MEDYCYNA ROŚLIN

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
Wydział: 
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Niestacjonarne
Typ studiów: 
inżynierskie

Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne, 8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne

Opis kierunku

Program studiów jest realizowany przy współpracy z Wydziałem Rolnictwa i Bioinżynierii oraz Wydziałem Leśnym UPP. Dzięki temu studenci zdobywają kompleksową wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu „lekarza” roślin – rolniczych, ogrodniczych i leśnych. Utworzenie kierunku nastąpiło w związku z obowiązkiem stosowania od 1 stycznia 2014 roku na terenie Unii Europejskiej integrowanej ochrony roślin (Dyrektywa 2009/128/WE). Obecnie kluczowe stało się dostarczenie konsumentom produktów roślinnych wolnych od chorób, szkodliwych mykotoksyn i pozostałości pestycydów.

Informacje rekrutacyjne

 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ, MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów:
  • laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej,  Fizycznej, Matematycznej lub Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
 • Limit przyjęć  na studia stacjonarne – 30 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych  - soboty i niedziele
 • Odpłatność za studia niestacjonarne – 1600 zł/semestr

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Medycyna Roślin będzie posiadał rzetelną wiedzę ogólnoprzyrodniczą, gruntowne podstawy produkcji roślin ogrodniczych, rolniczych i leśnych oraz szeroką znajomość problematyki fitosanitarnej. Jego wykształcenie zawodowe cechować będzie dobra znajomość czynników sprawczych chorób, szkodników roślin oraz chwastów. Posiadać będzie umiejętność dobierania odpowiednich, bezpiecznych dla ludzi i środowiska naturalnego, metod i środków ograniczania ich występowania w oparciu o zasady integrowanej ochrony roślin. Zasady te zgodne są z wymaganiami Dyrektywy Unii Europejskiej 2009/128/WE, wchodzącej w życie 1 stycznia 2014 r.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane przez studenta w czasie studiów na kierunku Medycyna Roślin odpowiadają wykształceniu niezbędnemu do uprawiania zawodu lekarza roślin. Absolwenci tych studiów będą w szczególności przygotowani do organizowania i prowadzenia przedsiębiorstw i firm zajmujących się doradztwem w zakresie medycyny roślin w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, dystrybucją środków ochrony roślin, pracy w administracji różnego szczebla oraz jednostkach naukowo-badawczych – uczelniach i instytutach naukowych oraz w szkolnictwie.

Perspektywy po studiach

 • Przedsiębiorstwa rolne, ogrodnicze i leśne
 • Firmy rejestrujące i dystrybuujące środki ochrony roślin
 • Instytucje doradcze i szkoleniowe
 • Jednostki administracji rządowej i pozarządowej
 • Instytuty badawcze, uczelnie, szkoły
 • Prowadzenie własnej działalności zawodowej w zakresie doradztwa rolniczego
ZałącznikRozmiar
PDF icon Zakładane efekty kształcenia207.69 KB