ZASADY REKRUTACJI

 

ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

 • Rekrutacja składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz wpisania na listę studentów. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
 • Podstawą postępowania kwalifikacyjnego jest punktacja wynikająca z podsumowania:
  • wyniku egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości (stara matura) z wybranego przedmiotu kierunkowego (dla kierunku Weterynaria z dwóch przedmiotów) – stanowiącego 80% punktów,
  • wyników egzaminu maturalnego (z części pisemnej) lub egzaminu dojrzałości (z części pisemnej lub ustnej) z języka polskiego i języka obcego nowożytnego – 20% punktów.
 • Kandydaci na kierunek Projektowanie mebli, przed postępowaniem kwalifikacyjnym są zobowiązani zdać egzamin z rysunku odręcznego, potwierdzający predyspozycje graficzne. Egzamin odbędzie się 3 lipca 2019 r. 
 • Przedmioty kierunkowe stanowiące podstawę postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są następujące:
Kierunek studiów

Przedmioty kierunkowe

Architektura krajobrazu

Biologia albo chemia, albo geografia, albo historia, albo matematyka

Biologia stosowana

Biologia albo chemia, albo matematyka

Biotechnologia

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka

Dietetyka

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka

Ekoenergetyka

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo matematyka

Ekonomia

Biologia albo historia, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie

Finanse i rachunkowość

Biologia albo historia, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie

Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

chemia albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka.

Gospodarka przestrzenna

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka

Informatyka stosowana

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

Inżynieria i gospodarka wodna

Biologia albo chemia albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka

Inżynieria rolnicza

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

Inżynieria środowiska

Biologia albo chemia albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka

Jakość i bezpieczeństwo żywności Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka

Leśnictwo

Biologia albo matematyka

Medycyna roślin

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka

Ochrona środowiska

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo matematyka

Ogrodnictwo

Biologia albo chemia, albo matematyka

Projektowanie mebli

Fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

(+ egzamin z rysunku odręcznego)

Rolnictwo

Biologia albo chemia, albo informatyka, albo matematyka

Technologia drewna

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

Technologia drewna - studia dualne

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

Technologia żywności i żywienie człowieka

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka

Weterynaria

Biologia i chemia

Zootechnika

Biologia albo chemia, albo matematyka

 

 • Rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą elektroniczną, w terminie od 1 czerwca do 20 września 2019 roku.
 • Szczegółowy terminarz przebiegu rekrutacji ustali rektor, po zaopiniowaniu przez Rektorską Radę Dydaktyczną , w terminie do 31 marca 2019 r. 
 • Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną, której wysokość ustala Rektor. Opłatę wnosi się na konto bankowe, którego numer jest widoczny w systemie rejestracji elektronicznej.
 • Na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego tworzona jest lista rankingowa.
 • Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia na podstawie pozycji rankingowej składają niezbędne dokumenty.
 • Kwalifikacja kandydatów będzie prowadzona etapowo, do wyczerpania limitu miejsc określonego przez Senat.
 • Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są podawane do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Uczelni.
 • Studia niestacjonarne są odpłatne.
   
 • Kandydaci nieprzyjęci na studia decyzją Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych mają prawo, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, wnieść odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być wyłącznie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji zapisanych w niniejszej uchwale. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.

 

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 zawarte są w:

Uchwale nr 263/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2019/2020

Uchwale nr 293/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2019 r.w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia, na nowoutworzony kierunek geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny, na rok akademicki 2019/2020