ze sobą oryginał),
  2. kopię pierwszej strony świadectwa ukończenia szkoły średniej,
  3. ankietę osobową zawierającą zdjęcie kandydata, imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
  4. dowód uiszczenia opłaty za legitymację studencką.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą, prosimy o przesłanie oryginału świadectwa dojrzałości, jego odpisu lub potwierdzonej przez notariusza kopii (która ma walor oryginału).

Dokumenty te zostaną zwrócone po rozpoczęciu zajęć.

Jeżeli zachodzi taka potrzeba, kandydat składa dodatkowo:

  1. dokument potwierdzający zmianę nazwiska (tylko osoby posiadające świadectwo dojrzałości wystawione na inne nazwisko niż obecne),
  2. zaświadczenie w oryginale o statusie laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub laureata konkursu ogólnopolskiego,
  3. w przypadku cudzoziemców oświadczenie o znajomości j. polskiego na poziomie wystarczającym do podjęcia studiów w tym języku.

 

KANDYDACI NA STUDIA, KTÓRZY REJESTRUJĄ SIĘ W SYSTEMIE PROSZENI SĄ O BEZWZGLĘDNE DODAWANIE ZDJĘCIA (WYMIARY 236X295 PIKSELI, STANDARD ZDJĘCIA DOWODOWEGO)* W CZĘŚCI – ANKIETA OSOBOWA.

 

W PRZYPADKU POMINIĘCIA ZDJĘCIA FORMULARZ NIE MOŻE BYĆ  WYDRUKOWANY, CO JEST KONIECZNE PRZY SKŁADANIU DOKUMENTÓW.

 

Wymaganie dotyczące zdjecia (standard dowodowy): zdjęcie wykonane na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (jasne szkła są dopuszczalne jeśli oczy są dobrze widoczne, a w szkłach nie odbija się światło), patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

 

 

Dodatkowe informacje dotyczace wymaganych dokumentów dostępne są w:
 

Uchwale nr 412/2020 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2020 rw sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2021/2022

WYDZIAŁY