DIETETYKA

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
Wydział: 
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Niestacjonarne
Typ studiów: 
licencjackie

Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)

Opis kierunku

Wiedza i umiejętności zdobywane przez studentów są bardzo szerokie, od technologii produkcji żywności do fizjologii żywienia człowieka. Studenci mają do wyboru dwa moduły: doradztwo i konsultacje dietetyczne oraz catering dietetyczny.

Kierunek Dietetyka jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na specjalistów przygotowanych do prowadzenia dietoterapii i poradnictwa dietetycznego, jak również nowoczesnego cateringu. Podjęcie studiów na tym kierunku będzie trafnym wyborem dla tych, którzy mają zainteresowania związane z żywnością, planowaniem racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności i stosowaniem terapii dietetycznych. Praktyczny profil kształcenia dietetycznego w ramach studiów pierwszego stopnia jest unikatowym w skali kraju.

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ, MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Próg punktowy - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów:
  • laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej lub Wiedzy o Żywieniu i Żywności
  • laureaci olimpiady: Wiedzy o Żywności
 • Limit przyjęć  na studia stacjonarne – 90 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych  - piątki, soboty i niedziele
 • Odpłatność za studia niestacjonarne – 1800 zł/semestr

Sylwetka absolwenta

Program kształcenia na kierunku Dietetyka spełnia standardy kompetencji dietetyka przyjęte przez Europejską Federację Stowarzyszenia Dietetyków. Kształcenie prowadzi się w oparciu o efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Efekty kształcenia odnoszą się do dwóch obszarów: obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Absolwent powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Jest przygotowany do planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności; planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją; oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia; zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym; oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia; kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw; oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób; organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego. Absolwent jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia.

Perspektywy po studiach

 • Placówki ochrony zdrowia
 • Domy opieki społecznej
 • Poradnie dietetyczne
 • Jednostki zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy o żywności i żywieniu
 • Instytucje interwencyjne rozwiązujące problemy dotyczące zdrowia publicznego
 • Instytucje naukowo-badawcze