ZASADY REKRUTACJI

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

ROK AKADEMICKI 2020-2021 

 • Rekrutacja składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz wpisania na listę studentów lub decyzji o odmowie przyjęcia na studia. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
 • Na studia drugiego stopnia mogą być przyjęci kandydaci z tytułem zawodowym magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnym.
 • Na kierunek Architektura krajobrazu mogą być przyjęci wyłącznie kandydaci posiadający tytuł zawodowy „inżynier architekt krajobrazu” lub „inżynier architekt”.
 • Studia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą podjąć absolwenci studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub absolwenci studiów licencjackich po uzupełnieniu efektów inżynierskich z zakresu danego kierunku kształcenia.
 • Uczelnia może prowadzić zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia, na zasadach odpłatności.
 • Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne odbędzie się na podstawie rankingu wynikającego z podsumowania średniej z ocen kończących przedmioty studiów pierwszego stopnia oraz wyniku ukończenia tych studiów (ocena na dyplomie), przy czym:
 • 75% limitu miejsc wypełnią absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
 • uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy, weryfikujących efekty kształcenia określone dla danego kierunku studiów I stopnia,
 • kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy może mieć również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia.
 • dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów kształcenia, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70% zakładanych efektów kształcenia dla danego kierunku studiów pierwszego stopnia.

 

 • Kwalifikacja na specjalność i/lub specjalizację magisterską następuje po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, w oparciu o wyniki postępowania kwalifikacyjnego oraz udokumentowane zainteresowanie kandydata.
   
 • Rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą elektroniczną, w terminie od 1 czerwca do 20 września 2020 r. dla kierunków rozpoczynających się od semestru zimowego, a od 2 stycznia do 21 lutego 2021 r. dla kierunków rozpoczynających się od semestru letniego.
   
 • Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną, której wysokość ustala Rektor. Opłatę wnosi się na konto bankowe, którego numer jest widoczny w systemie rejestracji elektronicznej.
   
 • Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia składają do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych wymagane dokumenty.
   
 • Studia niestacjonarne i studia prowadzone w języku angielskim są odpłatne.
 • Kandydaci nieprzyjęci na studia decyzją Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych mogą wnieść odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, Podstawą odwołania może być wyłącznie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji zapisanych w niniejszej uchwale. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.

 

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 zawarte są w:

 

Uchwale nr 300/2019  Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021

 

KIERUNKI STUDIÓW

Rekrutacja na I rok studiów rozpoczynających się od semestru letniego w roku akademickim 2020/2021 będzie prowadzona na następujące kierunki studiów:

 

kierunek studiów

Czas trwania w semestrach

tytuł zawodowy

stacjonarne

niestacjonarne

architektura krajobrazu

3

 

mgr inż.

biotechnologia

3

-

mgr

ekoenergetyka

3

 

mgr inż.

gospodarka przestrzenna

3

 

mgr

informatyka stosowana

3

 

 

inżynieria i gospodarka wodna

3

-

mgr inż.

inżynieria rolnicza

3

 

 

inżynieria środowiska

3

 

mgr inż.

leśnictwo

3

4

mgr

ochrona środowiska

3

3

mgr

ogrodnictwo

3

 

mgr inż.

projektowanie mebli

3

-

 

rolnictwo

3

 

mgr inż.

technologia drewna

3

3

 

technologia żywności i żywienie człowieka 

3 3 mgr inż. 

zootechnika

3

 

mgr inż.

żywienie zwierząt – profil praktyczny

3

-

 

KIERUNKI STUDIÓW Z ANGIELSKIM JĘZYKIEM WYKŁADOWYM

Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia z angielskim językiem wykładowym będzie prowadzona na następujące kierunki:

 

kierunek studiów

Czas trwania w semestrach

tytuł zawodowy

Animal Production Management

4

mgr

Agri-food Economics and Trade

4

mgr

Agronomy

4

mgr

Biotechnology

4

mgr

Environmental Engineering and Protection

4

mgr

Geoinformation Science, Earth Observation and Spatial Management

4

mgr

Horticulture: Seed Science and Technology

4

mgr

Wood Science

4

mgr

Food Science and Nutrition

3

mgr