Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia, zobowiązani są złożyć, w wyznaczonym terminie i miejscu, następujące dokumenty (w koszulce krystalicznej A4, pierwsza kartka to trzecia strona ankiety osobowej wydrukowanej z systemu rekrutacyjnego):

 

  1. poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów  (wykonane kserokopie dokumentów muszą być czytelne; zgodność kopii z oryginałem będzie potwierdzana w Uczelni, w dniu składania dokumentów, należy mieć ze sobą oryginał),
  2. ankietę osobową zawierającą zdjęcie kandydata, imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
  3. dowód uiszczenia opłaty za legitymację studencką (dotyczy tylko kandydatów nie będących absolwentami I stopnia UPP) - więcej w rkk w dziale "Płatności". Opłata pojawi się po zmianie statusu na "zakwalifikowany do przyjęcia",
  4. zaświadczenie o średniej ze studiów,
  5. zaświadczenie o średniej z ostatniego roku studiów lub ostatniego semestru, jeśli studia trwają 7 semestrów, w przypadku ubiegania się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

 

W przypadku przesłania dokumentów pocztą, prosimy o przesłanie oryginału dyplomu ukończenia studiów, jego odpisu lub potwierdzonej przez notariusza kopii (która ma walor oryginału).

 

Dokumenty te zostaną zwrócone po rozpoczęciu zajęć.

 

 

Jeżeli zachodzi taka potrzeba, kandydat składa dodatkowo:

  1. dokument potwierdzający zmianę nazwiska (tylko osoby posiadające dyplom wystawiony na inne nazwisko niż obecne),

  2. oświadczenie o znajomości j. polskiego na poziomie wystarczającym do podjęcia studiów w tym języku.

 

Wymagania dotyczące zdjęcia dowodowego: zdjęcie wykonane na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (jasne szkła są dopuszczalne jeśli oczy są dobrze widoczne, a w szkłach nie odbija się światło), patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

 

Dodatkowe informacje dotyczace wymaganych dokumentów dostępne są w:

 

Uchwale nr 413/2020 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021

 

WYDZIAŁY