Pomoc materialna

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

 

Świadczenia pomocy materialnej przysługują studentom zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o następujące świadczenia:

 • stypendium socjalne
 • stypendium Rektora
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • zapomogę
 • stypendium ministra za osiągnięcia w nauce
 • stypendium ministra za osiągnięcia sportowe, artystyczne

 

Szczegółowych informacji udziela Sekcja Studenckich Spraw Bytowych,
pok. 209 – drugie piętro, Coll. Maximum

Tel. 61 848 7522, 61 848 7804, 61 848 7805.

ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań

 

Zasady przyznawania pomocy materialnej

 1. Świadczenia są przyznawane na wniosek studenta studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych.
 2. Stypendia przyznawane są na rok, na wniosek studenta, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie 1051,70 zł. Wniosek należy złożyć w terminie określonym w regulaminie pomocy materialnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - szczegóły w Załączniku do Zarządzenia Rektora nr 40/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 roku.
 3. Student studiów stacjonarnych spełniający kryterium dochodowe (dochód nie przekraczający miesięcznie 1051,70 zł.) może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, w sytuacji, gdy mieszka w domu studenckim lub wynajmuje mieszkanie, jeżeli dojazd z miejsca zamieszkania utrudnia mu w znacznym stopniu studiowanie.
 4. Stypendia Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
 5. Zapomoga przysługuje studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji z przyczyn losowych.

Student może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium Rektora, stypendium dla niepełnosprawnych. Stypendia wypłacane są co miesiąc.

Wysokość stypendium socjalnego zależy od przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na osobę w rodzinie studenta.

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny