Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility BIOLOGIA STOSOWANA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

BIOLOGIA STOSOWANA

Wydział: 
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Typ studiów: 
magisterskie

Czas trwania: 4 semestry (2 lata)

 

 

 

 

Opis kierunku

Studia na kierunku Biologia stosowana umożliwiają poznanie zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz zasad funkcjonowania organizmów żywych. Pozwalają na zdobycie poszerzonej wiedzy i umiejętności z zakresu biologii, opartej na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Zdobyta wiedza i umiejętności  są z powodzeniem wykorzystywane w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Student nabywa też umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej.

Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim stopniu kierunku Biologia stosowana, mogą wybrać jeden z trzech zakresów kształcenia: biologia zwierząt, biologia eksperymentalna lub biologia roślin.

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

Zasady przyjmowania kandydatów na studia drugiego stopnia:

 • 90% limitu miejsc wypełnią absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
 • uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy, weryfikujących efekty uczenia się określone dla danego kierunku studiów I stopnia,
 • kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy ma również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
 • dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów uczenia się, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70% zakładanych efektów uczenia się dla danego kierunku studiów I stopnia.

 

Zagadnienia na egzamin wstępny

 

Test lub rozmowa kwalifikacyjna dla absolwentów kierunków niepokrewnych. Zakres tematyczny znajduje się na stronie wydziału www1.up.poznan.pl/animal

 

 

Limit przyjęć: 30 osób

 

Początek zajęć – semestr zimowy

Perspektywy po studiach

 • Jednostki naukowe i naukowo-dydaktyczne
 • Laboratoria badawcze lub diagnostyczne
 • Ogrody zoologiczne i ogrody botaniczne
 • Parki krajobrazowe i parki narodowe
 • Przedsiębiorstwa o profilu biologicznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym
 • Zakłady hodowli zwierząt i roślin
 • Instytucje administracji centralnej i lokalnej
 • Organizacje pozarządowe
 • Redakcje czasopism naukowych i popularnonaukowych
 • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

 

WYDZIAŁY