Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility OPŁATA REKRUTACYJNA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

OPŁATA REKRUTACYJNA

OPŁATA REKRUTACYJNA
 

 • Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia wynosi 85 złotych.
 • Opłatę wnosi się oddzielnie na każdy kierunek i formę studiów, na konto bankowe, którego numer jest widoczny w systemie rejestracji elektronicznej.
   
 • Wniesiona opłata podlega zwrotowi tylko w przypadku:

1) nieuruchomienia kierunku studiów;
2) omyłkowego wniesienia więcej niż jednej opłaty na ten sam kierunek i formę studiów;
3) negatywnego wyniku egzaminu maturalnego;
4) wniesienia opłaty po terminie.

 • Zwrot opłaty następuje na wniosek, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
   
 • Z opłaty rekrutacyjnej mogą być zwolnieni wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty.
   
 • 2. Decyzję w sprawie, o której mowa podejmuje Prorektor ds. Studiów na podstawie udokumentowanego wniosku kandydata.

 

Szczegółowe informacje w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia określa:

 

Zarządzenie nr 44/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2020 roku.

 

 

OPŁATA ZA WYDANIE LEGITYMACJI 
 

Za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu pobiera opłatę w wysokości 22 zł. Za wydanie duplikatu opłata wynosi 33 zł.

 

Szczegółowe informacje w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia określa:
 

Zarządzenie nr 43/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2020 roku.

 

WYDZIAŁY