INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
Wydział: 
Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Typ studiów: 
magisterskie

Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku)

Opis kierunku

Na drugim stopniu studenci zdobywają szczegółową wiedzę i nabywają umiejętności rozwiązywania zadań projektowych i wykonawczych z zakresu interpretacji warunków pracy obiektów wodnych i ich wpływu na ekosystemy, z uwzględnieniem zasad ochrony przeciwpowodziowej i zasad zrównoważonego rozwoju, żeglugi śródlądowej, optymalizacji warunków glebowo-wodnych dla intensywnej produkcji rolniczej i leśnej, jakościowej i ilościowej ochrony zasobów wodnych, rekultywacji środowiska glebowego i wodnego, wykorzystywania nowoczesnych metod modelowania gospodarki wodnej.

Kierunek ten powstał z myślą o kształceniu specjalistów mogących stawić czoła problemom gospodarowania wodą w zmieniającym się środowisku. Nasi studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania wodą w skali zlewni i regionu, nabywając doświadczenie podczas staży i praktyk w firmach projektowych i wykonawczych. Ukończenie tego kierunku umożliwia zdobycie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz inżynierii hydrotechnicznej.

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

  • Ukończone studia pierwszego stopnia na kierunkach: Inżynieria i gospodarka wodna, Inżynieria środowiska, Budownictwo, Melioracje wodne i Ochrona środowiska,
  • Osoby, które ukończyły inne kierunki studiów inżynierskich – obowiązuje zdanie egzaminu kwalifikacyjnego, jeśli zbieżność efektów kształcenia jest mniejsza niż 75%. 

 

Zagadnienia na egzamin wstępny

 

Egzamin ma formę pisemną, losowany jest zestaw 3 pytań z podanych zagadnień.

 

Miejsce egzaminu – budynek Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, ul. Piątkowska 94E, Poznań.

 

Zagadnienia obowiązujące na egzaminie wstępnym dla rekrutacji w roku akademickim 2017/2018 znajdują się na stronie Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej.

www.wisgp.poznan.pl

 

Limit przyjęć – 30 osób

Początek zajęć – semestr letni

Perspektywy po studiach

  • Administracja państwowa i samorządowa, rejonowe i lokalne zarządy gospodarki wodnej
  • Przedsiębiorstwa projektowe i wykonawcze wodno-melioracyjne, budownictwa wodnego oraz instalacji sanitarnych
  • Zakłady komunalne, instytucje nadzorujące i eksploatujące urządzenia wodne
  • Rolnictwo, leśnictwo, instytucje zajmujące się zintegrowanym zarządzaniem środowiskowym w kraju i Unii Europejskiej
  • Fundacje i organizacje pozarządowe związane z inżynierią i gospodarką wodną

 

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny