Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility UNIWERSYTET DLA SZKÓŁ | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

UNIWERSYTET DLA SZKÓŁ

 

W Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (UPP) prowadzone są działania polegające na współpracy ze szkołami. Odbywają się one poprzez organizowanie lekcji akademickich, w których uczestniczą uczniowie i uczennice szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Mają oni możliwość zapoznania się z tematyką przyrodniczą i obcowania z „prawdziwymi” wykładowcami.

 

Inną formą współpracy UPP ze szkołami są patronaty jednostek uniwersyteckich nad wybranymi klasami. Celem patronatu jest umożliwienie uczniom i uczennicom pogłębienia wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych oraz zapoznanie ich z ofertą naukowo-dydaktyczną UPP. Młodzież uczestniczy w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach warsztatowych, laboratoryjnych oraz pracach wybranych kół naukowych.

 

Współpraca odbywa się na zasadzie zawierania porozumień pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu i wielkopolskimi szkołami, w ramach których strony uznają za ważne i celowe działanie na rzecz rozwoju i upowszechniania nauki poprzez organizowanie przedsięwzięć naukowo-badawczych, w szczególności takich jak zajęcia edukacyjne czy spotkania informujące młodzież o specyfice studiowania w naszej Uczelni.

 

Poznawać uczelnię od najmłodszych lat,

spotkać się z wykładowcami i studentami,

zgłębić tajniki ich pracy naukowej – dlaczego nie?

 

 

Działania pomiędzy UPP, a szkołami w ramach porozumień o współpracy koordynuje Centrum Kształcenia Ustawicznego.

 

 

Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą lekcji akademickich oferowanych przez poszczególne wydziały – szczegóły na stronach www wydziałów.

 

UNIWERSYTET MŁODYCH PRZYRODNIKÓW

 

27 czerwca 2018 roku Uchwałą Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu został powołany Uniwersytet Młodych Przyrodników (UMP). UMP to przedsięwzięcie edukacyjne, którego celem jest integracja lokalnej społeczności wokół ośrodka akademickiegopoprzez prowadzenie pozaszkolnych zajęć edukacyjnych. Inicjatywa ta jest formalnym potwierdzeniem wieloletniej współpracy edukacyjnej ze szkołami.

Misją UMP  jest  popularyzacja  wiedzy  przyrodniczej  wśród  dzieci  i  młodzieży,w szczególności poprzez:

 1. rozwijanie zainteresowań, aktywności poznawczej i kreatywności;
 2. stymulowanie rozwoju intelektualnego i podnoszenie świadomości społecznej;
 3. pobudzanie do twórczego myślenia i rozwijanie pasji naukowych;
 4. wytworzenie świadomości potrzeby uczenia się;
 5. rozwijanie umiejętności działania w grupie, również w charakterze lidera;
 6. nauczanie przewidywania skutków wykonywanej działalności;
 7. prezentowanie środowiska akademickiego i uczelni jako miejsca naukowego oglądu rzeczywistości.

Obsługę administracyjną Uniwersytetu Młodych Przyrodników koordynuje Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU), a przy realizacji zadań CKU współpracuje z innymi jednostkami UPP.

 

W 2018 roku Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UPP) otrzymał dofinansowanie
z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację trzech projektów edukacyjnych
w ramach osi priorytetowej „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

 •  „Przyroda od A do Z. Pozaszkolne zajęcia edukacyjne w ramach Uniwersytetu Młodych Przyrodników” realizowany na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk
  o Zwierzętach, Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii oraz Wydziale Leśnym;  
 • „Zostań młodym inżynierem środowiska. Pozaszkolne zajęcia edukacyjne w ramach Uniwersytetu Młodych Przyrodników” realizowany na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej;
 •  „Tego nie wiesz o drewnie. Pozaszkolne zajęcia edukacyjne w ramach Uniwersytetu Młodych Przyrodników” realizowany na Wydziale Technologii Drewna.

 

W 2019 r. UPP otrzymał również dofinansowanie na realizację projektu skierowanego do szerszej grupy odbiorców:

 • „Trzecia misja Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – zajęcia edukacyjne
  w ramach Uniwersytetu Młodych Przyrodników” realizowany na Wydziale Leśnym, Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu oraz Wydziale Ekonomiczno-Społecznym.

   

 

Projekty zostały przygotowane przez Dział ds. Funduszy Strukturalnych we współpracy
z poszczególnymi wydziałami UPP. Centrum Kształcenia Ustawicznego działające w ramach UPP odpowiada za rekrutację uczestników do wskazanych projektów.

 

     Karta zgłoszenia 

 

    

Uruchamiamy rekrutację na zajęcia edukacyjne "Fizyka na co dzień"! Dla uczniów szkół podstawowych przygotowaliśmy program składający się z 4 spotkań po 6 godzin lekcyjnych.
Młodzi Przyrodnicy poznają istotne zagadnienia z zakresu fizyki żywności, właściwości fizykochemicznych wody, a także podstawowe przyrządy, mierniki i pojemniki stosowane w laboratoriach.

Przewidzieliśmy również zajęcia z robotyki, termowizji czy ekologii sportu.

 

Zgłaszana grupa powinna liczyć około 20 dzieci. Program jest dostosowany do poziomu klas 4 – 6 szkół podstawowych. Zapewniamy bezpłatny transport (dla szkół spoza Poznania) oraz catering (drugie śniadanie i lunch) dla dzieci oraz nauczycieli.

 

Zajęcia realizowane są w ramach projektu „Trzecia misja Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – zajęcia edukacyjne w ramach Uniwersytetu Młodych Przyrodników” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020.  

Na zgłoszenia czekamy do 30 grudnia 2019 r.

 

Szczegóły i zapisy pod adresem mailowym ump@up.poznan.pl

 

WYDZIAŁY