Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Wydział: 
Wydział Ekonomiczny
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Niestacjonarne
Typ studiów: 
licencjackie

Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)

 

Opis kierunku

Społeczeństwo się nieustannie zmienia. Będąc coraz bardziej świadomymi niszczycielskiego wpływu na planetę, mieszkańcy stopniowo zmienią swoje nawyki. Świadomość konsumentów stale rośnie i coraz bardziej liczy się nie tylko niska cena, ale wytworzenie produktu z dbałością o środowisko. Koncerny będą stawiać na gospodarkę o obiegu zamkniętym, tak by wartość produktów, materiałów i zasobów utrzymywać w gospodarce tak długo jak to możliwe, a w efekcie ograniczyć wytwarzanie odpadów do minimum.

Efektywnie zarządzaj zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Doradzaj jak odnaleźć się na rynkach coraz bardziej wspieranych przez nowoczesne technologie. Zarządzaj kapitałem jutra.

 

 

Studenci podejmujący studia tym kierunku zdobywają wykształcenie w dziedzinie finansów i rachunkowości, finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw, bankowości, ubezpieczeń, analiz finansowych oraz prawnych, rzeczowych i finansowych uwarunkowań działalności gospodarczej. Studia na tym kierunku to połączenie uniwersalności a jednocześnie unikatowości. Uzyskane wykształcenie jest niedostępne w innych uczelniach o ogólnoekonomicznych profilach kształcenia. Studenci otrzymują wartość dodaną w postaci wiedzy finansowej i rachunkowej uwzględniającej specyfikę gospodarki żywnościowej. Rzetelna wiedza i umiejętności zawodowe pozwalają absolwentom sprostać konkurencji na krajowym i europejskim rynku pracy. 

               

Studia na tym kierunku to połączenie uniwersalności a jednocześnie unikatowości. Studenci otrzymują wartość dodaną w postaci wiedzy finansowej i rachunkowej uwzględniającej specyfikę gospodarki żywnościowej.

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, HISTORIA, GEOGRAFIA, INFORMATYKA, MATEMATYKA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy dla studiów stacjonarnych - 30 punktów
 • Maksymalną liczbę punktów otrzymują:
  • laureaci i finaliści olimpiad: Geograficznej, Historycznej, Informatycznej, Matematycznej, Przedsiębiorczości, Przedsiębiorczości i Zarządzania, Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Wiedzy o Bankach, Wiedzy o Biznesie i Innowacjach, Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie, Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym lub Wiedzy o Unii Europejskiej
  • laureaci olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Wiedzy o Państwie i Prawie, Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Wiedzy o Żywności
  • laureaci konkursu: „Zostań ekonomistą” organizowanego przez Dziekana Wydziału Ekonomicznego UPP
 • Limit przyjęć dla studiów stacjonarnych – 120 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele
 • Odpłatność za studia niestacjonarne – 1500 zł/semestr

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Absolwent rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Umie znajdować materiały źródłowe z zakresu finansów rachunkowości, rozumieć je oraz umieć je analizować Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych na stanowiskach operacyjnych i kierowniczych.

Perspektywy po studiach

 • Przedsiębiorstwa (szczególnie działy księgowości)
 • Banki i instytucje finansowe (agencje płatnicze)
 • Firmy ubezpieczeniowe
 • Firmy konsultingowe
 • Doradztwo finansowe
 • Własna działalność gospodarcza

 

WYDZIAŁY