Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility LEŚNICTWO | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

LEŚNICTWO

Wydział: 
Wydział Leśny i Technologii Drewna
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Niestacjonarne
Typ studiów: 
magisterskie

Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku) – stacjonarne, 4 semestry (2 lata) - niestacjonarne

 

 

Opis kierunku

Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim stopniu kierunku Leśnictwo mogą wybrać jedną z trzech atrakcyjnych specjalności: gospodarka leśna,  gospodarka leśna z rynkiem drzewnych i gospodarka leśna z łowiectwem. W ramach tych specjalności absolwenci posiadają wiedzę w obszarach: leśnictwa wielofunkcyjnego i prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej, z uwzględnieniem aspektów technicznych, przyrodniczych i ekonomicznych; leśnictwa i surowca drzewnego oraz gospodarki łowieckiej i jej wpływu na kształtowanie populacji zwierząt w ekosystemach.

Specyfiką wydziału są liczne zajęcia terenowe, które nie tylko utrwalają w praktyce wcześniejszą zdobytą wiedzę teoretyczną, ale także integrują studentów. W rankingu Perspektywy 2016 i 2017 kierunek Leśnictwo na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zajął pierwsze miejsce wśród Wydziałów Leśnych w kraju.

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

Zasady przyjmowania kandydatów na studia drugiego stopnia:

  • 90% limitu miejsc wypełnią absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
  • uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy, weryfikujących efekty uczenia się określone dla danego kierunku studiów I stopnia,
  • kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy ma również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
  • dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów uczenia się, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70% zakładanych efektów uczenia się dla danego kierunku studiów I stopnia

 

Rozmowa kwalifikacyjna dla absolwentów kierunków niepokrewnych:

Kandydaci na studia drugiego stopnia kierunku Leśnictwo, nie będący absolwentami leśnictwa, oraz kandydaci, którzy nie zakwalifikowali się w limicie 75% przystępują do testu kwalifikacyjnego. Zakres testu kwalifikacyjnego obejmuje następujące zagadnienia: Hodowla Lasu, Urządzanie Lasu, Użytkowanie Lasu, Ochrona Lasu.

 

Literatura podstawowa: "Podstawy gospodarki leśnej" pod red. Bohdana Ważyńskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. „Propedeutyka leśnictwa” Władysław Kusiak , Roman Jaszczak. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Limit przyjęć na studia stacjonarne: 90 osób

 

Początek zajęć: semestr letni

 

Zajęcia na studiach niestacjonarnych – piątki, soboty i niedziele

 

Odpłatność za studia niestacjonarne – 2 200 zł/semestr

Perspektywy po studiach

  • Jednostki administracji Lasów Państwowych
  • Parki narodowe i krajobrazowe
  • Administracja Dyrekcji Ochrony Środowiska
  • Firmy związane z leśnictwem, w tym w zakłady usług leśnych, biura urządzania lasu
  • Placówki naukowe i badawcze

 

WYDZIAŁY