Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD

  • Laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego przyznaje się maksymalną liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym. 
     
  • Kandydaci są zobowiązani do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w uchwałach Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie.
     
  • Podstawą uzyskania uprawnień finalisty lub laureata olimpiady stopnia centralnego jest zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny danej olimpiady. 

 

 

Szczegółowe zasady przyjmowania finalistów i laureatów olimpiad określają uchwały Senatu UPP:

 

Uchwała nr 242/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

 

Uchwała nr 301/2019 Senatu Uniwersytetu Pzryrodniczego w Poznaniu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie: szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na rok akademicki 2023/2024

 

Wykaz olimpiad, które uwzględniane są przy zwolnieniu kandydata z postępowania kwalifikacyjnego:

Kierunek studiów

Olimpiada tematyczna

Architektura krajobrazu
 

 

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Geograficznej, Matematycznej lub Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie „architektura krajobrazu"

Biologia stosowana

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej lub

Matematycznej

Biotechnologia

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej lub Matematycznej

Dietetyka

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej lub Wiedzy o Żywieniu i Żywności

laureaci olimpiady: Wiedzy o Żywności

Ekoenergetyka

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej,
Geograficznej, Informatycznej, Innowacji Technicznych, Matematycznej, Nautologicznej, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Wiedzy o Wynalazczości lub Wiedzy Technicznej

Ekonomia

laureaci i finaliści olimpiad: Geograficznej, Historycznej, Informatycznej, Matematycznej, Przedsiębiorczości, Przedsiębiorczości i Zarządzania, Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich, Wiedzy o Biznesie i Innowacjach, Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie, Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym lub Wiedzy o Unii Europejskiej

laureaci olimpiad: Biologicznej, Wiedzy o Państwie i Prawie, Wiedzy o Żywieniu i Żywności lub Wiedzy o Żywności

Finanse i rachunkowość
 

 

laureaci i finaliści olimpiad: Geograficznej, Historycznej, Informatycznej, Matematycznej, Przedsiębiorczości, Przedsiębiorczości i Zarządzania, Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Wiedzy o Bankach, Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich, Wiedzy o Biznesie i Innowacjach, Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie, Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym lub Wiedzy o Unii Europejskiej

laureaci olimpiad: Chemicznej, Wiedzy o Żywieniu i Żywności lub Wiedzy o Żywności, Wiedzy o Państwie i Prawie, Biologicznej

Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

laureaci i finaliści olimpiad: Chemicznej, Fizycznej, Informatycznej, Matematycznej, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy i Umiejętności Budowlanych lub Wiedzy Technicznej. 

Gospodarka przestrzenna
 

 

laureaci i finaliści olimpiad: Chemicznej, Fizycznej, Geograficznej, Informatycznej, Matematycznej, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej lub Wiedzy Technicznej

Informatyka stosowana

 

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej, Informatycznej, Innowacji Technicznych, Matematycznej, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Wiedzy o Wynalazczości lub Wiedzy Technicznej

Inżynieria i gospodarka wodna

 

laureaci i finaliści olimpiad: Chemicznej, Fizycznej, Geograficznej, Informatycznej, Matematycznej, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie „melioracji i inżynierii środowiska” lub Wiedzy Technicznej

Inżynieria rolnicza

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej, Informatycznej, Innowacji Technicznych, Matematycznej, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Wiedzy o Wynalazczości lub Wiedzy Technicznej

Inżynieria środowiska

 

laureaci i finaliści olimpiad: Chemicznej, Fizycznej, Informatycznej, Matematycznej, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie „melioracji i inżynierii środowiska” lub Wiedzy Technicznej

Jakość i bezpieczeństwo żywności

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej, Matematycznej, Wiedzy Ekonomicznej lub Wiedzy o Żywieniu i Żywności

laureaci olimpiad: Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie „żywienie człowieka i gospodarstwo domowe”, Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie lub Wiedzy o Żywności

Leśnictwo

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Matematycznej lub Wiedzy Ekologicznej

laureaci olimpiad: Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie„ leśnictwa”

Ochrona środowiska

 

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Ekologicznej, Geograficznej, Matematycznej, Nautologicznej lub Wiedzy Ekologicznej

Ogrodnictwo

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Matematycznej lub Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie „ogrodnictwa”

Projektowanie mebli

laureaci i finaliści olimpiad: Matematycznej, Informatycznej, Innowacji
Technicznych i Wynalazczości lub Wiedzy Technicznej

Rolnictwo

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Informatycznej,  Matematycznej lub Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 

Technologia drewna

 

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej, Informatycznej, Innowacji Technicznych i Wynalazczości, Matematycznej lub Wiedzy Technicznej

Technologia żywności i żywienie człowieka

 

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej, Matematycznej lub Wiedzy o Żywieniu i Żywności

laureaci olimpiad: Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie „żywienie człowieka i gospodarstwo domowe”, Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie lub Wiedzy o Żywności

Weterynaria

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej lub Chemicznej,  Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie „weterynarii”

Zootechnika

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Matematycznej lub Wiedzy i Umiejętności Rolniczy

WYDZIAŁY