ZASADY REKRUTACJI

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

 

ROK AKADEMICKI 2020/2021

 

 • Rekrutacja składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz wpisania na listę studentów lub decyzji o odmowie przyjęcia na studia. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
 • Podstawą postępowania kwalifikacyjnego jest punktacja wynikająca z podsumowania:
  • wyniku egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości (stara matura) z wybranego przedmiotu kierunkowego (dla kierunku Weterynaria z dwóch przedmiotów) – stanowiącego 80% punktów,
  • wyników egzaminu maturalnego (z części pisemnej) lub egzaminu dojrzałości (z części pisemnej lub ustnej) z języka polskiego i języka obcego nowożytnego – 20% punktów.
 • Przedmioty kierunkowe stanowiące podstawę postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są następujące:
Kierunek studiów

Przedmioty kierunkowe

Architektura krajobrazu

Biologia albo chemia, albo geografia, albo historia, albo matematyka

Biologia stosowana

Biologia albo chemia, albo matematyka

Biotechnologia

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka

Dietetyka - profil ogólnoakademicki

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka

Ekoenergetyka

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo matematyka

Ekonomia

Biologia albo historia, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie

Finanse i rachunkowość

Biologia albo historia, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie

Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

chemia albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka.

Gospodarka przestrzenna

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka

Informatyka stosowana

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

Inżynieria i gospodarka wodna

Biologia albo chemia albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka

Inżynieria rolnicza

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

Inżynieria środowiska

Biologia albo chemia albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka

Jakość i bezpieczeństwo żywności Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka

Leśnictwo

Biologia albo matematyka

Ochrona środowiska

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo matematyka

Ogrodnictwo

Biologia albo chemia, albo matematyka

Projektowanie mebli

Fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

Rolnictwo

Biologia albo chemia, albo informatyka, albo matematyka

Technologia drewna

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

Technologia żywności i żywienie człowieka

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka

Weterynaria - profil praktyczny

Biologia i chemia

Zootechnika

Biologia albo chemia, albo matematyka

 

 • Rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą elektroniczną, w terminie od 1 lipca do 4 października 2020 roku.
 • Szczegółowy terminarz przebiegu rekrutacji ustala rektor, po zaopiniowaniu przez Rektorską Radę Dydaktyczną , w terminie do 31 marca 2020 r. 
 • Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną, której wysokość ustala Rektor. Opłatę wnosi się na konto bankowe, którego numer jest widoczny w systemie rejestracji elektronicznej.
 • Na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego tworzona jest lista rankingowa.
 • Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia na podstawie pozycji rankingowej składają niezbędne dokumenty.
 • Kwalifikacja kandydatów będzie prowadzona etapowo, do wyczerpania limitu miejsc określonego przez Senat.
 • Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są podawane do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Uczelni.
 • Studia niestacjonarne są odpłatne.
   
 • Kandydaci nieprzyjęci na studia decyzją Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych mogą wnieść odwołanie do Rektora, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być wyłącznie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji zapisanych w niniejszej uchwale. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.

 

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 zawarte są w:

 

Uchwale nr 299/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2020/2021

 

 

 

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny