INFORMATYKA STOSOWANA

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
Wydział: 
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Niestacjonarne
Typ studiów: 
inżynierskie

Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku)  – stacjonarne, 8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne,

Opis kierunku

Kierunek o charakterze interdyscyplinarnym, stanowiący oryginalne połączenie informatyki z inżynierią rolniczą. Studia przygotowują do samodzielnego i twórczego rozwijania i wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych  w szeroko rozumianych obszarach rolnictwa oraz gospodarki rolno-spożywczej. Student nabywa uniwersalną wiedzę z zakresu nauk podstawowych obejmujących zagadnienia ogólne z matematyki, fizyki, chemii i biologii oraz innych, pokrewnych dziedzin. Poznaje metody stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych pozwalających na wspomaganie złożonych procesów produkcji.

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ, INFORMATYKA, MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy dla studiów stacjonarnych - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów:
 • laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej, Informatycznej, Innowacji Technicznych, Matematycznej, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Wiedzy o Wynalazczości lub Wiedzy Technicznej
 • laureaci konkursów: Turnieju Młodych Mistrzów Techniki,konkursu„ZieloneDyplomy” w specjalności „technika rolnicza” i F.Schumana „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca”
 • Limit przyjęć dla studiów stacjonarnych – 30 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele
 • Odpłatność za studia niestacjonarne – 1700 zł/semestr

Sylwetka absolwenta

Studia na makrokierunku informatyka stosowana przygotowują absolwentów do samodzielnego i twórczego rozwijania i wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych w szeroko rozumianych obszarach rolnictwa oraz gospodarki rolno - spożywczej i leśnej. Studenci tych studiów zdobywają dogłębną wiedzę zarówno z zakresu przedmiotów podstawowych, ogólnotechnicznych związanych z inżynierią rolniczą, jak i z szerokiego zakresu przedmiotów informatycznych. W wyniku tego uzyskują wysokie kwalifikacje zawodowe, pozwalające im na wytwarzanie oprogramowania wspomagającego analizę, projektowanie i sterowanie procesami technologicznymi w rolnictwie i jego otoczeniu.

Perspektywy po studiach

 • Administracja sieci komputerowych
 • Architektura i administracja baz danych
 • Programowanie i projektowanie witryn internetowych
 • Doradztwo w zakresie sprzedaży oprogramowania maszyn i urządzeń