Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ZASADY REKRUTACJI | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ZASADY REKRUTACJI

 

ROK AKADEMICKI 2021/2022

 

 • Rekrutacja składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz wpisania na listę studentów lub decyzji o odmowie przyjęcia na studia. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
   
 • Podstawą postępowania kwalifikacyjnego jest punktacja wynikająca z podsumowania:
  • wyniku egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości (stara matura) z wybranego przedmiotu kierunkowego (dla kierunku Weterynaria z dwóch przedmiotów) – stanowiącego 80%  punktów,
  • wyników egzaminu maturalnego (z części pisemnej) lub egzaminu dojrzałości (z części pisemnej lub ustnej) z języka polskiego i języka obcego nowożytnego – 20% punktów.
    
 • Szczegółowe zasady punktacji za wyniki egzaminu maturalnego (egzaminu dojrzałości) uzyskane w kraju lub za granicą ustali Rektor w terminie do dnia 31 marca 2021 roku.
   
 • Rejestracja kandydatów na studia będzie prowadzona drogą elektroniczną, w terminie od 1 czerwca do 19 września 2021 roku.
   
 • Szczegółowy terminarz przebiegu rekrutacji ustali Rektor, w terminie do dnia 31 marca 2021 roku.
 • Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną, której wysokość ustala Rektor. Opłatę wnosi się na konto bankowe, którego numer jest widoczny w systemie rejestracji elektronicznej.
   
 • Na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego tworzona jest lista rankingowa.
   
 • Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia na podstawie pozycji rankingowej składają niezbędne dokumenty.
   
 • ​Kwalifikacja kandydatów będzie prowadzona etapowo, do wyczerpania limitu miejsc określonego przez Senat.
   
 • Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są podawane na rekrutacyjnym koncie kandydata.
   
 • Studia niestacjonarne są odpłatne.
   
 • Kandydaci nieprzyjęci na studia decyzją Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych mogą wnieść odwołanie do Rektora, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być wyłącznie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji.  

 

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 zawarte są w:

 

Uchwale nr 412/2020 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2021/2022

 

 

 

REKRUTACJA NA KIERUNKI STUDIÓW 2021-2022

Rekrutacja na I rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022 będzie prowadzona na następujące kierunki studiów: 

kierunek studiów

stacjonarne

niestacjonarne

tytuł zawodowy

architektura krajobrazu

7

8

inżynier

biologia stosowana

6

licencjat

biotechnologia

7

inżynier

dietetyka

6

6

licencjat

ekoenergetyka

7

8

inżynier

ekonomia

6

6

licencjat

finanse i rachunkowość

6

6

licencjat

geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

7

inżynier

gospodarka przestrzenna

7

8

inżynier

informatyka stosowana

7

8

inżynier

inżynieria i gospodarka wodna

7

inżynier

inżynieria rolnicza

7

8

inżynier

inżynieria środowiska

7

8

inżynier

jakość i bezpieczeństwo żywności

7

inżynier

leśnictwo

7

8

inżynier

ochrona środowiska

7

inżynier

ogrodnictwo

7

8

inżynier

projektowanie mebli

7

inżynier

rolnictwo

7

8

inżynier

technologia drewna

7

8

inżynier

technologia żywności i żywienie człowieka

7

7

inżynier

weterynaria – jednolite studia magisterskie

11

lekarz weterynarii

zootechnika

7

8

inżynier

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Przedmioty kierunkowe stanowiące podstawę postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są następujące:

kierunek studiów

przedmioty kierunkowe

architektura krajobrazu

biologia albo chemia, albo geografia, albo historia, albo matematyka

biologia stosowana

biologia albo chemia, albo matematyka

biotechnologia

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka

dietetyka

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka

ekoenergetyka

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo matematyka

ekonomia

biologia albo historia, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie

finanse i rachunkowość

biologia albo historia, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie

geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

chemia albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka.

gospodarka przestrzenna

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka

informatyka stosowana

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

inżynieria i gospodarka wodna

biologia albo chemia albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka

inżynieria rolnicza

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

inżynieria środowiska

biologia albo chemia albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka

jakość i bezpieczeństwo żywności

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka

leśnictwo

biologia albo matematyka

ochrona środowiska

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo matematyka

ogrodnictwo

biologia albo chemia, albo matematyka

projektowanie mebli

fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

rolnictwo

biologia albo chemia, albo informatyka, albo matematyka

technologia drewna

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

technologia żywności i żywienie człowieka

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka

weterynaria – jednolite studia magisterskie

biologia i chemia

zootechnika

biologia albo chemia albo matematyka

 

 

WYDZIAŁY