MEDYCYNA ROŚLIN

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
Wydział: 
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Niestacjonarne
Typ studiów: 
magisterskie

Specjalizacje:   Ochrona roślin ogrodniczych

                   Ochrona roślin rolniczych

                   Ochrona lasu

Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku) – stacjonarne, 4 semestry (2 lata) - niestacjonarne

Opis kierunku

Studenci kontynuujący naukę lub rozpoczynający ją na drugim stopniu pogłębiają wiedzę przyrodniczą oraz zagadnienia związane z ochroną roślin ogrodniczych i rolniczych a także gospodarką leśną. Posiadają ugruntowaną wiedzę z zakresu problematyki fitosanitarnej.

Kierunek interdyscyplinarny, który w unikatowy sposób łączy zagadnienia z zakresu diagnostyki chorób i ochrony roślin z aspektami prawnymi w ogrodnictwie, rolnictwie i leśnictwie.

Informacje rekrutacyjne

 • 75% limitu miejsc wypełniają absolwenci kierunku Architektura krajobrazu,
 • Uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu/testu kwalifikacyjnego w zakresie ustalonym przez Radę Wydziału. Do tej formy kwalifikacji mogą przystąpić absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia lub innego.
 • Kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu testowego może mieć również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia.
 •  Dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów kształcenia, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70% zakładanych efektów kształcenia dla danego kierunku studiów pierwszego stopnia.

 

Zagadnienia na egzamin wstępny

 

Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku:

 1. OGRODNICTWO – mogą ubiegać się tylko o przyjęcie na specjalizację magisterską - ochrona roślin ogrodniczych,
 2. ROLNICTWO – mogą ubiegać się tylko o przyjęcie na specjalizację magisterską - ochrona roślin rolniczych,
 3. LEŚNICTWO – mogą ubiegać się tylko o przyjęcie na specjalizację magisterską - ochrona lasu.

Absolwenci innych kierunków studiów muszą przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego z zakresu podstawowej wiedzy dotyczącej chorób i szkodników roślin oraz chwastów.

 

Warunkiem uruchomienie specjalizacji magisterskiej jest przyjęcie kandydatów w liczbie nie mniej niż 15 osób.

 

Limit przyjęć na studia stacjonarne – 30 osób

 

Początek zajęć – semestr letni (stacjonarne), semestr zimowy (niestacjonarne)

 

Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele

 

Odpłatność za studia niestacjonarne – 1600 zł.

Perspektywy po studiach

 • Przedsiębiorstwa rolne, ogrodnicze i leśne
 • Firmy rejestrujące i dystrybuujące środki ochrony roślin
 • Instytucje doradcze i szkoleniowe
 • Jednostki administracji rządowej i pozarządowej
 • Instytuty badawcze, uczelnie, szkoły
 • Prowadzenie własnej działalności zawodowej w zakresie doradztwa rolniczego