Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
Wydział: 
Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Typ studiów: 
inżynierskie

Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) 

Opis kierunku

Europa stepowieje, dlatego tak ważnym zagadnieniem jest racjonalna gospodarka wodna, ochrona środowiska naturalnego czy promocja zrównoważonego przemysłu. Nowoczesne projektowanie będzie się skupiać na maksymalnym odzyskiwaniu wody i systemach ochrony przed suszą. Projektuj instalacje pozwalające na świadome i zrównoważone korzystanie z zasobów. Twórz systemy odnawialnych źródeł energii. Miej wpływ na racjonalne zarządzanie bezcennymi zasobami naturalnymi, nie tylko w Polsce, ale i w Unii Europejskiej.

 

 

Studia inżynierskie na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna dają podstawy wiedzy i umiejętności niezbędnych to projektowania, wykonawstwa i  eksploatacji obiektów inżynierii i gospodarki wodnej, systemów ochrony przed powodzią i suszą, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, złożonych obiektów i systemów wodno-melioracyjnych, budowli hydrotechnicznych i regulacji cieków, systemów służących racjonalnemu gospodarowaniu wodą

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ, GEOGRAFIA, INFORMATYKA, MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów:
  • laureaci i finaliści olimpiad: Chemicznej, Fizycznej, Geograficznej, Informatycznej, Matematycznej, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy I Umiejętności Budowlanych, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie „ochrony i inżynierii środowiska" lub Wiedzy Technicznej
 • Limit przyjęć  na studia stacjonarne – 30 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów powinien posiadać wiedzę z zakresu podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem norm prawnych i etycznych. W szczególności powinien: posiadać wiedzę z zakresu inżynierii i gospodarki wodnej  oraz inżynierii środowiska; posiadać umiejętności rozwiązywania problemów związanych z planowaniem, projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją inwestycji, które służą racjonalnemu gospodarowaniu wodą, podwyższaniu i utrzymaniu produkcyjności terenów rolniczych, zaopatrzeniu w wodę bytową i zapewnieniu higienicznych warunków życia w osiedlach wiejskich, a także ochronę siedlisk naturalnych, rolniczych i leśnych przed zagrożeniami naturalnymi (powodzie, posuchy) i związanymi z gospodarczą działalnością człowieka oraz mieć wykształcone poczucie odpowiedzialności za swoje działania. Absolwent studiów powinien być przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń.

Perspektywy po studiach

 • Administracja państwowa i samorządowa, rejonowe i lokalne zarządy gospodarki wodnej
 • Przedsiębiorstwa projektowe i wykonawcze wodno-melioracyjne, budownictwa wodnego oraz instalacji sanitarnych
 • Zakłady komunalne, instytucje nadzorujące i eksploatujące urządzenia wodne
 • Rolnictwo, leśnictwo, instytucje zajmujące się zintegrowanym zarządzaniem środowiskowym w kraju i Unii Europejskiej
 • Fundacje i organizacje pozarządowe związane z inżynierią i gospodarką wodną

 

WYDZIAŁY