Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ŻYWIENIE ZWIERZĄT | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ŻYWIENIE ZWIERZĄT

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
Wydział: 
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Typ studiów: 
magisterskie

Profil kształcenia: praktyczny

System kształcenia: przemienny (studia dualne)

Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku)

 

Opis kierunku

Żywienie zwierząt to kierunek studiów nastawiony na kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, posiadających wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie pokrywania potrzeb pokarmowych zwierząt na podstawie znajomości ich fizjologii, procesów biochemicznych i efektów produkcyjnych oraz bilansowania składu pasz, technologii ich wytwarzania i zróżnicowanych systemów stosowanych w szeroko pojętej produkcji zwierzęcej. Koncepcja kształcenia takich osób wynika wprost z potrzeb kadrowych dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw rolnych, wytwórni pasz,  producentów dodatków paszowych oraz podmiotów świadczących usługi doradcze i eksperckie na rzecz produkcji zwierzęcej. Kierunek jest dedykowany dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunkach zootechnika lub rolnictwo z tytułem zawodowym inżyniera, którzy są przygotowani do kontynuacji kształcenia w obszarze nauk rolniczych. Program kierunku uwzględnia kształcenie przemienne równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych na Uczelni oraz praktyk i staży zawodowych (o łącznej długości prawie 8 miesięcy) odbywanych przede wszystkim w wytwórniach pasz u potencjalnie przyszłego pracodawcy.

Kierunek Żywienie zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach powstał dzięki realizacji projektu „Żywienie zwierząt – nowy kierunek studiów dualnych na WMWZ na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla Gospodarki i rozwoju, realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

ŻYWIENIE ZWIERZĄT_0.png

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria:

1. suma średniej z ocen kończących przedmioty studiów pierwszego stopnia oraz wyniku ukończenia tych studiów (ocena na dyplomie) – stanowiąca 70% ogólnego wyniku,

2. ocena rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez komisję złożoną z przedstawicieli WMWZ i pracodawców – stanowiąca 30% ogólnego wyniku.

Na podstawie ww. kryteriów utworzona zostanie lista rankingowa. Gdy lista osób chętnych będzie przewyższać liczbę dostępnych miejsc, wówczas utworzona zostanie  lista rezerwowa. Kandydaci z listy rezerwowej przyjmowani będą na miejsca zwolnione przez kandydatów zakwalifikowanych, którzy nie złożą wymaganych dokumentów lub zrezygnują z podjęcia studiów.

Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia studiów, podczas których może się zetknąć z odczynnikami chemicznymi, surowcami paszowymi, zwierzętami i materiałami pochodzenia odzwierzęcego lub materiałem biologicznym. Skierowanie na badania lekarskie otrzymuje kandydat wraz z zaświadczeniem o wpisaniu na listę studentów.

 

Limit przyjęć na studia stacjonarne: 15 osób

 

Początek zajęć: semestr letni

Perspektywy po studiach

  • Wytwórnie pasz oraz premiksów paszowych
  • Producenci dodatków paszowych
  • Przedsiębiorstwa rolne
  • Ośrodki doradcze oraz instytucje naukowo-badawcze
  • Własna działalność doradcza i ekspercka

 

WYDZIAŁY