ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
Wydział: 
Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Niestacjonarne
Typ studiów: 
inżynierskie

Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne, 8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne

Opis kierunku

Studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie wiedzy, z zakresu historii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, projektowania obiektów architektury krajobrazu oraz w szerokim zakresie z botaniki, dendrologii i roślin ozdobnych, która jest niezbędna w procesie kreowania przestrzeni. Studenci nabierają umiejętności wykonywania rysunków odręcznych i wykorzystywania ich do studiów i analiz przestrzennych oraz przekazywania informacji o zastanym lub projektowanym krajobrazie. Studia umożliwiają także poznanie specjalistycznych programów wspomagających proces projektowania.

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, GEOGRAFIA, HISTORIA, MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów:
  • laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej,  Geograficznej, Matematycznej lub Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie „architektura krajobrazu”
 • Limit przyjęć  na studia stacjonarne – 60 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych  - soboty i niedziele
 • Odpłatność za studia niestacjonarne – 1800 zł/semestr

Sylwetka absolwenta

Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien posiadać umiejętności kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka. Absolwent powinien być przygotowany do: wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu; wykonywania ocen szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu; wykonywania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi; budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu i elementów ich wyposażenia; kierowania i nadzoru nad robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu; zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu oraz współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu.

Perspektywy po studiach

 • Pracownie projektowe
 • Firmy zajmujące się urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni
 • Urzędy miast i gmin przy opracowaniu planów zagospodarowania terenów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Jednostki związane z: ochroną i kształtowaniem środowiska, konserwacją i rewaloryzacją zabytkowych założeń ogrodowych
 • Ogrody botaniczne i dendrologiczne
 • Prowadzenie własnej działalności w zakresie projektowania, budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu wraz z ich otoczeniem

 

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny