Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility EKOENERGETYKA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

EKOENERGETYKA

Wydział: 
Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Niestacjonarne
Typ studiów: 
magisterskie

Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku) stacjonarne i niestacjonarne

 

Opis kierunku

Odnawialne źródła energii to dynamicznie rozwijający się sektor branży energetycznej. W czasach kiedy priorytetem jest zmniejszenie szkodliwego wpływu człowieka na środowisko, bardzo ważnym jest opracowanie i wdrażanie innowacyjnych metod pozyskiwania energii. Jedną z nich jest działanie nowoczesnej biogazowni UPP, pozwalającej na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 6,8 tys. ton rocznie. Biopaliwa, źródła geotermalne, farmy wiatrowe czy ogniwa fotowoltaiczne – to energia jutra. Projektuj obiekty tworzące eko-energię. Doradzaj innym jak w sposób zrównoważony korzystać z naturalnych zasobów. Twórz energetykę przyszłości i pomóż ocalić planetę.

 

 

 

Kierunek stwarza studentom możliwość uzyskania wiedzy i umiejętności w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych z zachowaniem zasad szeroko pojętej ochrony środowiska. Jego charakteri specyfika umożliwiają absolwentom projektowanie i eksploatację obiektów technicznych nadzorowanie procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących w produkcji tzw. zielonej energii.

 

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

Zasady przyjmowania kandydatów na studia drugiego stopnia:

  • 90% limitu miejsc wypełnią absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
  • uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy, weryfikujących efekty uczenia się określone dla danego kierunku studiów I stopnia,
  • kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy ma również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
  • dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów uczenia się, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70% zakładanych efektów uczenia się dla danego kierunku studiów I stopnia.

Rozmowa kwalifikacyjna dla absolwentów kierunków niepokrewnych – dla  kierunku określone są zagadnienia dostępne na stronie Wydziału Inżynierii Środowiska i inżynierii Mechanicznej www.up.poznan.pl/wisgp

Limit przyjęć na studia stacjonarne: 45 osób

Początek zajęć – semestr zimowy dla studió niestacjonarnych

Odpłatność za studia niestacjonarne: 1 700 zł/semestr
 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku posiada wykształcenie bazujące na m.in.: technologii wykorzystania biomasy do produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz stosowane sposoby jej konwersji na biopaliwa; pozyskiwaniu biogazu oraz projektowaniu, budowie i eksploatacji biogazowni; technologii pozyskiwania energii ze źródeł geotermalnych; projektowaniu i eksploatacji farm wiatrowych; projektowaniu i eksploatacji paneli słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.

Perspektywy po studiach

• Projektowanie instalacji OZE
• Zarządzanie i nstalacjami wykorzystującymi odnawialne źródła energii
• Doradztwo ekoenergetyczne
• Uprawa roślin energetycznych
• Produkcja paliw z biomasy
• Prowadzenie działalności gospodarczej związanej z usługami, handlem i produkcją energii pochodzącej z OZE
• Administracja państwowa i samorządowa (ochrona środowiska)

 

WYDZIAŁY