BIOLOGIA STOSOWANA

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
Wydział: 
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Typ studiów: 
magisterskie

Czas trwania: 4 semestry (2 lata)

 

Opis kierunku

Studia na kierunku Biologia umożliwiają poznanie zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz zasad funkcjonowania organizmów żywych. Pozwalają na zdobycie ogólnej wiedzy i umiejętności z zakresu biologii, opartej na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Zdobyta wiedza i umiejętności  są z powodzeniem wykorzystywane w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Student nabywa też umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej.

Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim stopniu kierunku Biologia, w ramach specjalności Biologia stosowana,  mogą wybrać jedną z trzech atrakcyjnych specjalizacji: biologia zwierząt, biologia eksperymentalna, biologia roślin.

Informacje rekrutacyjne

  • 75% limitu miejsc wypełniają absolwenci kierunków zgodnych z kierunkami studiów drugiego stopnia,
  • uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy, weryfikujących efekty kształcenia określone dla danego kierunku studiów pierwszego stopnia,
  • kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy może mieć również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
  • dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów kształcenia, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70% zakładanych efektów kształcenia dla danego kierunku studiów pierwszego stopnia.

 

Zagadnienia na egzamin wstępny

 

Test lub rozmowa kwalifikacyjna dla absolwentów kierunków niepokrewnych. Zakres tematyczny znajduje się na stronie wydziału www1.up.poznan.pl/animal

 

 

Limit przyjęć: 30 osób

 

Początek zajęć – semestr zimowy

Perspektywy po studiach

  • Jednostki naukowe i naukowo-dydaktyczne
  • Laboratoria diagnostyczne
  • Ogrody zoologiczne
  • Parki krajobrazowe i parki narodowe
  • Przedsiębiorstwa o profilu biologicznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym