Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility GOSPODARKA PRZESTRZENNA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Wydział: 
Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Niestacjonarne
Typ studiów: 
magisterskie

Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku)- stacjonarne, 4 semestry (2 lata) - niestacjonarne

 

 

Opis kierunku

Kontynuując lub podejmując naukę na studiach drugiego stopnia można poznać zasady kształtowania środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zachowania ładu przestrzennego oraz zasad rozwoju zrównoważonego, oceny zasobów i stanu środowiska przyrodniczego oraz wpływu inwestowania na środowisko, gospodarkę gruntami, funkcjonowanie programów i aplikacji Systemów Informacji Przestrzennej (GIS), metod modelowania i teorii gospodarki przestrzennej, rynku i wyceny nieruchomości.

Kierunek ten w unikalny sposób uczy łączenia następujących obszarów: kształtowania ładu przestrzennego, wymagań środowiskowych oraz potrzeb ekonomiczno-społecznych, z  zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Po odbyciu praktyki na budowie i w biurze projektów oraz zdaniu egzaminu, absolwenci mogą się ubiegać o uprawnienia urbanistyczne.

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

Zasady przyjmowania kandydatów na studia drugiego stopnia:

  • 90% limitu miejsc wypełnią absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
  • uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy, weryfikujących efekty uczenia się określone dla danego kierunku studiów I stopnia,
  • kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy ma również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
  • dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów uczenia się, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70% zakładanych efektów uczenia się dla danego kierunku studiów I stopnia

 

Zagadnienia na egzamin wstępny

 

Egzamin ma formę pisemną, losowany jest zestaw pytań z podanych zagadnień.

 

Miejsce egzaminu – budynek Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, ul. Piątkowska 94E, Poznań.

 

Zagadnienia obowiązujące na egzaminie wstępnym dla rekrutacji w roku akademickim 2016/17 znajdują się na stronie Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej.

 

www1.up.poznan.pl/wisgp/

 

Limit przyjęć na studia stacjonarne – 45 osób

Początek zajęć – semestr letni (stacjonarne), semestr zimowy (niestacjonarne)

Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele

Odpłatność za studia niestacjonarne – 1 850 zł/semestr

Perspektywy po studiach

  • Administracja publiczna, wydziały planowania przestrzennego (planista, urbanista, specjalista ds. gospodarki gruntami, promocji i rozwoju regionalnego)
  • Pracownie planistyczne i urbanistyczne, biura projektowe
  • Agencje nieruchomości (rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomości)
  • Firmy konsultingowe i doradcze

 

WYDZIAŁY