Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility EKOENERGETYKA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

EKOENERGETYKA

Wydział: 
Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Niestacjonarne
Typ studiów: 
inżynierskie

Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne, 8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne

 

 

 

Opis kierunku

Odnawialne źródła energii to dynamicznie rozwijający się sektor branży energetycznej. W czasach kiedy priorytetem jest zmniejszenie szkodliwego wpływu człowieka na środowisko, bardzo ważnym jest opracowanie i wdrażanie innowacyjnych metod pozyskiwania energii. Jedną z nich jest działanie nowoczesnej biogazowni UPP, pozwalającej na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 6,8 tys. ton rocznie. Biopaliwa, źródła geotermalne, farmy wiatrowe czy ogniwa fotowoltaiczne – to energia jutra. Projektuj obiekty tworzące eko-energię. Doradzaj innym jak w sposób zrównoważony korzystać z naturalnych zasobów. Twórz energetykę przyszłości i pomóż ocalić planetę.

 

 

Absolwent kierunku posiada wykształcenie bazujące na m.in.: technologii wykorzystania biomasy do produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz stosowane sposoby jej konwersji na biopaliwa; pozyskiwaniu biogazu oraz projektowaniu, budowie i eksploatacji biogazowni; technologii pozyskiwania energii ze źródeł geotermalnych; projektowaniu i eksploatacji farm wiatrowych; projektowaniu i eksploatacji paneli słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ, GEOGRAFIA, MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy (studia stacjonarne) - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów:
  • laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej, Geograficznej, Informatycznej, Innowacji Technicznych, Matematycznej, Nautologicznej, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Wiedzy o Wynalazczości lub Wiedzy Technicznej
  • konkursy: Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, konkursu „Zielone Dyplomy” iF. Schumana „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca”,
 • Limit przyjęć dla studiów stacjonarnych – 60 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele
 • Odpłatność za studia niestacjonarne – 1 700 zł/semestr

Sylwetka absolwenta

Ekoenergetyka stanowi nową ofertę studiów na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii. Absolwent będzie posiadał ogólną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych, rolniczych i ochrony środowiska oraz umiejętności wykorzystania jej w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych z zachowaniem zasad szeroko pojętej ochrony środowiska, czyli w zakresie ekoenergetyki. Absolwent będzie posiadał umiejętności w zakresie projektowania i eksploatacji obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących w produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności pochodzenia rolniczego. Ponadto absolwent będzie znał podstawowe zagadnienia technologiczne, rolnicze lub leśne istotne dla ochrony środowiska oraz będzie kierował się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju. Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwi absolwentowi pracę także w innych gałęziach produkcji, realizujących zadania związane z sektorem gospodarki żywnościowej, przetwórstwa rolno-spożywczego i leśnictwa, a także w jednostkach gospodarczych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, rolnicza, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Perspektywy po studiach

 • Projektowanie instalacji OZE
 • Zarządzanie instalacjami wykorzystującymi odnawialne źródła energii
 • Doradztwo ekoenergetyczne
 • Uprawa roślin energetycznych
 • Produkcja paliw z biomasy
 • Prowadzenie działalności gospodarczej związanej  z usługami, handlem i produkcją energii pochodzącej z OZE
 • Administracja państwowa i samorządowa (ochrona środowiska)

 

WYDZIAŁY