INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
Wydział: 
Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Typ studiów: 
inżynierskie

Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) 

Opis kierunku

Studia inżynierskie na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna dają podstawy wiedzy i umiejętności niezbędnych to projektowania, wykonawstwa i  eksploatacji obiektów inżynierii i gospodarki wodnej, systemów ochrony przed powodzią i suszą, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, złożonych obiektów i systemów wodno-melioracyjnych, budowli hydrotechnicznych i regulacji cieków, systemów służących racjonalnemu gospodarowaniu wodą

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ, GEOGRAFIA, INFORMATYKA, MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów:
  • laureaci i finaliści olimpiad: Chemicznej, Fizycznej, Geograficznej, Informatycznej, Matematycznej, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy I Umiejętności Budowlanych, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie „ochrony i inżynierii środowiska" lub Wiedzy Technicznej
 • Limit przyjęć  na studia stacjonarne – 30 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów powinien posiadać wiedzę z zakresu podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem norm prawnych i etycznych. W szczególności powinien: posiadać wiedzę z zakresu inżynierii i gospodarki wodnej  oraz inżynierii środowiska; posiadać umiejętności rozwiązywania problemów związanych z planowaniem, projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją inwestycji, które służą racjonalnemu gospodarowaniu wodą, podwyższaniu i utrzymaniu produkcyjności terenów rolniczych, zaopatrzeniu w wodę bytową i zapewnieniu higienicznych warunków życia w osiedlach wiejskich, a także ochronę siedlisk naturalnych, rolniczych i leśnych przed zagrożeniami naturalnymi (powodzie, posuchy) i związanymi z gospodarczą działalnością człowieka oraz mieć wykształcone poczucie odpowiedzialności za swoje działania. Absolwent studiów powinien być przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń.

Perspektywy po studiach

 • Administracja państwowa i samorządowa, rejonowe i lokalne zarządy gospodarki wodnej
 • Przedsiębiorstwa projektowe i wykonawcze wodno-melioracyjne, budownictwa wodnego oraz instalacji sanitarnych
 • Zakłady komunalne, instytucje nadzorujące i eksploatujące urządzenia wodne
 • Rolnictwo, leśnictwo, instytucje zajmujące się zintegrowanym zarządzaniem środowiskowym w kraju i Unii Europejskiej
 • Fundacje i organizacje pozarządowe związane z inżynierią i gospodarką wodną