GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
Wydział: 
Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Niestacjonarne
Typ studiów: 
magisterskie

Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku)- stacjonarne, 4 semestry (2 lata) - niestacjonarne

Opis kierunku

Kontynuując lub podejmując naukę na studiach drugiego stopnia można poznać zasady kształtowania środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zachowania ładu przestrzennego oraz zasad rozwoju zrównoważonego, oceny zasobów i stanu środowiska przyrodniczego oraz wpływu inwestowania na środowisko, gospodarkę gruntami, funkcjonowanie programów i aplikacji Systemów Informacji Przestrzennej (GIS), metod modelowania i teorii gospodarki przestrzennej, rynku i wyceny nieruchomości.

Kierunek ten w unikalny sposób uczy łączenia następujących obszarów: kształtowania ładu przestrzennego, wymagań środowiskowych oraz potrzeb ekonomiczno-społecznych, z  zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Po odbyciu praktyki na budowie i w biurze projektów oraz zdaniu egzaminu, absolwenci mogą się ubiegać o uprawnienia urbanistyczne.

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

  • wymagane ukończone studia pierwszego stopnia na kierunkach: Gospodarka przestrzenna, Architektura krajobrazu, Ochrona środowiska lub pokrewne,
  • osoby, które ukończyły inne kierunki studiów inżynierskich – obowiązuje zdanie egzaminu kwalifikacyjnego, jeśli zbieżność efektów kształcenia jest mniejsza niż 75%,
  • kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu testowego może mieć również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia.

 

Zagadnienia na egzamin wstępny

 

Egzamin ma formę pisemną, losowany jest zestaw pytań z podanych zagadnień.

 

Miejsce egzaminu – budynek Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, ul. Piątkowska 94E, Poznań.

 

Zagadnienia obowiązujące na egzaminie wstępnym dla rekrutacji w roku akademickim 2016/17 znajdują się na stronie Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej.

 

www1.up.poznan.pl/wisgp/

 

Limit przyjęć na studia stacjonarne – 45 osób

Początek zajęć – semestr letni (stacjonarne), semestr zimowy (niestacjonarne)

Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele

Odpłatność za studia niestacjonarne – 1750 zł/semestr

Perspektywy po studiach

  • Administracja publiczna, wydziały planowania przestrzennego (planista, urbanista, specjalista ds. gospodarki gruntami, promocji i rozwoju regionalnego)
  • Pracownie planistyczne i urbanistyczne, biura projektowe
  • Agencje nieruchomości (rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomości)
  • Firmy konsultingowe i doradcze

 

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny